Περιήγηση: Κλάρα Τσέτκιν

Πρόσωπα
Κλάρα Τσέτκιν

Στις 20 Ιου­νί­ου 1933 πεθαί­νει η Κλά­ρα Τσέτ­κιν. Γεν­νή­θη­κε το 1857. Ηγε­τι­κή φυσιο­γνω­μία του γερ­μα­νι­κού και του διε­θνούς εργα­τι­κού κινή­μα­τος και από…