Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Πληρωμένες» απαντήσεις για τους sugar daddies έδωσε ο Κουτσούμπας: «Δεν ενοχλεί η πραγματικότητα αλλά η αποκάλυψή της»

«Η σημε­ρι­νή Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Γυναί­κας σημα­δεύ­ε­ται από το πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο των φοι­τη­τών και φοι­τη­τριών ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια, διεκ­δι­κώ­ντας απο­κλει­στι­κά δημό­σια και πραγ­μα­τι­κά δωρε­άν πανε­πι­στη­μια­κή μόρ­φω­ση. Εδώ βρί­σκε­ται η ελπί­δα! Στους αγώ­νες του λαού και της νεο­λαί­ας» τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην ομι­λία του στη Βου­λή, την Παρα­σκευή 8 Μαρ­τί­ου 2024 για την Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Γυναίκας.

Παράλ­λη­λα όμως έδω­σε απο­στο­μω­τι­κές απα­ντή­σεις σε όλους όσοι διέ­στρε­ψαν το περιε­χό­με­νο της ομι­λί­ας του — με την ανα­φο­ρά του σε sugar daddies- και προ­σπά­θη­σαν να παρου­σιά­σουν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με το κεφά­λι κάτω και τα πόδια πάνω. Διε­ρω­τή­θη­κε «για­τί ορι­σμέ­νοι εμφα­νί­ζο­νται σοκα­ρι­σμέ­νοι;». Συνε­χί­ζο­ντας είπε πως «αυτό που ενο­χλεί δεν είναι η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αλλά η καταγ­γε­λία και η απο­κά­λυ­ψή της. Δεν ενο­χλεί­στε που όλα αυτά συμ­βαί­νουν γύρω μας, αλλά ενο­χλή­στε όταν βγαί­νουν στην επι­φά­νεια». Παράλ­λη­λα κατέ­θε­σε στα πρα­κτι­κά της Βου­λής σχε­τι­κές διαφημίσεις.

Το ΚΚΕ τιμά όλες τις μαχήτριες της ζωής

«Σήμε­ρα το ΚΚΕ τιμά όλες τις μαχή­τριες της ζωής: τις χιλιά­δες εργα­ζό­με­νες που αγω­νί­ζο­νται μέσα από τα σωμα­τεία τους για συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις εργα­σί­ας, αξιο­πρε­πείς μισθούς, συντά­ξεις, μέτρα προ­στα­σί­ας της μητρό­τη­τας. Τιμά τις αγρό­τισ­σες που βρέ­θη­καν στα αγρο­τι­κά μπλό­κα δίνο­ντας αγώ­να επι­βί­ω­σης ενά­ντια στην ΚΑΠ και στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, τις αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νες που μάχο­νται ενά­ντια στη φορο­λη­στεία, τις νέες μητέ­ρες που διεκ­δι­κούν για τα παι­διά τους δημό­σιους και δωρε­άν παι­δι­κούς σταθ­μούς, ολό­πλευ­ρη μόρ­φω­ση σε σύγ­χρο­να κι ασφα­λή σχο­λεία» τόνισε.

Πρό­σθε­σε ότι «σήμε­ρα, Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Γυναί­κας η σκέ­ψη μας είναι και στις μανά­δες που έχα­σαν τα παι­διά τους στο έγκλη­μα των Τεμπών. Ενώ­νου­με τη φωνή μας με τη φωνή τους: Το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί! Είναι στις μανά­δες που αγω­νιούν για­τί τα παι­διά τους που είναι μέλη του πλη­ρώ­μα­τος της φρε­γά­τας “Ύδρα”, που η κυβέρ­νη­ση έστει­λε στο “στό­μα του λύκου” στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα. Ενώ­νου­με τη φωνή μας με τη δική τους φωνή: Να γυρί­σει τώρα πίσω η φρε­γά­τα, δεν έχουν καμιά δου­λειά τα παι­διά του λαού έξω από τα σύνο­ρα της χώρας μας!».

«Και σε όλες τις γυναί­κες και από αυτό εδώ το βήμα ένα πράγ­μα τους λέμε: η συμ­με­το­χή σας στους αγώ­νες δίνει οξυ­γό­νο αισιο­δο­ξί­ας, δυνα­μώ­νει την εργα­τι­κή-λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, όπως και των προη­γού­με­νων, του εχθρι­κού αστι­κού κρά­τους και της ΕΕ. Με την απο­φα­σι­στι­κή σας θέλη­ση και στά­ση και σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, μπο­ρεί­τε να δυνα­μώ­σε­τε την πάλη για την κατάρ­γη­ση κάθε μορ­φής ανι­σο­τι­μί­ας, βίας, εκμε­τάλ­λευ­σης και κατα­πί­ε­σης» σημείωσε.

«Το ΚΚΕ ξέρετε καλά πως στην εκμετάλλευση δεν έκλεισε ποτέ τα μάτια. Πάντα την κατήγγειλε και την αποκάλυπτε μιλώντας με ονόματα»

Ο Δ. Κου­τσού­μπας υπο­γράμ­μι­σε στη συνέ­χεια της ομι­λί­ας του: «Το ΚΚΕ ξέρε­τε καλά πως στην εκμε­τάλ­λευ­ση δεν έκλει­σε ποτέ τα μάτια. Πάντα την κατήγ­γει­λε και την απο­κά­λυ­πτε μιλώ­ντας με ονό­μα­τα. Το ίδιο έκα­νε και χτες στη Βου­λή. Για­τί ορι­σμέ­νοι εμφα­νί­ζο­νται σοκα­ρι­σμέ­νοι; Για­τί αυτό που ενο­χλεί δεν είναι η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αλλά η καταγ­γε­λία και η απο­κά­λυ­ψή της. Δεν ενο­χλεί­στε που όλα αυτά συμ­βαί­νουν γύρω μας, αλλά ενο­χλεί­στε όταν βγαί­νουν στην επι­φά­νεια και βάζουν εσάς να απο­λο­γεί­στε για το σάπιο σύστη­μα σας.

Για­τί λοι­πόν δεν καταγ­γέλ­λε­τε το ότι κυκλώ­μα­τα, ολό­κλη­ρες εται­ρεί­ες προ­σπα­θούν να εκμε­ταλ­λευ­τούν με αυτόν τον τρό­πο φοι­τή­τριες και φοι­τη­τές για να πλη­ρώ­νουν τα υψη­λά δίδα­κτρα για τις σπου­δές, στις χώρες της ανα­πτυγ­μέ­νης Ευρώπης.

Να ορί­στε, και οι δια­φη­μί­σεις που προ­τρέ­πουν σε αυτό. Μία από τη Σου­η­δία και μία από τη Δανία. Τις βλέ­πε­τε κυρί­ες και κύριοι βου­λευ­τές; Τις βλέ­πε­τε; Τις κατα­θέ­τω στα πρα­κτι­κά. Αυτούς τους αλη­τή­ριους εμπό­ρους λευ­κής σαρ­κός καταγ­γεί­λα­με και όχι φυσι­κά τις γυναί­κες — θύμα­τα της εκμετάλλευσης.

Αντί κι εσείς λοι­πόν να καταγ­γεί­λε­τε όλους αυτούς, καταγ­γέλ­λε­τε το ΚΚΕ. Αλλά αυτό είναι το πρό­βλη­μά σας. Μη τυχόν και απο­κα­λυ­φθεί αυτή η σαπί­λα του δήθεν όμορ­φου αγγε­λι­κά πλα­σμέ­νου κόσμου σας».

«Εμείς», συνέ­χι­σε ο Δ. Κου­τσού­μπας, «μπο­ρού­με να απευ­θυ­νό­μα­στε στις νέες κοπέ­λες, να τις κοι­τά­με στα μάτια και να τις καλού­με να πορευ­τού­με μαζί στους αγώ­νες για να δια­μορ­φώ­νο­νται “ρωγ­μές” στο “τεί­χος” που ορθώ­νει η σύγ­χρο­νη σήψη του καπι­τα­λι­σμού απέ­να­ντι στους λαούς όλης της ΕΕ, γυναί­κες και άνδρες. Όσο και αν προ­σπα­θούν, η κυβέρ­νη­ση ΝΔ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αρι­στε­ρά, άλλοι εδώ μέσα, με αφορ­μή τη σημε­ρι­νή ημέ­ρα, να εμφα­νι­στούν και εδώ μέσα ως “υπε­ρα­σπι­στές των δικαιω­μά­των των γυναι­κών” και της λεγό­με­νης “ισό­τη­τας των φύλων”, έχουν δια­μορ­φώ­σει μια κόλα­ση με τις πολι­τι­κές τους για τις γυναί­κες των εργα­τι­κών, λαϊ­κών δυνάμεων».

Πάψ­τε να υπε­ρα­σπί­ζε­στε τη σαπί­λα, τη δια­φθο­ρά, τον εκφυ­λι­σμό, την οικο­νο­μι­κή εξάρ­τη­ση, την εκμε­τάλ­λευ­ση. Ναι, όλοι σας εδώ μέσα πάτε να κρύ­ψε­τε ότι ενιαία υπε­ρα­σπί­ζε­στε τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ και την αντι­λαϊ­κή στρα­τη­γι­κή της απέ­να­ντι στις γυναίκες.

