Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για τον θάνατο των Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία: «Τραγικά θύματα ενός ιμπεριαλιστικού πολέμου»

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το θάνα­το των Ελλή­νων ομο­γε­νών στην Ουκρα­νία, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στις οικο­γέ­νειες των Ελλή­νων ομο­γε­νών στην Ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία για την απώ­λεια των αγα­πη­μέ­νων τους προ­σώ­πων. Είναι τα τρα­γι­κά θύμα­τα ενός ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, που παίρ­νει επι­κίν­δυ­νες δια­στά­σεις μετά την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία και που οι λαοί πλη­ρώ­νουν με το αίμα τους».

Έξι ομο­γε­νείς νεκροί στην Ανα­το­λι­κή Ουκρανία

Τι μας διδά­σκει ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — Του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο