Περιήγηση: Σωτήρης Ζαριανόπουλος

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Μήνυση (και πάλι) από ακροδεξιούς ενάντια στον Σ. Ζαριανόπουλο!

Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει μια ακό­μα μεθο­δευ­μέ­νη επί­θε­ση από ακρο­δε­ξιές ομά­δες ενά­ντια στο ΚΚΕ, σε μέλη…

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης: Δεν έχει τέλος ο κατήφορος της διοίκησης Ζέρβα και των ακροδεξιών συνεργατών της

Τη διοί­κη­ση Ζέρ­βα του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης που σε αγα­στή συνερ­γα­σία με την ακρο­δε­ξιά και υπε­ρα­σπι­στές της Χρυ­σής Αυγής αρνή­θη­κε την…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Η δημοτική αρχή Ζέρβα πέταξε στα σκουπίδια την κραυγή αγωνίας υγειονομικών και λαού (VIDEO)

Στα σκου­πί­δια πέτα­ξε η διοί­κη­ση του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης την κραυ­γή αγω­νιάς υγειο­νο­μι­κών και λαού, όπως αυτή μετα­φέρ­θη­κε με ψήφι­σμα της…

Επικαιρότητα
Δημοτικό Συμβούλιο Θεσ/νίκης: Εμετικές ρατσιστικές κραυγές κατά προσφύγων από ακροδεξιές παρατάξεις

Εν μέσω ρατσι­στι­κών κραυ­γών εγκρί­θη­κε από το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, που συνε­δρί­α­σε τη Δευ­τέ­ρα 16 Δεκέμ­βρη, η συνέ­χι­ση του προγράμματος…

Επικαιρότητα
Αθλιότητες ακροδεξιών στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης: Ζήτησαν να ξηλωθεί η αναθηματική πλάκα της απελευθέρωσης

Την αρχή έκα­νε ο βου­λευ­τής Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΝΔ Στρ. Σιμό­που­λος, που ανι­στό­ρη­τα υπο­στή­ρι­ξε ότι τάχα οι Γερ­μα­νοί ναζί κατα­κτη­τές της Θεσσαλονίκης…

Επικαιρότητα
Μετρό Θεσσαλονίκης: Η «πολιτική βούληση» σταματά όπου ξεκινούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα

Ειδι­κή συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης για το Μετρό της πόλης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χτες με την παρου­σία εκπρο­σώ­πων της κυβέρ­νη­σης, της «Αττι­κό Μετρό», βου­λευ­τών, Τοπικής…

Επικαιρότητα
Περιφερειακές εκλογές 2019: Πού ψηφίζουν οι υποψήφιοι περιφερειάρχες της Λαϊκής Συσπείρωσης

Ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα στις 11 π.μ., στο 4ο Γυμνά­σιο Αγ. Αναργύρων…

Πολιτική
Καταιγιστικός Σωτήρης Ζαριανόπουλος σε debate των υποψήφιων δημάρχων Θεσσαλονίκης

Καται­γι­στι­κός και ουσια­στι­κός ήταν ο Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» μιλώ­ντας το από­γευ­μα της Τετάρ­της 15 Μάη…