Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 27 Ιουλίου

1302 Οθω­μα­νι­κές δυνά­μεις συνά­πτουν με τα βυζα­ντι­νά στρα­τεύ­μα­τα την πρώ­τη τακτι­κή μάχη στην πεδιά­δα του Βαθέ­ως, στη Νικο­μή­δεια, με απο­τέ­λε­σμα την ήττα των Βυζα­ντι­νών και την απώ­λεια του βόρειου τμή­μα­τος της Μ. Ασίας.

1576 Ο σερ Γουόλ­τερ Ράλεϊ φέρ­νει για πρώ­τη φορά τον καπνό στη Βρε­τα­νία από τη Βιρ­τζί­νια της Αμερικής.

1694 Ιδρύ­ε­ται η Τρά­πε­ζα της Αγγλίας.

1789 Στις ΗΠΑ, ιδρύ­ε­ται το Υπουρ­γείο Διε­θνών Υπο­θέ­σε­ων, που αργό­τε­ρα θα μετο­νο­μα­στεί σε Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

1824 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Αλέ­ξαν­δρος Δουμάς.

1830 Στη Γαλ­λία εκδη­λώ­νε­ται η Ιου­λια­νή Επανάσταση

27 Ιου­λί­ου 1830: Στη Γαλ­λία ξεσπά η Ιου­λια­νή Επανάσταση

1832 Η Εθνο­συ­νέ­λευ­ση στο Ναύ­πλιο επι­κυ­ρώ­νει την από­φα­ση των μεγά­λων δυνά­με­ων, σύμ­φω­να με την οποία ο Όθων θα στε­φθεί βασι­λιάς της Ελλάδας.

1890 Αυτο­πυ­ρο­βο­λεί­ται ο διά­ση­μος Ολλαν­δός ζωγρά­φος Βίν­σεντ βαν Γκογκ. Θα αφή­σει την τελευ­ταία του πνοή δύο μέρες αργότερα.

ΒΙΝΣΕΝΤ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ, «οι Πατα­το­φά­γοι», ένας ύμνος στη χει­ρω­να­κτι­κή εργα­σία και η ταύ­τι­σή του με τους ανθρώ­πους του μόχθου

1900 Γεν­νή­θη­κε ο δια­νοη­τής, φιλό­σο­φος και μεταρ­ρυθ­μι­στής της ελλη­νι­κής εκπαί­δευ­σης, Ευάγ­γε­λος Παπανούτσος

1903 Μιχα­ήλ Στα­σι­νό­που­λος, έλλη­νας ανώ­τα­τος δικα­στι­κός, λογο­τέ­χνης και πρώ­τος Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας μετά τη μετα­πο­λί­τευ­ση. (Θαν. 31/10/2002)

1917 Πεθαί­νει ο Ελβε­τός για­τρός — ερευ­νη­τής Εμίλ Θέο­ντορ Κόχερ, που το 1909 τιμή­θη­κε με το Νόμπελ Ιατρικής.

1921 Ερευ­νη­τές στο πανε­πι­στή­μιο του Τορό­ντο, με επι­κε­φα­λής τον Φρέ­ντε­ρικ Μπά­ντινγκ, ανα­κοι­νώ­νουν την ανα­κά­λυ­ψη της ινσουλίνης.

1922 Με το νόμο 2905 θεσπί­ζο­νται για πρώ­τη φορά οι εισα­γω­γι­κές εξε­τά­σεις. Θα εφαρ­μο­στούν δύο χρό­νια αργό­τε­ρα στη Φυσι­κο­μα­θη­μα­τι­κή Σχο­λή και από το 1926 στις υπό­λοι­πες σχο­λές του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών.

1940 Ο Μπαγκς Μπά­νι κάνει το ντε­μπού­το του στη μεγά­λη οθό­νη με την ται­νία κινου­μέ­νων σχε­δί­ων “Ένας άγριος λαγός”.

1948 Γεν­νή­θη­κε ο Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος, Έλλη­νας ρόκερ. (Θαν. 6/12/1990)

«ποιος ονει­ρεύ­ε­ται πως κάποιοι άλλοι βγαί­νουν και κάνουν πρώ­τοι την αρχή;»

1953 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη της Κορέ­ας, που έδω­σε τέλος στον τρί­χρο­νο πόλε­μο, κατά τη διάρ­κεια του οποί­ου σκο­τώ­θη­καν σχε­δόν 1,6 εκα­τομ­μύ­ρια Βορειο­κο­ρε­ά­τες άμα­χοι, κυρί­ως λόγω των μαζι­κών και αδιά­κρι­των βομ­βαρ­δι­σμών αστι­κών κέντρων από την αερο­πο­ρία των ΗΠΑ. Τα σύνο­ρα των δύο χωρών ορί­στη­καν στην 38ο Παράλ­λη­λο, ενώ ενδιά­με­σα σχη­μα­τί­στη­κε απο­στρα­τι­κο­ποι­η­μέ­νη ζώνη.

1954 Η Βρε­τα­νία και η Αίγυ­πτος μονο­γρά­φουν τη συμ­φω­νία για τη λήξη της βρε­τα­νι­κής κατο­χής στη Διώ­ρυ­γα του Σουέζ.

1955 Τερ­μα­τί­ζε­ται η κατά­λη­ψη της Αυστρί­ας από τις συμ­μα­χι­κές δυνά­μεις. Η Αυστρία ανα­κτά επί­ση­μα την εθνι­κή κυριαρ­χία της, μετά από συνο­λι­κά 17 χρό­νια κατο­χής από ξένα στρα­τεύ­μα­τα, αφού των συμ­μα­χι­κών είχαν προη­γη­θεί τα στρα­τεύ­μα­τα του Γ΄ Ράιχ.

1970 Πέθα­νε ο επί 40 χρό­νια δικτά­το­ρας της Πορ­το­γα­λί­ας, Αντό­νιο ντε Ολι­βέι­ρα Σαλαζάρ

1985 Ορκί­ζε­ται η νέα Κυβέρ­νη­ση, που σχη­μα­τί­ζει ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου, ενό­ψει της δεύ­τε­ρης τετρα­ε­τί­ας του ΠΑΣΟΚ.

1989 Πρω­το­βάθ­μιο δικα­στή­ριο της Στοκ­χόλ­μης κατα­δι­κά­ζει τον 42χρονο Κρί­στερ Πέτερ­σον σε ισό­βια δεσμά για τη δολο­φο­νία του Σου­η­δού πρω­θυ­πουρ­γού, Ούλοφ Πάλμε.

1996 Σε έναν από τους πιο πολυ­σύ­χνα­στους και καλύ­τε­ρα φυλασ­σό­με­νους χώρους στο Ολυ­μπια­κό Πάρ­κο της Ατλά­ντα, κατά τη διάρ­κεια των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων, εκρή­γνυ­ται στη 1 τα μεσά­νυ­χτα βόμ­βα που είχε τοπο­θε­τη­θεί σε κάδο απορ­ριμ­μά­των, λίγα μόλις μέτρα μακριά από θεα­τές συναυ­λί­ας, ανά­με­σα στους οποί­ους βρί­σκε­ται και ο πρό­ε­δρος, Μπιλ Κλί­ντον. Απο­λο­γι­σμός: μια νεκρή γυναί­κα, 111 τραυ­μα­τί­ες, ενώ θύμα της βομ­βι­στι­κής επί­θε­σης θεω­ρεί­ται και ο οπε­ρα­τέρ του τουρ­κι­κού τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού TRT που υπέ­στη έμφραγμα.

1992 Πέθα­νε η ηθο­ποιός, Τζέ­νη Καρέ­ζη, καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο της Ευγε­νί­ας Καρ­πού­ζη, Ελλη­νί­δα ηθο­ποιός. (Γεν. 12/1/1934)

Τζέ­νη Καρέζη

1996  Ο Λεω­νί­δας Κόκ­κας κερ­δί­ζει το αργυ­ρό μετάλ­λιο στην άρση βαρών στην κατη­γο­ρία των 91 κιλών στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Ατλά­ντα σηκώ­νο­ντας 175 κιλά στο αρα­σέ, 215 στο ζετέ και 390 στο σύνολο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο