Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορωναϊός: Δυο νέα κρούσματα — Κανένας θάνατος

Δυο νέα κρού­σμα­τα του κορω­νοϊ­ού SARS-CoV‑2 στη χώρα μας ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγεί­ας. Με αυτά, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 2.917, εκ των οποί­ων το 55.2% αφο­ρά άνδρες.

Από αυτά, 636 (21.8%) θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 1.696 (58.1%) είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

Δεκα­τρείς συμπο­λί­τες μας νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι. Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 70 ετών. Τέσ­σε­ρις (30.8%) είναι γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. Το 84.6% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή είναι ηλι­κιω­μέ­νοι 70 ετών και άνω.

106 ασθε­νείς έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, σήμε­ρα δεν έχου­με κανέ­ναν κατα­γε­γραμ­μέ­νο θάνα­το. Συνο­λι­κά, οι θάνα­τοι στη χώρα είναι 175. Οι 52 ήταν γυναί­κες (29.7%) και οι υπό­λοι­ποι άνδρες.

Η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων συμπο­λι­τών μας ήταν τα 76 έτη και το 95.4% είχε κάποιο υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Έχουν συνο­λι­κά ελεγ­χθεί 180.518 κλι­νι­κά δείγματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο