Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα Έκδοση: Το Πανεπιστήμιο που έχουμε ανάγκη — Η πρόταση του ΚΚΕ

Από την «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» κυκλο­φο­ρούν σε βιβλίο τα υλι­κά της εκδή­λω­σης που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Πάντειο Πανε­πι­στή­μιο στις 20 Οκτώ­βρη 2021.

Η έκδο­ση περι­λαμ­βά­νει την εισή­γη­ση και τις παρεμ­βά­σεις στην εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η ΚΕ του ΚΚΕ με θέμα «Το Πανε­πι­στή­μιο που έχου­με ανά­γκη. Η πρό­τα­ση του ΚΚΕ», προ­κει­μέ­νου να ανα­δει­χτεί η έκδο­ση του Τμή­μα­τος Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ Για το Πανε­πι­στή­μιο των σύγ­χρο­νων ανα­γκών και δυνα­το­τή­των της επο­χής μας.

Την εισή­γη­ση στην εκδή­λω­ση έκα­νε ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Παρε­νέ­βη­σαν οι:

- Θοδω­ρής Κωτσα­ντής, μέλος του Γρα­φεί­ου του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΚΝΕ.

- Αφρο­δί­τη Κτε­νά, πανε­πι­στη­μια­κός, μέλος του Τμή­μα­τος Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της Κεντρι­κής Επιτροπής.

- Βαγ­γέ­λης Χρι­στο­φό­ρου, καθη­γη­τής στο ΕΜΠ.

- Βασί­λης Ζου­μπουρ­λής, Διευ­θυ­ντής Ερευ­νών στο Ινστι­τού­το Χημι­κής Βιο­λο­γί­ας του Εθνι­κού Ιδρύ­μα­τος Ερευ­νών και Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Εργα­ζό­με­νων του ΕΙΕ.

- Άννα Λάζου, Επί­κου­ρη Καθη­γή­τρια Φιλο­σο­φί­ας στο ΕΚΠΑ.

- Γιώρ­γος Τρι­μπέ­ρης, ομό­τι­μος καθη­γη­τής Φυσι­κής στο ΕΚΠΑ

Δείτε επίσης

ΚΝΕ: Στον αγώ­να με το ΚΚΕ για το πανε­πι­στή­μιο και τη ζωή που έχου­με ανάγκη

Ανα­κοί­νω­ση του Τμή­μα­τος Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ: Για τις εξε­λί­ξεις στα ΑΕΙ

Πανε­πι­στή­μια ανοι­χτά, δημό­σια και δωρε­άν, της μάθη­σης, της επι­στή­μης και της έρευ­νας προς όφε­λος της κοι­νω­νί­ας και όχι των συμ­φε­ρό­ντων των λίγων!

Πανε­πι­στή­μια ουσια­στι­κής ακα­δη­μαϊ­κής ελευ­θε­ρί­ας, συζή­τη­σης και προ­βλη­μα­τι­σμού και όχι κατα­στο­λής και αυταρχισμού!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο