Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στο σημερινό Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου

 Σάββατο 1 — Κυριακή 2 Οχτώβρη 2022 — αριθ. φύλλου: 14099

Καμιά προσ­δο­κία από τα μέτρα ΕΕ — κυβέρ­νη­σης και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των, που θωρα­κί­ζουν τα κέρ­δη του κεφα­λαί­ου με νέους «κόφτες» στις ανά­γκες των λαϊ­κών στρω­μά­των | Καμιά ανο­χή στη βαρ­βα­ρό­τη­τα με τα παγω­μέ­να σπί­τια και σχο­λεία, αγώ­νας παντού για πραγ­μα­τι­κή ανα­κού­φι­ση από την ακρί­βεια σε ρεύ­μα, καύ­σι­μα, βασι­κά αγαθά

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ: Πλα­τιές συν­δι­κα­λι­στι­κές συσκέ­ψεις την ερχό­με­νη βδο­μά­δα και αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες σε κλά­δους | Τρι­ή­με­ρο δρά­σης των βιο­πα­λαι­στών ΕΒΕ στις 3, 4, 5 Οκτώ­βρη και συγκέ­ντρω­ση την Τετάρ­τη 5/10 στις 7.30 μ.μ. στο υπουρ­γείο Οικονομικών
ΣΕΛ.  3   —   11

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ  ΝΑΤΟ — ΡΩΣΙΑΣ
Ολέθρια κλιμάκωση με θύματα τους λαούς

ΚΚΕ: Η προ­σάρ­τη­ση ουκρα­νι­κών εδα­φών από τη Ρωσία ρίχνει κι άλλο «λάδι στη φωτιά» | «Ταχεία έντα­ξη» στο ΝΑΤΟ ζητά­ει η Ουκρανία
ΣΕΛ.  12

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ανακοίνωση για τη Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος

ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝΑΤΟΪΚΟ «ΑΕΡΑ»
Η «απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση» των νησιών αιχ­μή των τουρ­κι­κών προκλήσεων
Δια­βε­βαιώ­σεις και παζά­ρια για τη «ΝΑΤΟι­κή συνο­χή» από την κυβέρ­νη­ση και τα άλλα αστι­κά κόμματα
ΣΕΛ.  13

ΤΕΛΟΣ Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
Υπο­κλέψ­τε — κου­κου­λώ­στε — τελειώσατε
ΣΕΛ.  15

ΑΡΘΡΟ
Συμπε­ρά­σμα­τα και νέες δυνα­τό­τη­τες από την προ­σπά­θεια οικο­δό­μη­σης στην Αττική
ΣΕΛ.  17

ΣΕΙΣΜΟΣ στο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ — ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ
Παρα­μέ­νουν τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα και οι πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες της καταστροφής
Οδοι­πο­ρι­κό του «Ριζο­σπά­στη» στα σει­σμό­πλη­κτα χωριά του νομού Ηρακλείου
ΣΕΛ.  20   —   21

Σχε­τι­κά με τις επι­κεί­με­νες αλλα­γές στο «αγρο­τι­κό» (υπη­ρε­σία υπαί­θρου) των γιατρών
Κεί­με­νο του Τμή­μα­τος Υγεί­ας — Πρό­νοιας της ΚΕ του ΚΚΕ

Αποκούμπι των μαθητών στον αγώνα τους για κατάκτηση της γνώσης

Το μεγάλο μας τσίρκο

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΚΟΣ
Σκη­νο­θε­τώ­ντας το αντι­δι­κτα­το­ρι­κό έργο «Το μεγά­λο μας τσίρ­κο» του Ιάκω­βου Καμπανέλλη
Η λαϊ­κή επι­θε­ω­ρη­σια­κή παρά­στα­ση που προ­α­νήγ­γει­λε την εξέ­γερ­ση του Πολυτεχνείου
Γρά­φει ο Βασί­λης ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ, Δημο­σιο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας, κρι­τι­κός βιβλίο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο