Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

κεί­με­νο Σπύ­ρος Ιωαν­νά­τος //

Κολ­λη­τή­ρι: Μπα­μπά­κο, τι είναι κολο-ιός;

Καρα­γκιό­ζης: Κορω­νο­ϊ­ός Κολλητήρη!

Κολ­λη­τή­ρι: Κωλό-ιός μπα­μπά­κο! Έτσι τον λέει ο παπ­πούς. Βρί­ζει και φωνά­ζει ¨θα μας ξεκά­νει αυτός, ο κωλό –ιός! Για να μας «φάνε» τη σύνταξη…¨

Καρα­γκιό­ζης: Κορω­νο­ϊ­ός λέγε­ται Κολ­λη­τή­ρη και είναι ένα επι­κίν­δυ­νο μικρό­βιο, που το «κολ­λά­ει» εύκο­λα ο «ένας» στον «άλλο»… Γι’ αυτό άλλω­στε έκλει­σαν και τα σχο­λεία, για να μη κολ­λή­σε­τε τους παπ­πού­δες και τις για­γιά­δες σας.

Κολ­λη­τή­ρι: Τι μου λες! Δηλα­δή εγώ είμαι ο επι­κίν­δυ­νος; Η για­γιά δηλα­δή, δεν θα κολ­λού­σε, από τη θεία τη Νίτσα, τη γει­τό­νισ­σα της, την κα Κού­λα και τις υπό­λοι­πες που μαζευό­ντου­σαν κάθε λίγο και λιγά­κι στην Εκκλη­σία; Ούτε ο παπ­πούς που έτρε­χε στο καφε­νείο για να παί­ξει πρέ­φα κάθε μέρα;

Καρα­γκιό­ζης: …(σιω­πή).

Κολ­λη­τή­ρι: Εγώ δεν είμαι ΑΡΡΩΣΤΟΣ!!! Ούτε ασπι­ρί­νη δε παίρ­νω! Ο παπ­πούς και η για­γιά «κατε­βά­ζουν» μια χού­φτα χάπια, ο καθέ­νας! Ένα για τη πίε­ση, ένα για τη χολη­στε­ρί­νη, ένα για τα αρθρι­τι­κά, άλλο για το προ­στά­τη και ένα μπλε ο παπ­πούς, που δε μου λέει τι «κάνει»!

Καρα­γκιό­ζης: Τα παι­διά «κου­βα­λά­νε» περισ­σό­τε­ρα μικρό­βια — κορω­νοϊ­ούς , λένε οι για­τροί! Γι ‘αυτό δε σ’αφήνω να πας στο παππού…

Κολ­λη­τή­ρι:Για­τί; Αφού δε βήχω, ούτε έχω προ­στά­τη… Άσε που κάνω μπά­νιο κάθε πρώ­τη και δεκα­πέ­ντε! Καλά, αφού δε μ΄ αφή­νεις να πάω στο παπ­πού και στη για­γιά θα βγω να παί­ξω με το Κωστάκη.

Καρα­γκιό­ζης: Να κάτσεις στα «αυγά σου»! Δε κάνει να βγεις έξω για­τί, μπο­ρεί να κολ­λή­σε­τε ο ένας τον άλλο…

Κολ­λη­τή­ρι: Και τι θα κάνω στο σπίτι;

Καρα­γκιό­ζης:  Άνοι­ξε κα’ να βιβλίο… σε λίγο θα κάνε­τε μαθή­μα­τα μέσω internet, είπε η υπουρ­γός παιδείας…

Κολ­λη­τή­ρι: Μπα­μπά­κο, τα μακα­ρό­νια, που τρώ­με δυο βδο­μά­δες τώρα, σε «βάρε­σαν» στο κεφά­λι! Αφού δεν έχου­με ούτε τηλέ­φω­νο… internet θα έχουμε;

Καρα­γκιό­ζης: Διά­βα­σε ό,τι μπο­ρείς… στην ανά­γκη «λύσε» κα ‘να σταυρόλεξο!

Κολ­λη­τή­ρι: Μπαμπάκο!

Καρα­γκιό­ζης: Τι είναι πάλι ρε Κολ­λη­τή­ρη; Δε βλέ­πεις ότι σκέφτομαι…

Κολ­λη­τή­ρι: Τι σκέφτεσαι;

Καρα­γκιό­ζης: Τα μακα­ρό­νια! Να βρά­σω το ν6 ή το ν10;

Κολ­λη­τή­ρι: Μπα­μπά­κο… Αυτός ο κύριος στη τηλε­ό­ρα­ση λέει, να μη πηγαί­νου­με στα νοσο­κο­μεία όταν είμα­στε άρρω­στοι, αλλά να καθό­μα­στε σπί­τια μας… και να επι­κοι­νω­νού­με με τον οικο­γε­νεια­κό για­τρό μας. Έχου­με κανέ­να για­τρό στην οικο­γέ­νεια μας;

Καρα­γκιό­ζης: Στα Νοσο­κο­μεία πάνε τα σοβα­ρά περι­στα­τι­κά, τώρα αν βαρυ­στο­μα­χιά­σεις απ’ τη μακα­ρο­νά­δα θα κλεί­σου­με ραντε­βού σε για­τρό στο Νοσο­κο­μείο για­τί φρά­γκα για έξω (για­τρό) δεν υπάρ­χουν! Αν είναι κάτι πιο σοβα­ρό θα σε «κάνω» Εγώ καλά»!

Κολ­λη­τή­ρι:Άσε καλύ­τε­ρα! Την τελευ­ταία φορά που πονού­σε το δόντι μου, μας έκλει­σαν ραντε­βού τρεις μήνες μετά… και συ ήθε­λες να το «παί­ξεις» οδο­ντί­α­τρος και μου έβγα­λες λάθος δόντι! Άσε που ο παπ­πούς… θυμά­σαι; Έκλει­σε ραντε­βού για εγχεί­ρη­ση καταρ­ρά­κτη στο δεξί μάτι και όταν πήγε πέντε μήνες μετά, του κάναν και στα δύο…

Καρα­γκιό­ζης: Αφού δεν φτά­νουν οι για­τροί, ούτε τα νοσοκομεία!

Κολ­λη­τή­ρι: Αφού δε φτά­νουν, τότε για­τί αυτός ο κύριος που βγαί­νει και φωνά­ζει στη τηλε­ό­ρα­ση, είναι… και υπουρ­γός, έλε­γε ότι θα έκλει­νε τα νοσο­κο­μεία και θα έδιω­χνε τους για­τρούς; Αυτός δε θα κάνει εγχεί­ρη­ση προ­στά­τη; Ούτε κολο­νο­σκό­πη­ση, όπως ο θεί­ος Ανέστης;

Καρα­γκιό­ζης: «Αυτοί» Κολ­λη­τή­ρη, αν βήξουν, κλά­σουν ή βαρυ­στο­μα­χιά­σουν από την αστα­κο­μα­κα­ρο­νά­δα πάνε στο Κολωνάκι…

Κολ­λη­τή­ρι: Για καφέ;

Καρα­γκιό­ζης: Όχι ρε «σπίρ­το»! Σε για­τρούς πάνε… Κάτι καθη­γη­τά­δες, που θέλουν 100 ευρώ­που­λα αν τους ρωτή­σεις όρθιος, 150 αν κάτσεις στη καρέ­κλα και 200 ευρώ­που­λα αν σε ξαπλώ­σουν για εξέταση…

Κολ­λη­τή­ρι: Τόσα πολ­λά­α­αα; Θα γίνω και γω καθη­γη­τής! Αλλά δε θα φύγω από δω …για­τί πώς θα παί­ζω τότε με τον Κωστάκη…

Καρα­γκιό­ζης: …(σιω­πή). Ρε «σκρά­πα», εδώ κοντεύ­εις να πάρεις σύντα­ξη από το δημο­τι­κό… για­τρός θέλεις να γίνεις;

Κολ­λη­τή­ρι: Μπαμπάκο;

Καρα­γκιό­ζης: Άντε πάλι! Τι θέλεις;

Κολ­λη­τή­ρι: Δηλα­δή αυτός ο κύριος υπουρ­γός, που φωνά­ζει στα κανά­λια σα να τον τσι­μπά­ει αλο­γό­μυ­γα, που ήθε­λε να κλεί­σει τα νοσο­κο­μεία και να διώ­ξει τους για­τρούς, πού που­λά­ει και βιβλία… θέλει το καλό μας;

Καρα­γκιό­ζης: Έτσι λέει…

Κολ­λη­τή­ρι: Τότε για­τί τα νοσο­κο­μεία μας δεν έχουν για­τρούς , δεν έχουν μηχα­νή­μα­τα, δεν έχουν ασθε­νο­φό­ρα, δεν έχουν …
Καρα­γκιό­ζης: Αμάν πια μ’ έπρη­ξες… Κοστί­ζουν πολύ και δεν κάνουν καλή δουλειά…

Κολ­λη­τή­ρι: Για­τί ρε μπαμπάκο;

Καρα­γκιό­ζης: Για­τί όταν μπαί­νεις «μέσα» συνή­θως γίνε­σαι καλά…

Κολ­λη­τή­ρι: Και είναι κακό αυτό;

Καρα­γκιό­ζης: Ναι ρε «τενε­κέ»! Για­τί δεν γίνε­ται, τη μία να σε πηγαί­νουν ξάπλα στο Datsun και σε δύο μέρες να βγαί­νεις όρθιος… δεν είναι σωστό!

Κολ­λη­τή­ρι: …(σιω­πή). Δίκιο έχεις για­τί μετά το ξάπλα είναι το καθι­στός … αυτή είναι η σωστή σειρά…

Καρα­γκιό­ζης: Ρε στουρ­νά­ρι! Μετά το ξάπλα είναι το τέζα… Δε μπο­ρεί «κύριος», να περ­νάς τη πόρ­τα του νοσο­κο­μεί­ου ξάπλα, να πίνεις, να τρως, να χαλ­βα­διά­ζεις τις νοσο­κό­μες και μετά να φεύ­γεις όμορ­φος και ωραί­ος, σα να μην έγι­νε τίπο­τα… και να «τρέ­χει» η σύντα­ξη κάθε 20 του μηνός… Είσαι φύρα «κύριος»! Δεν είναι σωστό.!

Κολ­λη­τή­ρι: Μπα­μπά­κο, πρέ­πει να γίνεις υπουρ­γός… Μου θυμί­ζεις τον άλλο κύριο, που κάθε φορά που βγαί­νει στο «γυα­λί», λέει με ότι ζού­με πολύ και πρέ­πει να δου­λεύ­ου­με ως τα 67 και βάλε…

Καρα­γκιό­ζης: «Σπίρ­το» αναμ­μέ­νο είσαι ρε «μπα­γά­σα»! Δευ­τέ­ρα θα «βγαί­νει» η σύντα­ξη και Σάβ­βα­το θα τη «τρως» παρέα με τον Αγ. Πέτρο…

Κολ­λη­τή­ρι: Άρα τώρα με το κορο­νο­ϊό θα κάνου­με οικο­νο­μία… Θεού θέλοντος…

Καρα­γκιό­ζης: Αυτοί θα κάνουν οικο­νο­μία!!! Εμείς «αιμορ­ρα­γία»…

Κολ­λη­τή­ρι: Μπα­μπά­κο… Κατά­λα­βα!!! Γι ΄ αυτό στο σχο­λείο λεί­πουν οι δάσκα­λοι, στα νοσο­κο­μεία οι για­τροί, τα ασθε­νο­φό­ρα, στο δρό­μο οι σκου­πι­διά­ρες και οι οδο­κα­θα­ρι­στές, στο δήμο οι υπάλ­λη­λοι… Γι ΄ αυτό μου λένε διά­βα­σε σήμε­ρα και πάρε βιβλία «αύριο», γι ΄ αυτό λέω πονάω σήμε­ρα και μου λένε έλα μετά από ένα μήνα, γι ΄ αυτό τρώ­με κάθε μέρα «μακα­ρο­νά­δα»! «Κάνου­με» οικο­νο­μία για τους «άλλους»…

Καρα­γκιό­ζης: Μπρά­βο Κολ­λη­τή­ρη μου! Έπια­σαν τόπο τα πέντε χρό­νια στο νηπια­γω­γείο και τα δέκα στο δημο­τι­κό… Αν συνε­χί­σεις έτσι μπο­ρεί να «βγεις» στη σύντα­ξη πριν το στρατό!

Σημ: Μια «χιου­μο­ρι­στι­κή» προ­σέγ­γι­ση, με προ­βλη­μα­τι­σμούς και παρα­δο­χές που ελπί­ζω να μη λησμο­νη­θούν, όταν λήξει το «κακό»…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο