Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 20 Ιουνίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 20 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε 

451 Η «Μάχη των Εθνών» στα Κατα­λα­νι­κά πεδία της Γαλα­τί­ας. Ρωμαί­οι και Βησι­γότ­θοι αντι­με­τω­πί­ζουν τους Ούν­νους του Αττί­λα και τους νικούν.

1597 πέθα­νε ο δανός θαλασ­σο­πό­ρος, Βίλεμ Μπάρεντς

1605 Ο Ψευ­δο­δη­μή­τριος Α’ εισέρ­χε­ται θριαμ­βευ­τι­κά στη Μόσχα.

1819 Το αμε­ρι­κα­νι­κό σκά­φος Σαβά­να φτά­νει στο λιμά­νι του Λίβερ­πουλ. Πρό­κει­ται για το πρώ­το ατμο­κί­νη­το σκά­φος, που δια­σχί­ζει τον Ατλαντικό.

1824 Ο ενω­μέ­νος τουρ­κο­αι­γυ­πτια­κός στό­λος φτά­νει στα Ψαρά. Αμέ­σως αρχί­ζουν οι προ­σπά­θειες από­βα­σης, οι οποί­ες είναι ανε­πι­τυ­χείς. Όλες οι τουρ­κι­κές επι­θέ­σεις απο­κρού­ο­νται χάρη στην ανδρεία που επι­δει­κνύ­ουν οι υπε­ρα­σπι­στές του νησιού. Την επό­με­νη μέρα όμως οι Τούρ­κοι θα κατα­λά­βουν τα Ψαρά και θα προ­χω­ρή­σουν σε ολο­κλη­ρω­τι­κή σφα­γή των κατοί­κων τους. Από τους 30.000 κατοί­κους του νησιού, οι 18.000 θα θανα­τω­θούν ή θα πωλη­θούν ως σκλά­βοι. Από τα περί­που 100 πλοία των Ψαρια­νών, μόνο 16 δια­σώ­θη­καν, καθώς και 7 πυρ­πο­λι­κά με τον Κανάρη.

psara

1837  Η πρι­γκί­πισ­σα Αλε­ξα­ντρί­να στέ­φε­ται βασί­λισ­σα της Μ. Βρε­τα­νί­ας ως Βικτώ­ρια, σημα­το­δο­τώ­ντας την επο­χή που ονο­μά­στη­κε Βικτω­ρια­νή. Μόλις είκο­σι επτά ημέ­ρες μετά την ενη­λι­κί­ω­σή της, ο θεί­ος της, Βασι­λιάς Γου­λιέλ­μος Δ’, πεθαί­νει και εκεί­νη καλεί­ται να ανα­λά­βει την ανώ­τα­τη αρχή της Αυτοκρατορίας.

1840 Ο Σάμου­ελ Μορς κερ­δί­ζει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για τον τηλέγραφο.

1870 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Ζιλ Ντε Γκον­κούρ, από τον οποίο (και τον αδερ­φό του) πήρε το όνο­μά του το κορυ­φαίο λογο­τε­χνι­κό βρα­βείο της χώρας.

1889 Γεν­νή­θη­κε ο Ιωάν­νης Παρα­σκευό­που­λος, Έλλη­νας αστρο­νό­μος με καριέ­ρα στη Νότιο Αφρι­κή. Ένας κρα­τή­ρας της Σελή­νης φέρει το όνο­μά του.

1900 Οι Κινέ­ζοι Εθνι­κι­στές ξεκι­νούν την Επα­νά­στα­ση των Μπό­ξερ, η οποία θα στρα­φεί ενα­ντί­ον των Δυτικών.

1903 Καταγ­γέλ­λε­ται στην ελλη­νι­κή Βου­λή η σύμ­βα­ση του μονο­πω­λί­ου στα­φί­δας. Συλ­λα­λη­τή­ρια στις στα­φι­δο­πα­ρα­γω­γι­κές περιο­χές. Παραι­τεί­ται η κυβέρ­νη­ση Γεωρ­γί­ου Θεο­τό­κη και καταρ­τί­ζε­ται και­νούρ­για υπό τον Δημή­τριο Ράλλη.

1910 Στο Μεξι­κό, ο Πρό­ε­δρος Πορ­φύ­ριο Ντί­αζ κηρύσ­σει στρα­τιω­τι­κό νόμο.\

1919 Στο Που­έρ­το Ρίκο 150 άτο­μα χάνουν τη ζωή τους από φωτιά που ξεσπά­ει στο Θέα­τρο Γιάγκες.

1933 Πεθαί­νει η Γερ­μα­νί­δα κομ­μου­νί­στρια Κλά­ρα Τσέτ­κιν, ηγε­τι­κή μορ­φή του διε­θνούς γυναι­κεί­ου και επα­να­στα­τι­κού κινή­μα­τος. Μετα­ξύ άλλων, υπήρ­ξε επι­κε­φα­λής του προ­λε­τα­ρια­κού κινή­μα­τος των γυναι­κών της Γερ­μα­νί­ας και δού­λε­ψε στις διε­θνείς σοσια­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις των γυναικών

tsetkin

1942 Ο Κάζι­μιερζ Πιε­τσόφ­σκι και άλλοι τρεις κατα­φέρ­νουν να απο­δρά­σουν από το στρα­τό­πε­δο του Άου­σβιτς ντυ­μέ­νοι στρα­τιώ­τες των SS

1944 Ιδρύ­ε­ται η αμε­ρι­κα­νι­κή Κεντρι­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών (CIA).

1959 Μονα­δι­κό στην Ελλά­δα σπή­λαιο στα­λα­κτι­τών ανα­κα­λύ­πτε­ται στη Χαλκιδική

1963 ΗΠΑ και ΕΣΣΔ θεσπί­ζουν το «κόκ­κι­νο τηλέ­φω­νο» μετά την κρί­ση με τους πυραύ­λους στην Κούβα

1975 Ο Κων­στα­ντί­νος Τσά­τσος εκλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας, υπο­στη­ρι­ζό­με­νος από τη Νέα Δημοκρατία

1977 Η Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας κάνει δεκτή την προ­σφυ­γή χωρο­φύ­λα­κα κατά της από­φα­σης για την από­τα­ξή του, επει­δή διά­βα­ζε τον «Ριζο­σπά­στη».

1978 Στις 23:04 σει­σμός μεγέ­θους 6,5 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ συγκλο­νί­ζει τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ο σει­σμός έχει επί­κε­ντρο 35 χλμ. Α‑ΒΑ της Θεσ­σα­λο­νί­κης, μετα­ξύ των λιμνών Αγί­ου Βασι­λεί­ου και Βόλ­βης. Διαρ­κεί 15 δευ­τε­ρό­λε­πτα και προ­κα­λεί πολ­λές ζημιές στην πόλη με απο­κο­ρύ­φω­μα την κατάρ­ρευ­ση μιας οκτα­ώ­ρο­φης πολυ­κα­τοι­κί­ας στην Πλα­τεία Ιππο­δρο­μί­ου. Ο σει­σμός θα αφή­σει πίσω του 49 νεκρούς (29 στην κατάρ­ρευ­ση της πολυ­κα­τοι­κί­ας) και μια φοβι­σμέ­νη πόλη.

1983 Ο πρό­ε­δρος της Βου­λής Γιάν­νης Αλευ­ράς ανα­κοι­νώ­νει την ανα­βο­λή του ανοίγ­μα­τος του «Φακέ­λου της Κύπρου». Ήταν, ουσια­στι­κά, ο εντα­φια­σμός κάθε από­πει­ρας για τη δια­λεύ­καν­ση του χου­ντι­κού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος στην Κύπρο τον Ιού­λη του 1974 και τα όσα επα­κο­λού­θη­σαν («Αττί­λας» Α’ και Β’). Πολ­λοί από τους εκπρο­σώ­πους της εγχώ­ριας αστι­κής πολι­τι­κής τάξης και κυρί­ως οι Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κοί μπο­ρού­σαν να είναι ήσυχοι.

1990 Νεκρός σε μία στά­νη στα Σκούρ­τα Βοιω­τί­ας βρί­σκε­ται ο 17χρονος Τσιγ­γά­νος ποδο­σφαι­ρι­στής του Κεραυ­νού Αγί­ας Βαρ­βά­ρας Γιάν­νης Τσα­τσά­νης “Μαρ­σε­λί­νο”. Είχε απα­χθεί στις 18 Μαρ­τί­ου και είχαν ζητη­θεί λύτρα 150 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δραχ­μών από τον πατέ­ρα του. Δύο μέρες αργό­τε­ρα, στις 22/6, θα απο­κα­λυ­φθεί ότι οι απα­γω­γείς δολο­φό­νη­σαν τον νεα­ρό επει­δή είχε δει τα πρό­σω­πά τους. Δύο από αυτούς θα κατα­δι­κα­στούν σε θάνα­το στις 19/12/1991.

1991 Στη Γερ­μα­νία, οι βου­λευ­τές επι­λέ­γουν το Βερο­λί­νο για έδρα της Ομο­σπον­δια­κής Κυβέρ­νη­σης και της Βου­λής αντί της Βόννης

1992 Οι ηγέ­τες της Τσε­χί­ας και της Σλο­βα­κί­ας συμ­φω­νούν στη διαί­ρε­ση της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας σε δύο ανε­ξάρ­τη­τα κράτη.

2001 Ο Περ­βέζ Μου­σά­ραφ γίνε­ται Πρό­ε­δρος του Πακιστάν

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο