Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι «Γυμνές Καρυάτιδες» του Ελληνικού (και τα πράσιν’ άλογα!)

Αέρα στα πανιά του ‑κατ’ ευφη­μι­σμό «Πάρ­κου» του Ελλη­νι­κού, στο χώρο του πρώ­ην αερο­δρό­μιου, της «Lamda Development» και CIA της «Ελλη­νι­κό ΑΕ.», του «Φορέα Δια­χεί­ρι­σης της Επέν­δυ­σης» κλπ.
Το έβα­λε στα σκα­ριά ‑θυμί­ζου­με, η ΝΔ (Σου­φλιάς …κυβέρ­νη­ση Σαμα­ρά / Βενι­ζέ­λου & CIA) και το έκα­νε πρά­ξη ο Σύρι­ζα (έργο πνο­ής κι αυτό…)

ΣΣ |> Πρό­κει­ται ως γνω­στό για το χώρο του πρώ­ην αερο­δρό­μιου κλπ. 6.500 στρεμ­μά­των που ουσια­στι­κά μετα­τρέ­πε­ται σε μια τερά­στια «κλει­στή» πόλη με ουρα­νο­ξύ­στες (πέντε ‑ύψος επι­τρε­πό­με­νο 200 μέτρα!!) και ό,τι άλλο μπο­ρεί να φαντα­στεί κανείς…
Το σχε­τι­κό master plan της “Lamda Development” – του ομί­λου Λάτση, (προ)εγκρίθηκε πριν 15 χρό­νια και μετά, δεδο­μέ­νου ότι μιλά­με για ένα από τα νοστι­μό­τε­ρα «φιλέ­τα» της Ευρώ­πης, βγή­καν τα μαχαίρια.
Τελι­κά το έργο κατα­κυ­ρώ­θη­κε στους «επεν­δυ­τές» της «Global Investment Group» που ‑όπως οι ίδιοι παρου­σιά­ζο­νται είναι «μια διε­θνής κοι­νο­πρα­ξία– ο όμι­λος Fosun Group από την Κίνα, η Eagle Hills από το Άμπου Ντά­μπι και ο όμι­λος Λάτση – οι οποί­οι έχουν ενώ­σει τις δυνά­μεις τους για την αξιο­ποί­η­ση του Ελλη­νι­κού, του μεγα­λύ­τε­ρου έργου αστι­κής ανά­πλα­σης στην Ευρώ­πη».

⤴️⚠️⤵️

 

Hellinikon new

⚠️ Για την ουσία -στό­χους και απο­δέ­κτες της επέν­δυ­σης του μεγά­λου κεφα­λαί­ου έχουν γίνει συζη­τή­σεις επί συζη­τή­σε­ων, αλλά τις περισ­σό­τε­ρες φορές ‑δυστυ­χώς, οι ‑κυριο­λε­κτι­κά παρω­νυ­χί­δες, «τεχνο­κρα­τι­κές» είναι εκεί­νες που γίνο­νται γνω­στές, λει­τουρ­γώ­ντας τελεί­ως απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κά.

🔃 ⤵️ ⤵️

  • Ενώ και στην περί­πτω­ση του Ελλη­νι­κού, η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση και η “αξιο­ποί­η­σήτου φωτί­ζουν τον ταξι­κό χαρα­κτή­ρα της ανα­πτυ­ξια­κής πολι­τι­κής που προ­ω­θούν δια­χρο­νι­κά οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις (πρώ­ην και νυν ΝΔ και Σύρι­ζα), σε συνερ­γα­σία με την Τοπι­κή Διοί­κη­ση — και την οποία επι­χει­ρούν να εμφα­νί­σουν ως “φιλο­λαϊ­κή”,
  • Ενώ πάνω από 1.000.000 τμ. (~36%) θα είναι κατοι­κί­ες πλου­σί­ων και ~700.000 τμ. (~20%) ξενο­δο­χεία, συνε­δρια­κά κέντρα, εμπο­ρι­κά κέντρα, ρεστο­ράν, μπαρ, καφε­τέ­ριες,  280.000 τμ. (~9%) κτή­ρια γρα­φεί­ων + Καζί­νο 15.000 τμ… ‑πέρα από τις μαρί­νες κλπ. αυτά μάνι μάνι είναι τα 2/3 του χώρου, που η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια θα τα βλέ­πει μόνο με το κιάλι,
  • Η συζή­τη­ση τελευ­ταία στρέ­φε­ται στη δήθεν «οικο­λο­γι­κή» πλευ­ρά των προ­ϊ­ό­ντων που θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για τα κτή­ρια, την προ­σπέ­λα­ση και την κίνη­ση στο χώρο ‑κυρί­ως στα πλαί­σια της λεγό­με­νης «πρά­σι­νης» ανά­πτυ­ξης, που απο­τε­λεί μια σύγ­χρο­νη στρα­τη­γι­κή επι­λο­γή των μεγά­λων μονο­πω­λια­κών ομί­λων ‑πέραν των άλλων (να αξιο­ποι­η­θούν το περι­βάλ­λον και η αγω­νία των εργα­ζο­μέ­νων σαν νέος μοχλός για την καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη του επό­με­νου δια­στή­μα­τος κλπ)

gradreview.gr

Θα ανα­φέ­ρου­με το παρά­δειγ­μα (ένα από τα πολ­λά) της GRAD_Review, που στα πλαί­σια της παρα­πά­νω λογι­κής, σε πρό­σφα­τη ανάρ­τη­ση με τίτλο “οι γυμνές «καρυά­τι­δες» του Ελλη­νι­κού”, δε βλέ­πει κυριο­λε­κτι­κά τίπο­τε από το προ­με­λε­τη­μέ­νο έγκλη­μα, επι­ση­μαί­νει ότι (τα ψηλά κτή­ρια) “αφο­ρούν σε ολό­κλη­ρη την πόλη και τους κατοί­κους της (και), χρειά­ζε­ται να «δια­σφα­λι­στεί» η αρχι­τε­κτο­νι­κή ποιό­τη­τα αυτών των παρεμ­βά­σε­ων”, που μάλι­στα (επει­δή) «δεν είναι στο ρόλο του επεν­δυ­τή να εγγυ­η­θεί αυτήν την διά­στα­ση του έργου»), «ο δημό­σιος φορέ­ας οφεί­λει να προ­σπα­θή­σει να την εξα­σφα­λί­σει με διε­θνή δια­γω­νι­σμό και διε­θνή κρι­τι­κή επι­τρο­πή». (sic!!)

✔️   Η Αθή­να, αν και από τις μεγα­λύ­τε­ρες σε πλη­θυ­σμό μητρο­πό­λεις της Μεσο­γεί­ου, εισέρ­χε­ται με χρο­νι­κή καθυ­στέ­ρη­ση 10–20 χρό­νων στην ομά­δα εκεί­νη των πόλε­ων όπου η σύγ­χρο­νη ανά­πτυ­ξή τους μετα­φρά­ζε­ται σε κτι­ρια­κές μονά­δες με εικο­νι­κή διά­στα­ση. Η Βαρ­κε­λώ­νη απέ­κτη­σε τον Πύρ­γο Agbar, το Μιλά­νο μετα­ξύ άλλων τους Allianz Tower και Generali Tower, η Μασ­σα­λία τον Πύρ­γο La Marseillaise, το Μονα­κό τον Πύρ­γο Odeon,  και μπο­ρού­με να συνε­χί­σου­με ανα­φέ­ρο­ντας τη Βηρυ­τό, το Τελ Αβίβ και τη Λεμεσό.
✔️   Η κρί­ση της δεκα­ε­τί­ας του 2010 πάγω­σε για την Ελλά­δα επεν­δύ­σεις και φιλο­δο­ξί­ες.
✔️   Δια­φαί­νε­ται όμως ότι η Αθή­να εισέρ­χε­ται πλέ­ον σε μία περί­ο­δο όπου η έξο­δος από την κρί­ση θα απο­τυ­πω­θεί και σε κτι­ρια­κά συγκρο­τή­μα­τα μεγά­λης αστι­κής εμβέλειας. 
Σε ότι αφο­ρά τα ψηλά κτή­ρια, οι προ­τει­νό­με­νοι ουρα­νο­ξύ­στες στο Ελλη­νι­κό θα απο­τε­λέ­σουν τα επό­με­να έργα με υψη­λή συμ­βο­λι­κή διάσταση.
ΣΣ |>
✔️   Εικο­νι­κή Διά­στα­ση (Virtual Reality — Virtual Dimension)
-|> Αντι­φα­τι­κός, σύγ­χρο­νος όρος με μεγά­λες αμπε­λο­φι­λο­σο­φι­κές συζητήσεις.
Από τους πλέ­ον δια­δε­δο­μέ­νους στο χώρο των υπο­λο­γι­στών, που μετα­φέ­ρει το χρή­στη ή τους χρή­στες, σε ένα συν­θε­τι­κό, τεχνη­τό, εικο­νι­κό και φτιαγ­μέ­νο από υπο­λο­γι­στή περι­βάλ­λον, με «αλλη­λε­πι­δρα­στι­κά γρα­φι­κά πραγ­μα­τι­κού χρό­νου (real-time) τρισ­διά­στα­τα μοντέ­λα, πιο απλά η εξο­μοί­ω­ση ενός (πραγ­μα­τι­κού ή φαντα­στι­κού) περι­βάλ­λο­ντος, ώστε να αντι­λη­φθεί (να βιώ­σει λένε…) ο χρή­στης οπτι­κά τις τρεις δια­στά­σεις (πλά­τους, ύψους, βάθους) με κίνη­ση και ήχο
✔️   Πιο απλά ένα προ­ο­πτι­κό κινού­με­νο σχέ­διο κτι­ρί­ου σε τρισ­διά­στα­τη μορ­φή που ο χρή­στης επι­λέ­γει το σημείο που θέλει να δει με έμφα­ση σε λεπτο­μέ­ρειες, είσο­δο (όχι πάντα) στο εσω­τε­ρι­κό του κλπ
gradreview.gr

