Περιήγηση: Τράπεζα Πειραιώς

Επικαιρότητα
ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ |> «Πρωτοφανείς εργοδοτικές πιέσεις» από την Τράπεζα Πειραιώς με τη στήριξη της κυβέρνησης

Σε μια επί­δει­ξη από­λυ­της εργο­δο­τι­κής ασυ­δο­σί­ας η Τρά­πε­ζα Πει­ραιώς έστει­λε σήμε­ρα ραβα­σά­κι σε εργα­ζό­με­νους του τμή­μα­τος «κόκ­κι­νων» δανεί­ων (RBU) που…

Οικονομία
Η Σουηδική εταιρία που ανέλαβε τα κόκκινα δάνεια της Πειραιώς στέλνει στον Τειρεσία για χρέη και κάτω από 20 ευρώ..

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Intrum AB, λέγε­ται η Σου­η­δι­κή επι­χεί­ρη­ση από το 2017, μετά την συγ­χώ­νευ­ση της Intrum Justitia AB με…

Ατέχνως
Τραπεζοϋπάλληλοι: Καμία απόλυση — Καμία απόσχιση

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ Συνά­δελ­φοι,   συνα­δέλ­φισ­σες Χαι­ρε­τί­ζου­με τους εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νους που συμ­με­τεί­χαν στη σημε­ρι­νή  απερ­γία στην Τρά­πε­ζα Πει­ραιώς κόντρα στα σχέ­δια της…

Επικαιρότητα
Γραμματεία Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ: «Κοράκια, κάτω τα χέρια από εργαζόμενους και λαϊκή κατοικία»

Κινη­το­ποί­η­ση στα κεντρι­κά γρα­φεία της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς στη Θεσ­σα­λο­νί­κη πραγ­μα­το­ποί­η­σε  η Γραμ­μα­τεία Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΠΑΜΕ και η Επι­τρο­πή Δανειο­λη­πτών, η οποία λει­τουρ­γεί στο πλαί­σιο των Λαϊκών…