Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ξεφτίλα τους δεν έχει πάτο

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Ο σημε­ρι­νός προ­πη­λα­κι­σμός του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα και βου­λευ­τών του ΚΚΕ από αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις έξω από τη Βου­λή απο­τε­λεί άλλη μια ένδει­ξη του αυταρ­χι­σμού στον οποίο διο­λι­σθαί­νει, στα­θε­ρά, μέρα με τη μέρα, η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ενός αυταρ­χι­σμού που πάει χέρι-χέρι με την ολο­έ­να και πιο βάρ­βα­ρη πολι­τι­κή τους. 

Οι ίδιοι που, μόλις λίγα χρό­νια πριν, έβγαι­ναν στα κερα­μί­δια με το σύν­θη­μα «κανέ­να σπί­τι στα χέρια τρα­πε­ζί­τη», είναι οι ίδιοι που τώρα εφαρ­μό­ζουν κατά γράμ­μα την πολι­τι­κή των πλει­στη­ρια­σμών απέ­να­ντι στις λαϊ­κές κατοι­κί­ες. Οι ίδιοι που, μόλις λίγα χρό­νια πριν, δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για τον αυταρ­χι­σμό και τη βία της αστυ­νο­μί­ας, είναι οι ίδιοι που τώρα εντεί­νουν την κρα­τι­κή κατα­στο­λή, νομο­θε­τώ­ντας μάλι­στα υπέρ της αυτε­πάγ­γελ­της δίω­ξης και φυλά­κι­σης όσων επι­χει­ρούν να παρε­μπο­δί­σουν τις αθλιό­τη­τες τους. 

Προ­κει­μέ­νου να υλο­ποι­ή­σει τη βρώ­μι­κη δου­λειά για λογα­ρια­σμό του κεφα­λαί­ου, η κυβέρ­νη­ση Τσί­πρα δε διστά­ζει μπρο­στά σε τίπο­τα: Ξυλο­κο­πά χωρίς οίκτο και ρίχνει χημι­κά σε ηλι­κιω­μέ­νους που δια­δη­λώ­νουν για το ασφα­λι­στι­κό, απα­ντά με ΜΑΤ και δακρυ­γό­να σε φοι­τη­τές που ζητούν σίτι­ση και στέ­γα­ση, τσα­κί­ζει με το νόμο του «γκλομπ» τις κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στους πλει­στη­ρια­σμούς, εντεί­νει την κρα­τι­κή βία απέ­να­ντι στους εργα­ζό­με­νους που υπε­ρα­σπί­ζο­νται το ανα­φαί­ρε­το δικαί­ω­μα στην απερ­γία.

Σε ένα περί­που μήνα, συμπλη­ρώ­νο­νται τρία χρό­νια δια­κυ­βέρ­νη­σης της «πρώ­της φοράς αρι­στε­ρά». Τρία χρό­νια, κατά τη διάρ­κεια των οποί­ων, η κυβέρ­νη­ση του Τσί­πρα- των «Δρα­γα­σά­κη­δων», των «Σκουρ­λέ­τη­δων» και των «Κοντο­νή­δων»- απο­δεί­χθη­κε ο καλύ­τε­ρος υπη­ρέ­της της πολι­τι­κής υπέρ του κεφα­λαί­ου, δια­χει­ρι­ζό­με­νη την κρί­ση του συστή­μα­τος με στό­χο την ανά­καμ­ψη της καπι­τα­λι­στι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας. Κατά­φε­ρε όμως και κάτι ακό­μη, εξί­σου σημα­ντι­κό: Να ξεπε­ρά­σει σε πολι­τι­κή αθλιό­τη­τα, απα­τε­ω­νιά και ξετσι­πω­σιά τις αλλή­στου μνή­μης κυβερ­νή­σεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. 

Μέχρι να τους στεί­λει ο λαός εκεί που τους αρμό­ζει, δηλα­δή στα αζή­τη­τα της ιστο­ρί­ας, θα συνε­χί­σουν να απο­δει­κνύ­ουν αυτό που είναι πλέ­ον σε όλους γνω­στό: Πως η ξεφτί­λα τους δεν έχει πάτο.

ΚΚΕ: «Ο κατή­φο­ρος της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δεν έχει τελειωμό»

________________________________________________________________________________________________________

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο