Περιήγηση: Σωτήρης Ζαριανόπουλος

Πολιτική
Καταιγιστικός Σωτήρης Ζαριανόπουλος σε debate των υποψήφιων δημάρχων Θεσσαλονίκης

Καται­γι­στι­κός και ουσια­στι­κός ήταν ο Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» μιλώ­ντας το από­γευ­μα της Τετάρ­της 15 Μάη…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Αυταρχική συμπεριφορά αστυνομικών απέναντι στον υποψήφιο δήμαρχο Σωτήρη Ζαριανόπουλο

Σε ένα πρω­το­φα­νές επει­σό­διο αυταρ­χι­σμού, το πρωί της Δευ­τέ­ρας ο Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος δέχθη­κε επί­θε­ση αστυ­νο­μι­κών στο Δικα­στι­κό Μέγα­ρο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Κατά την είσο­δο του νυν ευρω­βου­λευ­τή του…

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση: Παρουσίαση υποψηφίων συμβούλων για τον δήμο Θεσσαλονίκης

Ενί­σχυ­ση της παρά­τα­ξης “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” στις αυτο­διοι­κη­τι­κές εκλο­γές και του ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές και στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές ζήτη­σε ο υποψήφιος…

Ανακοινώσεις
«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Για το δήθεν προοδευτικό-αντιφασιστικό μέτωπο της κ. Νοτοπούλου

Σχο­λιά­ζο­ντας το κάλε­σμα του ΣΥΡΙΖΑ και της τοπι­κής εκπρο­σώ­που του κ. Νοτο­πού­λου για «προ­ο­δευ­τι­κό — αντι­φα­σι­στι­κό μέτω­πο» στις εκλο­γές με…

Επικαιρότητα
Η Θεσσαλονίκη δεν είναι για τα μούτρα των ΑμερικανοΝΑΤΟικών- Κοινή δήλωση Σ. Αβραμόπουλου και Σ. Ζαριανόπουλου

Τη νέα προ­κλη­τι­κή παρου­σία του πρέ­σβη των ΗΠΑ στην Ελλά­δα, Τζ. Πάιατ, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, για την επι­θε­ώ­ρη­ση του λιμα­νιού της πόλης,…

Πολιτική
Σ. Ζαριανόπουλος (υποψ. δήμαρχος Θεσ/νίκης): Οι πόλεις μπορούν να αναδείξουν δημάρχους μαχητές, διεκδικητές, δημάρχους του ΚΚΕ!

«Οι πόλεις όμως μπο­ρούν να ανα­δεί­ξουν δημάρ­χους μαχη­τές, διεκ­δι­κη­τές. Δημάρ­χους του ΚΚΕ. Άλλω­στε το Κόμ­μα μας έχει παρά­δο­ση δεκα­ε­τιών στον…

Ατέχνως
Θεσσαλονίκη: Οι προτεραιότητες της “Λαϊκής Συσπείρωσης”

Τις προ­τε­ραιό­τη­τες της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” ενό­ψει των επερ­χό­με­νων αυτο­διοι­κη­τι­κών εκλο­γών παρου­σί­α­σαν ο υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, Σωτή­ρης Αβρα­μό­που­λος και ο…

Πολιτική
Τζιτζικώστας και Γιαννούλης μετατρέπουν τη Θεσσαλονίκη και την Κ. Μακεδονία σε ορμητήριο ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ

«ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, Τζι­τζι­κώ­στας και Γιαν­νού­λης, μετα­τρέ­πουν τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και την Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σε ορμη­τή­ριο ΝΑΤΟ — ΗΠΑ — ΕΕ…

Πολιτική
Σ. Ζαριανόπουλος: ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν τους εθνικισμούς στα Βαλκάνια

Στη συζή­τη­ση για την πρό­ο­δο της Βοσ­νί­ας το 2018 στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο τοπο­θε­τή­θη­κε ο ευρω­βου­λευ­τής του…

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές 2019 — Θεσσαλονίκη: «Κάνε τη διαφορά με ισχυρό ΚΚΕ παντού. Δώσε δύναμη στη δύναμή σου»

«“Ικα­νός” είναι μόνο ο δήμαρ­χος που δεν θα είναι “γιε­σμεν” στη κυρί­αρ­χη πολι­τι­κή. Οργα­νώ­νει από το μετε­ρί­ζι του τη αντίσταση…