Περιήγηση: Bloqueo No Cuba

Διεθνή
18 πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί ζητούν από τον Μπάιντεν να σταματήσει το εμπάργκο και τις επιθέσεις εναντίον του νησιού της Επανάστασης

Με την ευκαι­ρία της 22ης Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των στην Αβά­να, όπου συζη­τή­θη­κε και το θέμα του…

Διεθνή
22η Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών & Εργατικών Κομμάτων: Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην Αβάνα

Με την Διε­θνή, παρου­σία του Μιγκέλ Ντί­ας-Κανέλ, Α‘ Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚ Κού­βας και Προ­έ­δρου της Κού­βας, ολο­κλη­ρώ­θη­καν το…

Διεθνή
ΧΧΙΙ Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων — Díaz-Canel: Μόνο με την ενδυνάμωση και τον συντονισμό όλων μπορούμε να επιτύχουμε αληθινή επαναστατική μεταμόρφωση

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η ΧΧΙΙ Διε­θνής Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των στην οποία εγκρί­θη­καν η Τελι­κή Δια­κή­ρυ­ξη και ένα Σχέ­διο Δρά­σης, με…

Διεθνή
Διακήρυξη καταδίκης του εμπάργκο με αμέριστη αλληλεγγύη στην Κούβα υπογράφηκε στη Διεθνή Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

Το έγγρα­φο εκφρά­ζει την πιο έντο­νη κατα­δί­κη του άδι­κου, παρά­νο­μου και απάν­θρω­που απο­κλει­σμού-εμπάρ­γκο ‑απαι­τώ­ντας, για άλλη μια φορά, τον άμεσο…