Περιήγηση: Φεστιβάλ ΚΝΕ

Επικαιρότητα
Στην Αθήνα η Αχέντ Ταμίμι και η οικογένειά της για το Φεστιβάλ της ΚΝΕ — Φωτό από την άφιξη — Ποια είναι η 17χρονη αγωνίστρια

«Η ΚΝΕ με χαρά ανα­κοι­νώ­νει ότι η 17χρονη Παλαι­στί­νια αγω­νί­στρια Αχέντ Ταμί­μι και η οικο­γέ­νειά της θα πάρουν μέρος στις…

Πολιτική
Πάμε Φεστιβάλ

Κι εμείς οι… μεγα­λύ­τε­ροι. Σ’ αυτή τη μεγά­λη γιορ­τή της νεο­λαί­ας που σκέ­φτε­ται, που ονει­ρεύ­ε­ται, που ορα­μα­τί­ζε­ται μιαν άλλη κοινωνία…

Επικαιρότητα
Το Ισραήλ απαγόρευσε στην Άχεντ Ταμίμι να έρθει στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ — Καταγγελία της ΚΝΕ

Η ΚΝΕ καταγ­γέλ­λει την απα­γό­ρευ­ση ταξι­διού, που επέ­βα­λε το κρά­τος του Ισρα­ήλ, στην 17χρονη Παλαι­στί­νια αγω­νί­στρια Αχέντ Ταμί­μι. Όπως αναφέρει…

Διεθνή
Η Κομμουνιστική Νεολαία Σουηδίας, SKU, οργανώνει Μπριγάδα για το Φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 20–23 Σεπτεμβρίου

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Σου­η­δί­ας SKU οργα­νώ­νει Μπρι­γά­δα για το Φεστι­βάλ της ΚΝΕ στην Αθή­να στις 20–23 Σεπτεμ­βρί­ου και…