Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

UNICEF- Covid-19: Η πανδημία θα αυξήσει κατά 7 εκατ. τα παιδιά που υποσιτίζονται

Σχε­δόν 7 εκα­τομ­μύ­ρια επι­πλέ­ον παι­διά παγκο­σμί­ως κιν­δυ­νεύ­ουν να υπο­στούν τις συνέ­πειες του υπο­σι­τι­σμού εξαι­τί­ας της οικο­νο­μι­κής και κοι­νω­νι­κής κρί­σης που πυρο­δο­τεί η παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού, εκτι­μά η UNICEF. Πολύ προ­τού ξεσπά­σει η παν­δη­μία, 47 εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά σε διε­θνές επί­πε­δο υπέ­φε­ραν το 2019 από τις συνέ­πειες του υπο­σι­τι­σμού, ακραία απώ­λεια βάρους και αδυ­να­μία, υπο­γραμ­μί­ζει το Ταμείο των Ηνω­μέ­νων Εθνών για την Παι­δι­κή Ηλικία.

«Επτά μήνες αφό­του ανα­φέρ­θη­καν τα πρώ­τα κρού­σμα­τα της COVID-19 γίνε­ται ολο­έ­να περισ­σό­τε­ρο σαφές ότι οι συνέ­πειες της παν­δη­μί­ας κάνουν περισ­σό­τε­ρο κακό στα παι­διά από την ίδια την ασθέ­νεια», σχο­λιά­ζει σε δελ­τίο Τύπου που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε στη Νέα Υόρ­κη η εκτε­λε­στι­κή διευ­θύ­ντρια της UNICEF, η Χεν­ριέ­τα Φορ. «Η φτώ­χεια και η δια­τρο­φι­κή ανα­σφά­λεια αυξή­θη­καν. Βασι­κές υπη­ρε­σί­ες και αλυ­σί­δες εφο­δια­σμού με τρό­φι­μα δια­λύ­ο­νται. Οι τιμές βασι­κών δια­τρο­φι­κών αγα­θών αυξά­νο­νται ραγδαία. Απο­τέ­λε­σμα είναι ότι η ποιό­τη­τα της δια­τρο­φής των παι­διών πέφτει και το ποσο­στό του υπο­σι­τι­σμού θα αυξη­θεί», προσθέτει.

Η UNICEF βασί­ζε­ται σε ανά­λυ­ση που δημο­σί­ευ­σε η ιατρι­κή επι­θε­ώ­ρη­ση The Lancet, στην οποία ερευ­νη­τές κρού­ουν τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για τις συνέ­πειες του υπο­σι­τι­σμού των παι­διών εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού. «Αν δεν ανα­λη­φθεί επαρ­κής δρά­ση, ο βαθύς αντί­κτυ­πος της παν­δη­μί­ας στη δια­τρο­φή των μικρό­τε­ρων παι­διών ίσως πλή­ξει γενιές ολό­κλη­ρες», προειδοποιούν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο