Περιήγηση: Τσε

Βιβλίο
Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, Από τα «ημερολόγια μοτοσικλέτας» στις κορφές της Σιέρα Μαέστρα και στις καρδιές των ανυπόταχτων όλου του κόσμου

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Όταν ο Ερνέ­στο Γκε­βά­ρα ξεκί­νη­σε να σπου­δά­ζει ιατρι­κή οι περισ­σό­τε­ρες από τις ιδέ­ες που αφο­μοί­ω­σε ως…

Βιβλίο
O άγνωστος Τσε

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς // […] η νηφά­λια μελέ­τη του μαρ­ξι­σμού και των πρό­σφα­των γεγο­νό­των, μας τοπο­θε­τούν μετα­ξύ των επικριτών…