Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε σαν σήμερα 8 του Δεκέμβρη;

65 π.Χ. Γεν­νή­θη­κε ο Ρωμαί­ος λυρι­κός ποι­η­τής, Κουί­ντος Ορά­τιος Φλά­κος, γνω­στό­τε­ρος ως Ορά­τιος (Ωδές)

oratios

1542 Γεν­νή­θη­κε η βασί­λισ­σα της Σκο­τί­ας, Μαρία, που εκτε­λέ­στη­κε κατό­πιν δια­τα­γής της βασί­λισ­σας της Αγγλί­ας Ελισάβετ

1797 Συλ­λαμ­βά­νε­ται στην Τερ­γέ­στη o Ρήγας Φεραί­ος, μαζί με τον συνερ­γά­τη του Χρι­στό­φο­ρο Περραιβό.

1827 Η Τουρ­κία εκδί­δει “Χάτι Σερί­φι”, με το οποίο όλοι οι “άπι­στοι” χαρα­κτη­ρί­ζο­νται θανά­σι­μοι εχθροί των μουσουλμάνων.

1854 Ο Πάπας Πίος ο 9ος παρου­σιά­ζει το δόγ­μα της Αμώ­μου Συλ­λή­ψε­ως, βάσει του οποί­ου η Παρ­θέ­νος Μαρία είναι απαλ­λαγ­μέ­νη από το προ­πα­το­ρι­κό αμάρτημα.

1859 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τόμας ντε Κουίνσι

1861 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος σκη­νο­θέ­της, Ζορζ Μελιές, από τους πρω­το­πό­ρους του κινηματογράφου

1861 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός επι­χει­ρη­μα­τί­ας, Γουί­λιαμ Νου­ράντ, ιδρυ­τής της General Motors και της Chevrolet

1862 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Ζορζ Φεϊ­ντό (Ράφτης Κυριών)

1864 Πέθα­νε ο διά­ση­μος Άγγλος μαθη­μα­τι­κός, Τζορτζ Μπουλ

1865 Γεν­νή­θη­κε ο φιλαν­δός συν­θέ­της, Ζαν Σιμπέλιους

1867 Γεν­νή­θη­κε ο μυθι­στο­ριο­γρά­φος, δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας θεα­τρι­κών έργων, Γρη­γό­ριος Ξενόπουλος

grigorios xenopoulos

1886 Ιδρύ­ε­ται η Αμε­ρι­κα­νι­κή Ομο­σπον­δία Εργα­σί­ας και Βιο­μη­χα­νι­κών Οργα­νι­σμών (AFL- CIO)

1886 Γεν­νιέ­ται ο Μεξι­κα­νός ζωγρά­φος Ντιέ­γκο Ριβέρα

rivera

1894 Γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός καρ­του­νί­στας, Έλζι Κράι­σλερ Σίγκαρ, δημιουρ­γός του Ποπάι

popai

1903 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός φιλό­σο­φος και κοι­νω­νιο­λό­γος Χέρ­μπερτ Σπέν­σερ, συνι­δρυ­τής του περιο­δι­κού Economist.

1911 Γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής και στι­χουρ­γός, Νίκος Γκάτσος

nikos gkatsos

1940  O ελλη­νι­κός στρα­τός κατα­λαμ­βά­νει το Δέλ­βι­νο και το Αργυ­ρό­κα­στρο, στο πλαί­σιο του ελλη­νοϊ­τα­λι­κού πολέμου.

1940 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Θύμιος Καρακατσάνης

karakatsanis

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Βρε­τα­νία κηρύσ­σουν τον πόλε­μο στην Ιαπω­νία, μία μέρα μετά την επί­θε­ση στο Περλ Χάρμπορ.

1941  Aρχί­ζει να λει­τουρ­γεί το στρα­τό­πε­δο εξο­ντώ­σε­ως του Σέλ­μνο κοντά στο Λοτζ της Πολω­νί­ας και οι πρώ­τοι Εβραί­οι και Τσιγ­γά­νοι θανα­τώ­νο­νται με αέριο μέσα σε κλει­στά φορ­τη­γά. Λίγο αργό­τε­ρα θα επι­νοη­θούν οι θάλα­μοι αερί­ων στους οποί­ους θα εξο­ντώ­νε­ται πολύ μεγα­λύ­τε­ρος αριθ­μός ανθρώπων.

1943 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός τρα­γου­δι­στής και ηγέ­της των “Doors”, Τζιμ Μόρισον

1944 Η γενι­κή απερ­γία συνε­χί­στη­κε στην Αθή­να και τον Πει­ραιά με από­λυ­τη επι­τυ­χία, ενώ εκδη­λώ­σεις και απερ­γί­ες αλλη­λεγ­γύ­ης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε όλη τη χώρα.
Το βρά­δυ της 7ης προς 8ης Δεκέμ­βρη ο ΕΛΑΣ κατέ­λα­βε τις φυλα­κές των παρα­πηγ­μά­των στην οδό Βου­λιαγ­μέ­νης. Η Και­σα­ρια­νή δέχτη­κε και πάλι γενι­κευ­μέ­νη επί­θε­ση με αερο­πλά­να, όλμους, πυρο­βο­λι­κό και άρμα­τα μάχης, ωστό­σο απο­κρού­στη­κε με επι­τυ­χία από τον ΕΛΑΣ. Εκδι­κού­με­νη, η Ορει­νή Ταξιαρ­χία, που υπέ­στη σοβα­ρές απώ­λειες, έβα­λε φωτιά στις παρά­γκες του συνοι­κι­σμού. Στου Μακρυ­γιάν­νη, δυνά­μεις των Βρε­τα­νών και της Χωρο­φυ­λα­κής, με τη συν­δρο­μή αρμά­των μάχης, αύξη­σαν τις πιέ­σεις προ­κει­μέ­νου να σπά­σει ο κλοιός του ΕΛΑΣ.
Στον Πει­ραιά σημειώ­θη­κε ο πρώ­τος μαζι­κός κανο­νιο­βο­λι­σμός των συνοι­κιών από τον βρε­τα­νι­κό στό­λο. (Πηγή: 902.gr)

1956 Τελε­τή λήξης των 16ων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων στη Μελ­βούρ­νη. Η Ελλά­δα κέρ­δι­σε ένα χάλ­κι­νο μετάλ­λιο με τον Γιώρ­γο Ρου­μπά­νη στο άλμα επί κοντώ.

1962 Οι δημο­σιο­γρά­φοι των εφη­με­ρί­δων στις ΗΠΑ αρχί­ζουν απερ­γία, που θα κρα­τή­σει 114 μέρες.

1966 Ώρα 02:06 πρω­ι­νή: Το φέρι-μποτ “Ηρά­κλειον” βυθί­ζε­ται λόγω διάρ­ρη­ξης του πλευ­ρι­κού κατα­πέλ­τη μέσα σε 10′ ανοι­κτά της νήσου Φαλ­κο­νέ­ρας, παρα­σύ­ρο­ντας στο θάνα­το 225 από τους επι­βαί­νο­ντες. Η κυβέρ­νη­ση κηρύσ­σει εθνι­κό πέν­θος για μια εβδομάδα.

1969 Αερο­πλά­νο DC‑3 της Ολυ­μπια­κής, προ­ερ­χό­με­νο από τα Χανιά, προ­σκρού­ει λόγω κακο­και­ρί­ας σε λόφο κοντά στην Κερα­τέα, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 90 επιβαίνοντες.

1971 Ο καρ­διο­χει­ρουρ­γός Γεώρ­γιος Τόλης πραγ­μα­το­ποιεί την πρώ­τη εγχεί­ρι­ση “bypass” στην Ελλά­δα στο Νοσο­κο­μείο “Ευαγ­γε­λι­σμός”.

1971 O πρό­ε­δρος της Χιλής, Σαλ­βα­δόρ Αλιέ­ντε, ανα­κοι­νώ­νει ότι το κρά­τος θα ανα­λά­βει τη δια­νο­μή τρο­φί­μων στη χώρα, σε απά­ντη­ση στις “δια­δη­λώ­σεις της άδειας κατσα­ρό­λας των νοικοκυρών”.

1974 Δημο­ψή­φι­σμα για το Πολι­τεια­κό στην Ελλά­δα. Υπέρ της Αβα­σί­λευ­της Δημο­κρα­τί­ας ψηφί­ζει το 69,2%.

dimopsifisma

1974 Στην Κύπρο, ο Μακά­ριος επι­στρέ­φει στη Λευ­κω­σία. Μεγα­λειώ­δης η υπο­δο­χή του από τον κυπρια­κό λαό.

1978 Πέθα­νε η πρώ­τη γυναί­κα πρω­θυ­πουρ­γός του Ισρα­ήλ, Γκόλ­ντα Μέιρ.

1980 Δολο­φο­νεί­ται έξω από το σπί­τι του στο Μαν­χά­ταν, σε ηλι­κία 40 ετών το πρώ­ην μέλος των “Beatles”, Τζον Λένον από τον Μαρκ Ντέι­βιντ Τσάπμαν.

lenon2003 Ανα­κοι­νώ­νε­ται η από­φα­ση του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των της Αθή­νας για την υπό­θε­ση της “17 Νοέμ­βρη”. Αθώ­οι κρί­νο­νται η Αγγε­λι­κή Σωτη­ρο­πού­λου, ο Ανέ­στης Παπα­να­στα­σί­ου, ο Γιάν­νης Σερί­φης και ο Θεο­λό­γος Ψαρα­δέ­λης. Ένο­χοι οι υπό­λοι­ποι 15 κατη­γο­ρού­με­νοι, μετα­ξύ των οποί­ων και ο Αλέ­ξαν­δρος Γιω­τό­που­λος, ο οποί­ος θεω­ρεί­ται ως ο ηθι­κός αυτουρ­γός όλων των εγκλη­μα­τι­κών ενερ­γειών της οργά­νω­σης. Ελα­φρυ­ντι­κά ειλι­κρι­νούς μετα­μέ­λειας ανα­γνω­ρί­ζο­νται στους Πάτρο­κλο Τσε­λέ­ντη, Κων­στα­ντί­νο Τέλιο, Σωτή­ρη Κον­δύ­λη και Θωμά Σερίφη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο