Περιήγηση: NATO - OTAN interoperability

Επικαιρότητα
Επιτροπή Αγώνα εναντία στη Συμφωνία για τις Βάσεις: Παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ με αίτημα καμία εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ (ΦΩΤΟ)

Με βασι­κό αίτη­μα να μην υπάρ­ξει καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο, να μη δοθεί καμία διευ­κό­λυν­ση στους ιμπε­ρια­λι­στές και…

Επικαιρότητα
Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, η παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς

Η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις διορ­γα­νώ­νει παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, σήμε­ρα 21 Φλε­βά­ρη ‑στις…

Διεθνή
Ουκρανία — Ανατολική Ευρώπη: “Πρόβες πολέμου” συνοδεύουν τα σύνθετα παζάρια Δύσης — Ρωσίας

Ενώ Βρε­τα­νία και Πολω­νία ενι­σχύ­ουν τα «πατή­μα­τά» τους σε Βαλ­τι­κή και Μαύ­ρη Θάλασ­σα, Πού­τιν και Σι υπε­ρα­σπί­ζο­νται τη «δημο­κρα­τία» τους…