Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα – Η 26η Ιουνίου στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 26 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε 

363 Πέθα­νε ο αυτο­κρά­τωρ του Βυζα­ντί­ου, Ιου­λια­νός, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και Παρα­βά­της, που προ­σπά­θη­σε να επα­να­φέ­ρει την αρχαία θρησκεία

1409 Ο κρη­τι­κός ιερω­μέ­νος Πέτρος Φιλάρ­γης ανα­κη­ρύσ­σε­ται Πάπας με το όνο­μα Αλέ­ξαν­δρος Ε’, κατά τη διάρ­κεια του Μεγά­λου Σχί­σμα­τος της Καθο­λι­κής Εκκλησίας.

1452 Γεώρ­γιος Γεμι­στός ή Πλή­θων, έλλη­νας φιλό­σο­φος. (Γεν. 1355)

1483 Ο Ριχάρ­δος Γ’ στέ­φε­ται βασι­λιάς της Αγγλίας.

1821 Γεν­νή­θη­κε ο Μπαρ­το­λο­μέ Μίτρε, αργε­ντί­νος πολι­τι­κός, ελλη­νι­κής κατα­γω­γής (Μητρό­που­λος το ελλη­νι­κό του όνο­μα), πρό­ε­δρος της Αργε­ντι­νής από το 1862 έως το 1868. (Θαν. 19/1/1906)

1824 Γεν­νιέ­ται ο Βρε­τα­νός φυσι­κός Λόρ­δος Ουί­λιαμ Κέλ­βιν, ο οποί­ος εφηύ­ρε την κλί­μα­κα μέτρη­σης της θερ­μο­κρα­σί­ας που πήρε και το όνο­μά του.

1862 «Παύ­σα­τε τας κατά των φορο­λο­γου­μέ­νων απη­νείς κατα­διώ­ξεις. Μην κατα­πιέ­ζη­τε την γεωρ­γι­κήν τάξιν…» ανα­φέ­ρε­ται σε άρθρο της εφη­με­ρί­δας «Εθνο­φύ­λαξ».

1870 Παρου­σιά­ζε­ται για πρώ­τη φορά στο Μόνα­χο η όπε­ρα του Ρίχαρντ Βάγκνερ, Βαλκυρία.

1892 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας και νομπε­λί­στρια Περλ Μπακ

perl

1896 Ανοί­γει ο πρώ­τος κινη­μα­το­γρά­φος στις ΗΠΑ. Το εισι­τή­ριο κοστί­ζει 10 δολάρια.

1902 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός σχε­δια­στής αερο­πλά­νων και ιδρυ­τής της εται­ρί­ας «Λίαρ Τζετ», Γουί­λιαμ Λίαρ

1908 Γεν­νιέ­ται ο Χιλια­νός σοσια­λι­στής πολι­τι­κός Σαλ­βα­δόρ Αλιέ­ντε. Ο Αλιέ­ντε διε­τέ­λε­σε Πρό­ε­δρος της Χιλής το 1970–1973, επι­κε­φα­λής ενός συνα­σπι­σμού («Λαϊ­κή Ενό­τη­τα»), στον οποίο μετεί­χαν το ΚΚ Χιλής, το Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα, το Ριζο­σπα­στι­κό Κόμ­μα, η Κίνη­ση Ενω­μέ­νης Λαϊ­κής Δρά­σης, το Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα και η Ανε­ξάρ­τη­τη Λαϊ­κή Δρά­ση. Στις 11/9/1973 η ντό­πια ολι­γαρ­χία –σε συνερ­γα­σία με τον αμε­ρι­κα­νι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό- οργά­νω­σε στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα με επι­κε­φα­λής τον Αου­γκού­στο Πινο­σέτ. Ο Αλιέ­ντε δολο­φο­νή­θη­κε, ενώ χιλιά­δες κομ­μου­νι­στές, κ.α., έπε­σαν επί­σης θύμα­τα άγριου διωγ­μού. Η περί­ο­δος δια­κυ­βέρ­νη­σης από την κυβέρ­νη­ση Αλιέ­ντε, αλλά και τα όσα ακο­λού­θη­σαν απο­τε­λούν πραγ­μα­τι­κό μάθη­μα Ιστο­ρί­ας, τόσο για τις κινή­σεις, τη δρά­ση των προ­ο­δευ­τι­κών και επα­να­στα­τι­κών δυνά­με­ων, την κινη­τι­κό­τη­τα των μαζών που κορυ­φώ­θη­κε, αλλά και την έντα­ση της πάλης από την ολι­γαρ­χία και τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις. Ωστό­σο ανέ­δει­ξε και τις αυτα­πά­τες περί «μετα­βα­τι­κών κυβερ­νή­σε­ων» και «ειρη­νι­κού κοι­νο­βου­λευ­τι­κού περά­σμα­τος στο σοσια­λι­σμό», φορέ­ας των οποί­ων ήταν το ΚΚ Χιλής και φυσι­κά ο Πρό­ε­δρος Αλιέ­ντε (902.gr).

aliende

1909 Ο Σάχης της Περ­σί­ας καταρ­γεί τον εκλο­γι­κό νόμο και αθε­τεί τις υπο­σχέ­σεις του περί Συντάγματος.

1913 Β’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλε­μος: Ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός, έπει­τα από διή­με­ρο σκλη­ρό αγώ­να, εκδιώ­κει τους Bούλ­γα­ρους από την ορο­σει­ρά της Κερ­κί­νης (Μπέ­λες) και κατέρ­χε­ται στην κοι­λά­δα της Στρώ­μνι­τσας, όπου έπει­τα από μια σφο­δρή μάχη την καταλαμβάνει.

1921 Η Ελλά­δα αρνεί­ται τη μεσο­λά­βη­ση στο τουρ­κι­κό ζήτη­μα και κατα­λαμ­βά­νει το Ισμίντ στη Θάλασ­σα του Μαρμαρά.

1924 Γεν­νή­θη­κε ο φιλό­σο­φος, Κώστας Αξελός

1925 Πρα­ξι­κό­πη­μα και δικτα­το­ρία του Θ. Πάγκαλου

pagkalos

1932 Έντο­νη δια­μαρ­τυ­ρία των κατοί­κων της Αθή­νας και του Πει­ραιά ενα­ντί­ον της Εται­ρί­ας «Power» για την ανα­τί­μη­ση του ρεύ­μα­τος. Μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στο Πεδί­ον του Αρεως.

1933 Στο Αυτό­φω­ρο Πλημ­με­λειο­δι­κείο της Αθή­νας πραγ­μα­το­ποιεί­ται η δίκη 29 εργα­τών που συνε­λή­φθη­σαν κατά τις δια­δη­λώ­σεις ενα­ντί­ον της φασι­στι­κής οργά­νω­σης Εθνι­κή Ένω­ση Ελλάς (ΕΕΕ), που στις 24/6 μετέ­βη στην Αθή­να με ειδι­κά ναυ­λω­μέ­νο τρέ­νο από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη προ­κει­μέ­νου να κάνει επί­δει­ξη δύνα­μης. Το δικα­στή­ριο κατα­δί­κα­σε 13 εργά­τες σε διά­φο­ρες ποι­νές φυλάκισης.

1941 Η Φιν­λαν­δία κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην ΕΣΣΔ.

1942 Ο Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ και ο Φρα­γκλί­νος Ρού­σβελτ συμ­φω­νούν για τη δημιουρ­γία ενός δεύ­τε­ρου μετώ­που στην Ευρώ­πη, καθώς και για την ανά­πτυ­ξη του όπλου της ατο­μι­κής βόμβας.

1945 Στο Σαν Φραν­σί­σκο υπο­γρά­φε­ται από 51 κρά­τη το κατα­στα­τι­κό λει­τουρ­γί­ας των Hνω­μέ­νων Eθνών. Με την πρά­ξη αυτή ιδρύ­ε­ται επί­ση­μα ο ΟΗΕ, που αντι­κα­τέ­στη­σε την Kοι­νω­νία των Eθνών.

1945 Η ΚΕ του ΕΑΜ, με τηλε­γρά­φη­μά της προς τους ηγέ­τες της ΕΣΣΔ, των ΗΠΑ και της Βρε­τα­νί­ας, καταγ­γέλ­λει το τρο­μο­κρα­τι­κό όργιο που επι­κρα­τεί στην Ελλά­δα: 4 μήνες μετά την υπο­γρα­φή της Συμ­φω­νί­ας της Βάρ­κι­ζας, οι δολο­φο­νη­μέ­νοι αγω­νι­στές της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης ξεπερ­νούν τους 500, ενώ οι φυλα­κι­σμέ­νοι τους 30.000.

1950 Ξεσπά­ει ο Πόλε­μος της Κορέ­ας, όταν οι Βορειο­κο­ρε­ά­τες, αψη­φώ­ντας την από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ, προ­ε­λαύ­νουν στη μεθό­ριο του 38ου παραλλήλου.

1953 Πέθα­νε ο Νικό­λα­ος Πλα­στή­ρας, στρα­τιω­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας

1953 Συλ­λαμ­βά­νε­ται ο Λαυ­ρέ­ντι Μπέ­ρια, μέλος του ΠΓ του Πανε­νω­σια­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος (μπολ­σε­βί­κοι), Υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων και Αντι­πρό­ε­δρος του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης. Ο Λ. Μπέ­ρια κατη­γο­ρή­θη­κε για εσχά­τη προ­δο­σία και εκτε­λέ­στη­κε στις 23/12/1953.

1957 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός ποι­η­τής και λογο­τέ­χνης Μάλ­κολμ Λόουρι.

1972 Ο Ιρλαν­δι­κός Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός (IRA) κηρύσ­σει αντάρ­τι­κο στη Βόρεια Ιρλαν­δία ενα­ντί­ον των Άγγλων.

1973 Χίλιοι περί­που κάτοι­κοι των Αγί­ων Θεο­δώ­ρων κατε­βαί­νουν σε δια­δή­λω­ση κατά της Μότορ Όιλ, που επι­διώ­κει να πάρει το μισό απ’ το νερό που προ­ο­ρί­ζο­νταν για την ύδρευ­ση του χωριού.

1975 Η Ίντι­ρα Γκά­ντι, εγκα­θι­δρύ­ει απο­λυ­ταρ­χι­κό καθε­στώς στην Ινδία. Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο του Αλλα­χα­μπάντ κατα­δι­κά­ζει το κόμ­μα της κυβέρ­νη­σης για εκλο­γι­κή απά­τη, καθαι­ρώ­ντας τη Γκά­ντι από τη βου­λευ­τι­κή της έδρα, και επο­μέ­νως την πρω­θυ­πουρ­γία, και απα­γο­ρεύ­ο­ντάς της να κατέ­βει σε εκλο­γές για τα επό­με­να 6 χρό­νια. Η Ίντι­ρα Γκά­ντι κηρύσ­σει την Ινδία σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης, κάνο­ντας χρή­ση του σχε­τι­κού δικαιώ­μα­τος που της παρέ­χει το σύνταγ­μα, και ανα­λαμ­βά­νει έκτα­κτες εξου­σί­ες, καταρ­γώ­ντας ουσια­στι­κά τη δημο­κρα­τία και τις πολι­τι­κές και ατο­μι­κές ελευθερίες.

1977 Ο Έλβις Πρί­σλεϊ τρα­γου­δά στην Ινδια­νά­πο­λη, στην τελευ­ταία συναυ­λία της καριέ­ρας του.

1992 Στη Γερ­μα­νία, η Βου­λή υπερ­ψη­φί­ζει πρό­τα­ση που ανα­γνω­ρί­ζει το δικαί­ω­μα των γυναι­κών να απο­φα­σί­ζουν για το αν θα κάνουν έκτρω­ση ή όχι.

1994 Ο Για­σέρ Αρα­φάτ επι­στρέ­φει στη Γάζα, έπει­τα από 27 χρό­νια εξορίας.

1996 Με τιμές αρχη­γού κρά­τους κηδεύ­ε­ται στο Α’ Νεκρο­τα­φείο, ο ιδρυ­τής και πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέ­ας Παπανδρέου.

2008 Πεθαί­νει ο καρα­γκιο­ζο­παί­χτης Βαγ­γέ­λης Κορ­φιά­της («Βάγ­γος»).

2009 Πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Φάρα Φόσετ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο