Περιήγηση: 85η ΔΕΘ

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση του ΓΤ της ΚΕ του ΚΚΕ: Για την ολοκλήρωση της ΔΕΘ και τις παρεμβάσεις των κομμάτων

Παρά την προ­σπά­θεια να εμφα­νι­στούν με αγε­φύ­ρω­τες δια­φο­ρές και να ενι­σχύ­σουν τα γνω­στά ψεύ­τι­κα διλήμ­μα­τα κι εκλο­γι­κά δίπο­λα, η ουσία…

Πολιτική
ΚΚΕ για εξειδίκευση μέτρων ΔΕΘ: Οι δήθεν παροχές δεν αναπληρώνουν τις τεράστιες απώλειες στο εργατικό — λαϊκό εισόδημα

«Επι­βε­βαιώ­νε­ται ξεκά­θα­ρα ότι οι μεγά­λοι κερ­δι­σμέ­νοι του πακέ­του είναι οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, ενώ οι δήθεν παρο­χές για το λαό, δεν…

Οικονομία
Εξειδίκευση μέτρων: Μόνιμα κίνητρα στο κεφάλαιο, ψίχουλα μικρής διάρκειας στο λαό

Για βελ­τί­ω­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και ισχυ­ρή ανά­καμ­ψη της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας έκα­νε λόγο ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Χρή­στος Σταϊ­κού­ρας σε σημε­ρι­νή συνέντευξη…

Πολιτική
85η ΔΕΘ-Συνέντευξη Μητσοτάκη: Πάση θυσία ματωμένη «ανάπτυξη» για τα κέρδη των μονοπωλίων σε βάρος των δικαιωμάτων του λαού

Την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα της κυβέρ­νη­σης να εφαρ­μό­σει πάση θυσία την ματω­μέ­νη «ανά­πτυ­ξη» για τα κέρ­δη των μονο­πω­λί­ων σε βάρος των δικαιωμάτων…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη — 85η ΔΕΘ: μεγάλο συλλαλητήριο εργατών, αυτοαπασχολουμένων, αγροτών, γυναικών και νέων

Στο Βαρ­δά­ρη ολο­κλη­ρώ­θη­κε το πολύ μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο των εργα­τι­κών Συν­δι­κά­των, αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, αγρο­τών γυναι­κών και νέων στέλ­νο­ντας μήνυ­μα πως «Μόνο ο…

Επικαιρότητα
Ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ Νέα προνόμια για το κεφάλαιο, κοροϊδία και άγρια εκμετάλλευση για το λαό και τη νεολαία

Δια­βε­βαιώ­σεις ότι η κυβέρ­νη­ση θα συνε­χί­σει να κάνει τα πάντα για να δια­σφα­λί­σει την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, με νέα…