«Καλεί­τε τις εργα­ζό­με­νες να “συμ­φι­λιω­θούν” με την εργα­σια­κή ζού­γκλα, τα ακα­νό­νι­στα ωρά­ρια, για την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών κολοσ­σών. Καλεί­τε τις γυναί­κες να συμ­φι­λιω­θούν με τις υπο­βαθ­μι­σμέ­νες υπη­ρε­σί­ες φρο­ντί­δας και προ­στα­σί­ας των παι­διών, των ηλι­κιω­μέ­νων, των ΑμΕΑ, των ατό­μων με ανα­πη­ρία. Για­τί όλα αυτά απο­τε­λούν “κόστος” για το κρά­τος και το κεφάλαιο.

Είδα­με τη δήθεν ευαι­σθη­σία σας, κύριοι και κυρί­ες της κυβέρ­νη­σης, απέ­να­ντι στα δικαιώ­μα­τα της ανα­πλη­ρώ­τριας εκπαι­δευ­τι­κού στο Ηρά­κλειο Κρή­της, η οποία βρί­σκε­ται σε δίδυ­μη κύη­ση και δικαιού­ται μόλις 15 ημέ­ρες αναρ­ρω­τι­κή άδεια! Έφτα­σε η Υφυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας να ισχυ­ρι­στεί ότι “δεν αλλά­ζει η νομο­θε­σία και θα μπο­ρού­σε να τελειώ­σει εκεί” η συζή­τη­ση. Ούτε λίγο, ούτε πολύ προ­κλη­τι­κά λέτε ότι δεν έπρε­πε να μεί­νει έγκυος ως ανα­πλη­ρώ­τρια εκπαι­δευ­τι­κός. Έτσι αντι­με­τω­πί­ζε­τε και το δημο­γρα­φι­κό πρό­βλη­μα της χώρας; Ή μήπως με αυτά που λένε οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί κολοσ­σοί σε νέες εργα­ζό­με­νες, προ­τεί­νο­ντας μάλι­στα να βάλουν στην “κρυο­συ­ντή­ρη­ση” τη δημιουρ­γία οικο­γέ­νειας;» είπε.

«Στο βωμό του καπι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους υπο­τάσ­σε­τε κάθε κοι­νω­νι­κή ανά­γκη της γυναί­κας, ακό­μα και την ολό­πλευ­ρη προ­στα­σία από την πολύ­μορ­φη βία, κυρί­ως την εργο­δο­τι­κή και την κρα­τι­κή. Όσες ευρω­παϊ­κές οδη­γί­ες και αν ψηφι­στούν, δεν ανα­τρέ­πε­ται η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που εμπο­δί­ζει μια γυναί­κα να στέ­κε­ται στα πόδια της οικο­νο­μι­κά και κοι­νω­νι­κά ανε­ξάρ­τη­τη, για να απε­γκλω­βι­στεί από μια βίαιη, παθο­γό­να δια­προ­σω­πι­κή σχέση.

Με την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή όλων σας ‑made in EE- έχε­τε οδη­γή­σει στην τρα­γι­κή υπο­στε­λέ­χω­ση και υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση της γραμ­μής SOS, των συμ­βου­λευ­τι­κών κέντρων, των ξενώ­νων για κακο­ποι­η­μέ­νες γυναί­κες και τα παι­διά τους. Έχε­τε φτά­σει εσείς της κυβέρ­νη­σης να αφή­νε­τε απλή­ρω­τους από το Νοέμ­βρη 2023 τους εργα­ζό­με­νους κι εργα­ζό­με­νες σε δομές της Γραμ­μα­τεί­ας Ισό­τη­τας. Τώρα να κατα­βλη­θούν τα δεδου­λευ­μέ­να τους» ανέ­φε­ρε ακό­μα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και κατέ­λη­ξε στην ομι­λία του:

«Γι’ αυτό καλού­με κάθε γυναί­κα να δυνα­μώ­σει τον αγώ­να για να ανα­τρα­πούν οι οικο­νο­μι­κοί-κοι­νω­νι­κοί-πολι­τι­στι­κοί παρά­γο­ντες που γεν­νούν τους δρά­στες- “τέρα­τα” που φτά­νουν μάλι­στα μέχρι και σε γυναι­κο­κτο­νί­ες και αφή­νουν τις γυναί­κες ευάλωτες.

Ένα πιο δυνα­τό ΚΚΕ μπο­ρεί να γίνει ουσια­στι­κό στή­ριγ­μα στον αγώ­να για να ξερι­ζώ­σου­με τη γενε­σιουρ­γό μορ­φή βίας, δηλα­δή αυτό το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, που έχει στο dna του τη γυναι­κεία ανι­σο­τι­μία και καταπίεση.

Σε αυτό το δρό­μο κάθε γυναί­κα μπο­ρεί να βρει το θάρ­ρος, την αντο­χή να αλλά­ξει μαχη­τι­κά τη ζωή της».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο