Περιήγηση: Φυσικό αέριο

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Νίκος Σοφιανός: Να αξιοποιηθούν όλες οι εγχώριες πηγές ενέργειας για φθηνό ρεύμα

Την «επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται από το 2011 μέχρι σήμε­ρα και η οποία προ­χώ­ρη­σε στην απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση, θεώ­ρη­σε στρα­τη­γι­κό καύ­σι­μο το…

Διεθνή
Παρά τα μεγάλα λόγια «ρήγμα» στο ευρωπαϊκό μέτωπο για το ρώσικο αέριο — Αμφίσημη δήλωση Ευρωπαίων αξιωματούχων

Ολες οι χώρες της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης συμ­φω­νούν ότι δεν θα πλη­ρώ­σουν την Ρωσία απευ­θεί­ας σε ρού­βλια για τις εισα­γω­γές ρωσικού…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Σχεδιασμένη αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών της χώρας για φθηνή ενέργεια στον λαό

«Σχε­δια­σμέ­νη αξιο­ποί­η­ση όλων των ενερ­γεια­κών πηγών της χώρας για φτη­νή ενέρ­γεια στον λαό είναι η λύση και όχι η εξυπηρέτηση…