Περιήγηση: ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Παρασκευές — Ολα όσα θέλεις να ξέρεις για το όνομα

Επι­μέ­λεια – Έρευ­να Ηρα­κλής Κακα­βά­νης Η αγία Παρα­σκευή ανή­κει στον κύκλο των προ­στα­τών αγί­ων. Στην προ­ε­πι­στη­μο­νι­κή επο­χή ο άνθρω­πος δεν μπο­ρεί να…

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
7 Φεβρουαρίου – Γιορτάζει ο Παρθένιος και τα σχετικά ονόματα — Οσα θέλεις να ξέρεις για το όνομα

Του Οσί­ου Παρ­θε­νί­ου και σήμε­ρα 7 Φεβρουα­ρί­ου γιορ­τά­ζουν τα ονό­μα­τα: Παρ­θέ­νιος, Παρ­θέ­νης, Παρ­θε­νία, Παρ­θε­νό­πη. Το Παρ­θέ­να που έχει την ίδια…