Στη περιο­χή του Ελλη­νι­κού έχου­με ήδη εικό­νες (??) από τις αρχι­τε­κτο­νι­κές προ­θέ­σεις  των υπο­ψή­φιων (??) επεν­δυ­τών.
Απου­σιά­ζουν όμως παντε­λώς από αυτές (!!) τις εικό­νες οι προ­θέ­σεις του δημό­σιου φορέα ο οποί­ος δια­χει­ρί­ζε­ται το τερά­στιο αυτό έργο.
Το δημό­σιο απου­σιά­ζει εμφα­τι­κά από την κοι­νω­νι­κή και αστι­κή διά­στα­ση των προ­τει­νό­με­νων κατασκευών.
Η σύντα­ξη και μόνο της προ­κή­ρυ­ξης ενός διε­θνούς δια­γω­νι­σμού θα έθε­τε το ευρύ­τε­ρο πλαί­σιο προ­θέ­σε­ων από την πλευ­ρά του δημοσίου.
Θα έθε­τε μετα­ξύ άλλων ζητή­μα­τα όπως την ανά­δει­ξη μίας ισχυ­ρής και δυνα­μι­κής ταυ­τό­τη­τας χωρίς όμως αυτή να ενδί­δει σε γρα­φι­κού τύπου ιστο­ρι­κές ανα­φο­ρές, την αντα­πό­κρι­ση των κτι­ρί­ων στις σύγ­χρο­νες απαι­τή­σεις προ­σβα­σι­μό­τη­τας, τις δυνα­τό­τη­τες πρό­σβα­σης στο ευρύ­τε­ρο κοι­νό, καθώς και το ζήτη­μα της ενερ­γεια­κής από­δο­σης.
Αυτό το τελευ­ταίο θέμα, γνω­στό­τε­ρο ευρύ­τε­ρα ως πρά­σι­νη ή βιο­κλι­μα­τι­κή αρχι­τε­κτο­νι­κή, άπτε­ται άμε­σα των όψε­ων και της γενι­κής εικό­νας μίας κατα­σκευ­ής. Αφο­ρά εν πολ­λοίς στην «ένδυ­σή» της και στο πώς αυτή αντα­πο­κρί­νε­ται στις σύγ­χρο­νες απαι­τή­σεις εξοι­κο­νό­μη­σης ενέργειας.
Οι πύρ­γοι «καρυά­τι­δες», αλλά και ο Πύρ­γος της Hard Rock International, εμφα­νί­ζο­νται «γυμνοί» ως προς την βιο­κλι­μα­τι­κή παρά­με­τρο.
Μία αρχι­τε­κτο­νι­κή με εμβά­θυν­ση τόσο σε τοπι­κές ανα­φο­ρές όσο και σε προ­βλη­μα­τι­σμό για την ενερ­γεια­κή από­δο­ση των κτι­ρί­ων θα έδι­νε περισ­σό­τε­ρο έμφα­ση στην κατα­σκευα­στι­κή και αισθη­τι­κή από­δο­ση του «χιτώ­να» και του «πέπλου» των Καρυά­τι­δων παρά σε μία απλοϊ­κή στι­λι­στι­κή μετα­φο­ρά της εξω­τε­ρι­κής μορφής.
Οι δίπλες στο «ρού­χο» των καρυά­τι­δων-κιό­νων μπο­ρούν να δώσουν πολ­λές αφορ­μές για χει­ρι­σμό των όψε­ων στη βάση ενός βιο­κλι­μα­τι­κού σχε­δια­σμού. Επι­πλέ­ον, στην συγκε­κρι­μέ­νη αρχι­τε­κτο­νι­κή πρό­τα­ση η ανα­φο­ρά στις «Καρυά­τι­δες» στέ­κει μετέ­ω­ρη.
Είναι μία πρό­τα­ση στην οποία οι δύο ανι­σο­ϋ­ψείς κτι­ρια­κοί όγκοι δεν μπο­ρεί να είναι και οι δύο «Καρυά­τι­δες» (οι Καρυά­τι­δες στην αρχαιό­τη­τα είναι ισο­ϋ­ψείς γλυ­πτι­κοί κίονες).
Επι­πλέ­ον, οι δύο αυτοί πύρ­γοι εμβο­λί­ζο­νται βίαια από μία ορι­ζό­ντια επι­φά­νεια η οποία συν­θε­τι­κά ακυ­ρώ­νει κάθε πρό­θε­ση για ανα­φο­ρά στις αρχαί­ες γλυ­πτι­κές μορ­φές.
[ ΣΣ |> οι υπο­γραμ­μί­σεις δικές μας]
gradreview.gr

✔️   Είναι φυσι­κό κάθε μεγά­λο έργο να προ­κα­λεί συζη­τή­σεις, και ως νέο είναι ανα­με­νό­με­νο να προ­κα­λεί και αντι­δρά­σεις.
Τα έργα κρί­νο­νται τελι­κά στη μακρά διάρ­κεια και όχι στη σύγ­χρο­νη και εν θερ­μώ απο­τί­μη­σή τους.
Ο πύρ­γος του Άιφελ δέχθη­κε από του σύγ­χρο­νούς του εντο­νό­τα­τη κρι­τι­κή, το ίδιο το κέντρο Πομπι­ντού και η πυρα­μί­δα του Λούβρου.
Στα καθ’ ημάς να ανα­φέ­ρου­με μόνον το Χίλ­τον, το Νέο Μου­σείο Ακρό­πο­λης και το ΚΠΙΣΝ (ΣΣ |> Το “Κέντρο Πολι­τι­σμού” Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρχος)
✔️  Η ευθύ­νη του ελλη­νι­κού δημο­σί­ου είναι να δώσει στους αρχι­τέ­κτο­νες και στους πολί­τες, την εγγύ­η­ση της ποιό­τη­τας.
Οι όποιες κρι­τι­κές δεν θα μπο­ρούν να είναι ούτε ρηχές ούτε ιδε­ο­λη­πτι­κές.
✔️  Θα στέ­κο­νται πλέ­ον επά­νω σε ένα έδα­φος αξιο­κρα­τί­ας και θα εμπλου­τί­ζουν με ουσια­στι­κό τρό­πο το δημό­σιο διά­λο­γο για την πόλη.

[ ΣΣ |> οι υπο­γραμ­μί­σεις ‑και πάλι, δικές μας]

Στο κυνήγι του «πράσινου» κέρδους

Η ξαφ­νι­κή «ζέση» διε­θνών αστι­κών ΜΜΕ για την προ­βο­λή των κινη­το­ποι­ή­σε­ων για το κλί­μα δεν πηγά­ζει από «αυθόρ­μη­το» ενδια­φέ­ρον των καπι­τα­λι­στών για την κατα­στρο­φή του περι­βάλ­λο­ντος. Πάει χέρι χέρι με μία καλο­λα­δω­μέ­νη «βιο­μη­χα­νία» που έχει ανα­πτυ­χθεί τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες γύρω από το υπαρ­κτό πρό­βλη­μα της κλι­μα­τι­κής αλλαγής.
Πίσω από το «ενδια­φέ­ρον» των πολυ­ε­θνι­κών κρύ­βε­ται το νέο «χρυ­σω­ρυ­χείο» της «πρά­σι­νης οικο­νο­μί­ας», ως διέ­ξο­δος για τα υπερ­συσ­σω­ρευ­μέ­να κεφά­λαια, σε μια περί­ο­δο μάλι­στα που η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη είναι αναι­μι­κή και γίνε­ται λόγος ήδη για την επό­με­νη κρίση.
Το αμε­ρι­κα­νι­κό δίκτυο «Bloomberg» από το Μάρ­τη του 2013 απο­κά­λυ­πτε πως επεν­δυ­τές σε γνω­στές χρη­μα­το­πι­στω­τι­κές εται­ρεί­ες, όπως η «Morgan Stanley» και η «Goldman Sachs», που δια­χει­ρί­ζο­νται αμύ­θη­τα κεφά­λαια παγκο­σμί­ως, «σπρώ­χνουν» επεν­δύ­σεις στις ΑΠΕ και στα βιο­καύ­σι­μα, κυνη­γώ­ντας «πιο καυ­τά κέρ­δη».

💥💥

Από τη σκο­πιά αυτή δεν προ­κα­λεί εντύ­πω­ση το γεγο­νός ότι χιλιά­δες επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι σε όλο τον κόσμο, και πολ­λα­πλά­σιοι οργα­νι­σμοί και ιδρύ­μα­τα που χρη­μα­το­δο­τού­νται έμμε­σα ή άμε­σα απ’ αυτούς, στη­ρί­ζουν τις κινη­το­ποι­ή­σεις για το κλί­μα. Σύμ­φω­να με στοι­χεία των διορ­γα­νω­τών, τις κινη­το­ποι­ή­σεις των προη­γού­με­νων ημε­ρών σε όλο τον πλα­νή­τη συνέ­δρα­μαν 3.024 επι­χει­ρή­σεις, παίρ­νο­ντας μάλι­στα και μέτρα διευ­κό­λυν­σης της συμ­με­το­χής των εργα­ζο­μέ­νων τους σε αυτές.
Εξί­σου σημα­ντι­κό ρόλο στη μαζι­κό­τη­τα των κινη­το­ποι­ή­σε­ων φαί­νε­ται ότι έπαι­ξαν 820 οργα­νώ­σεις της «κοι­νω­νί­ας των πολι­τών» (ΜΚΟ και διά­φο­ρα «ευα­γή» ιδρύ­μα­τα, χρη­μα­το­δο­τού­με­να άμε­σα ή έμμε­σα από μεγά­λα μονο­πώ­λια), αλλά και 7.371 ιστο­σε­λί­δες σχε­τι­κές με το κλί­μα και το περιβάλλον.
Κομ­βι­κής σημα­σί­ας για την κινη­το­ποί­η­ση του κόσμου και ιδιαί­τε­ρα της νεο­λαί­ας ήταν επί­σης η παρέμ­βα­ση συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, κομ­μά­των, αλλά και της Εκκλη­σί­ας σε διά­φο­ρες χώρες, για να μη μιλή­σου­με για το επί­ση­μο κρά­τος, το οποίο — κυρί­ως μέσα από τα σχο­λεία — ανέ­λα­βε σε πολ­λές περι­πτώ­σεις ρόλο οργα­νω­τή της συμ­με­το­χής των μαθητών.

💥💥

Μέσα από αυτό το πρί­σμα χρειά­ζε­ται να αντι­με­τω­πί­σει κανείς και τα ερω­τή­μα­τα για την υπερ­προ­βο­λή της 17χρονης Σου­η­δέ­ζας ακτι­βί­στριας Γκρέ­τα Τούν­μπεργκ, που δημο­σιεύ­μα­τα τη συν­δέ­ουν με δοκι­μα­σμέ­νους μάνα­τζερ (Ιγκ­μαρ Ρέντ­χογκ, της ΜΚΟ «We Don’t Have Time») οι οποί­οι ακου­μπούν στις «πλά­τες» δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χων (Σου­η­δοί μεγα­λο­ε­πεν­δυ­τές Ντέι­βιντ Ολσεν και Γκού­σταβ Στένμπεκ)

💥💥

Θυμί­ζου­με τέλος, πως η ΚΟ Δανί­ας του ΚΚΕ διορ­γά­νω­σε πρό­σφα­τα πολι­τι­κή εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση με τον Κώστα Παπα­δά­κη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρω­βου­λευ­τή |>  «Αλή­θειες και ψέμα­τα για την πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη και το κλί­μα»

 


 

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο