Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στον «ανεπιθύμητο» και πολέμιο του ΝΑΤΟ Πέτερ Χάντκε, το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2019

Στον Αυστρια­κό θεα­τρι­κό συγ­γρα­φέ­ας Πέτερ Χάντ­κε, ο πρώ­τος- και ο μόνος εκτός του ομο­τέ­χνου του Αγγλου Χάρολντ Πίντερ- Ευρω­παί­ος δια­νο­ού­με­νος που, κατ’ επα­νά­λη­ψη στη διάρ­κεια του πολέ­μου της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, ύψω­σε φωνή καταγ­γε­λί­ας κατά του ΝΑΤΟ και δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τη δολο­φο­νι­κή ιμπε­ρια­λι­στι­κή επίθεση.

Τα βιβλία «Ρωτώ­ντας με δάκρυα στα μάτια» και «Χει­μω­νιά­τι­κο Ταξί­δι στους ποτα­μούς του Δού­να­βη και του Μορά­βα», καθώς και το θεα­τρι­κό έργο «Το ταξί­δι με το μονό­ξυ­λο» είναι εμπνευ­σμέ­να από το δρά­μα της διά­λυ­σης της Γιουγκοσλαβίας.

Ενα­ντί­ω­ση την οποία «πλή­ρω­σε» με ματαί­ω­ση της παρου­σί­α­σης έργου του στην «Κομε­ντί Φραν­σέζ», κηρύ­χτη­κε ανε­πι­θύ­μη­τος δια­νο­ού­με­νος στη Γαλ­λία και στη χώρα του εν επέ­τρε­ψαν την υλο­ποί­η­ση από­φα­σης για την από­δο­ση βραβείου.

Έχει προ­τα­θεί πολ­λές φορές για το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας και φέτος ήταν η χρο­νιά του.

Ο Πέτερ Χάντ­κε, νόθος γιος πλύ­στρας, γεν­νή­θη­κε στις 6 Δεκεμ­βρί­ου 1942 στην Καριν­θία της Αυστρί­ας. Η μητέ­ρα του ήταν σλο­βε­νι­κής κατα­γω­γής, ο πατέ­ρας του Γερ­μα­νός στρα­τιώ­της. Σπού­δα­σε νομι­κά στο Γκρατς, αλλά διέ­κο­ψε τις σπου­δές του το 1966, όταν δημο­σί­ευ­σε το πρώ­το του μυθι­στό­ρη­μα με τίτλο “Σφή­κες”. Την ίδια χρο­νιά ανέ­βη­κε στη Φραν­κφούρ­τη σε σκη­νο­θε­σία Κλά­ους Πάι­μαν το θρυ­λι­κό θεα­τρι­κό του “Βρί­ζο­ντας το κοι­νό”. Χαλ­κέ­ντε­ρος συγ­γρα­φέ­ας, ο Χάντ­κε δημο­σί­ευ­σε έκτο­τε δεκά­δες μυθι­στο­ρή­μα­τα, νου­βέ­λες και θεα­τρι­κά έργα και θεω­ρεί­ται πια ένας από τους κλα­σι­κούς μοντέρ­νους του 20ού αιώνα.

To γνω­στό­τε­ρο μυθι­στό­ρη­μά του με τίτλο «Η αγω­νία του τερ­μα­το­φύ­λα­κα πριν από το πέναλ­τι» («Die Angst des Tormanns beim Elfmeter», 1970), μετα­φέρ­θη­κε στον κινη­μα­το­γρά­φο από τον Βιμ Βέντερς το 1972 και στην Ελλά­δα το πρω­το­γνω­ρί­σα­με με τον τίτλο «Ο φόβος του τερ­μα­το­φύ­λα­κα πριν από το πέναλ­τι». Πρό­κει­ται για ένα κοι­νω­νι­κό ψυχό­δρα­μα με ήρωα έναν πρώ­ην ποδο­σφαι­ρι­στή ο οποί­ος δια­πράτ­τει χωρίς λόγο έναν φόνο και κατό­πιν περι­μέ­νει την αστυ­νο­μία να τον συλλάβει.

Ο Χάντ­κε έχει δημο­σιεύ­σει δεκά­δες μυθι­στο­ρή­μα­τα, νου­βέ­λες και θεα­τρι­κά έργα, ενώ μετέ­φρα­σε ξένους συγ­γρα­φείς στα γερ­μα­νι­κά, μετα­ξύ άλλων τρα­γω­δί­ες του Αισχύ­λου, του Σοφο­κλή και του Ευριπίδη.

atexnos banner 753x200

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο