Περιήγηση: φυλακή

Διεθνή
Carcere Santa Maria Capua Vetere il video dei pestaggi ai detenuti
Featured Video Play Icon
Ιταλία: Εικόνες-σοκ από βίαιη επίθεση σωφρονιστικών υπαλλήλων σε κρατούμενους φυλακής (ΒΙΝΤΕΟ)

Σοκ έχει προ­κλη­θεί στην ιτα­λι­κή κοι­νή γνώ­μη μετά από ανάρ­τη­ση στο δια­δί­κτυο, ανα­λυ­τι­κού βίντεο που δεί­χνει την άσκη­ση τρο­μα­κτι­κής βίας…

Διεθνή
50.000 παιδιά της Παλαιστίνης έχουν παράνομα φυλακιστεί μέχρι τώρα από το Ισραήλ

Σύμ­φω­να με στοι­χεία που δημο­σί­ευ­σε η Επι­τρο­πή των Φυλα­κι­σμέ­νων και Απο­φυ­λα­κι­σμέ­νων Κρα­του­μέ­νων της Οργά­νω­σης για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης (ΟΑΠ)…