Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξέσπασε ο Μητροπολίτης Κοζάνης: Ντροπή να τρώμε μπακαλιάρο… “για το έθιμο”

Στο στό­χα­στρο λοι­πόν ο μπα­κα­λιά­ρος που συνη­θί­ζε­ται να κατα­να­λώ­νε­ται την 25η Μαρ­τί­ου και μάλι­στα σε υψη­λούς τόνους από τον Μητρο­πο­λί­τη Σερ­βί­ων και Κοζά­νης. Κλεί­νο­ντας το κήρυγ­μα του, ο  Σερ­βί­ων και Κοζά­νης, «μέμ­φθη­κε» τους πιστούς που λένε ότι την 25η Μαρ­τί­ου «πρέ­πει να τρέ­ξου­με όλοι να φάμε μπα­κα­λιά­ρο, για­τί είναι το έθι­μο. Ντρο­πή! Ντρο­πή! Ορθό­δο­ξοι χρι­στια­νοί Έλλη­νες! Το έθι­μο…», Ποιο έθι­μο; Και θέλο­ντας να «απο­κα­τα­στή­σει την τάξη» ανέ­λυ­σε την εκκλη­σια­στι­κή  εκδοχή… 

Μπα­κα­λιά­ρος: από τους Βίκινγκς στο πιά­το μας

 

Όπως ανέ­φε­ρε ο Μητρο­πο­λί­της, «μαλώ­νο­ντας» το εκκλη­σί­α­σμα, η νηστεία για το Πάσχα είναι αυστη­ρή και επι­τρέ­πε­ται μόνο κατα­νά­λω­ση λαδιού, ωστό­σο «οι Πατέ­ρες της Εκκλη­σί­ας θέλο­ντας να σημα­το­δο­τή­σουν και την σπου­δαιό­τη­τα του γεγο­νό­τος και της ημέ­ρας του Ευαγ­γε­λι­σμού της Πανα­γί­ας επέ­τρε­ψαν στους πιστούς την κατα­νά­λω­ση ιχθύ­ος μόνο για την εν λόγω ημέ­ρα, καθώς και για την Κυρια­κή των Βαΐ­ων κάθε Σαρα­κο­στής πριν την Μεγά­λη Εβδομάδα».

Η Εκκλη­σία μπο­ρεί να έχει τις δικές της παρα­δό­σεις, ο λαός όμως εκλα­ΐ­κευ­σε τις θρη­σκευ­τι­κές γιορ­τές, τις έδω­σε το δικό του περιε­χό­με­νο και δημιούρ­γη­σε τις δικές του παρα­δό­σεις. Και στις μέρες που ζού­με, που ο λαός «νηστεύ­ει» 360 ημέ­ρες για­τί τα «μισθά» ‑όταν υπάρ­χουν- δεν επαρ­κούν για τα ανα­γκαία, πεντέ­ξι μέρες το χρό­νο «ξεγε­λά» τη φτώ­χεια του και το «ρίχνει έξω» με δικούς και φίλους…

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο