Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χοσέ Μαρτί: “Επανάσταση στην Κούβα είναι ο αέρας που αναπνέεις… και τίποτα δεν μπορεί να την νικήσει”

Τα σχέ­δια κατά της Κού­βας βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη συνε­χώς, αλλά είναι δεδο­μέ­νη και η απά­ντη­ση στο τι θα συμ­βεί στους λακέ­δες τους εάν δοκι­μά­σουν να επη­ρε­ά­σουν την εσω­τε­ρι­κή στα­θε­ρό­τη­τα στο Νησί.

Η Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση δεν θα χρεια­στεί να κατα­φύ­γει στην κήρυ­ξη κατά­στα­σης εθνι­κής έκτα­κτης ανά­γκης, όπως έκα­ναν οι κυβερ­νώ­ντες της Χιλής και του Ιση­με­ρι­νού με τη βού­λα της Ουά­σιγ­κτον, για­τί ο λαός υπε­ρα­σπί­ζε­ται τον σοσια­λι­σμό και την ηρε­μία του, κάτι που δια­φη­μί­ζουν εκα­τομ­μύ­ρια επι­σκέ­πτες περ­πα­τώ­ντας οποια­δή­πο­τε ώρα της ημέ­ρας και της νύχτας, στους δρό­μους της και τα σοκά­κια Κού­βας, σίγου­ροι πως δεν θα πάθουν τίπο­τα –αντί­θε­τα με αυτό που ζουν σε καπι­τα­λι­στι­κές χώρες.

Όλες οι προ­σπά­θειες θα μεί­νουν στην ιστο­ρία χωρίς πανη­γυ­ρι­σμούς, αλλά σαν θλι­βε­ρός λεκές στο αρχείο των αφε­ντι­κών τους και όσων υπο­κλί­θη­καν στις πιέ­σεις τους.
Η ζωή συνε­χί­ζε­ται και μαζί ο αγώ­νας για το δίκιο

Δισεκατομμύρια δολάρια για να αποικίσουν ξανά την Κούβα: Μια διαρκής εμμονή των ΗΠΑ

Ήχη­σαν ξανά τα τύμπα­να του αντι­συμ­βα­τι­κού πολέ­μου των ΗΠΑ κατά της Κού­βας, με την οργά­νω­ση και χρη­μα­το­δό­τη­ση αντε­πα­να­στα­τι­κής πορεί­ας στους δρό­μους της χώρας στις 15 Νοεμβρίου.
Είναι μέρος της ίδιας πολι­τι­κο-επι­κοι­νω­νια­κής επι­χεί­ρη­σης που είχε τη μέγι­στη έκφρα­σή της στα γεγο­νό­τα της 11ης Ιου­λί­ου και που χρη­σι­μο­ποιεί ως βασι­κή πλατ­φόρ­μα τα κοι­νω­νι­κά δίκτυα ‑ΜΚΔ.

Ποιος χρηματοδοτεί τις ανατρεπτικές ενέργειες και πόσα είναι τα ποσά που επενδύονται;

Πρό­σφα­τα, η κυβέρ­νη­ση του προ­έ­δρου των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν ζήτη­σε από το Κογκρέ­σο στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2022, 20.000.000$ για προ­γράμ­μα­τα «προ­ώ­θη­ση της δημο­κρα­τί­ας στην Κού­βα» και (επί πλέ­ον) 13.000.000$ για παρά­νο­μες ραδιο­φω­νι­κές και τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές του αντε­πα­να­στα­τι­κού κανα­λιού που εδρεύ­ει στο Μαϊ­ά­μι Radio & TV Martí.

Ακρι­βώς το ίδιο ποσό με το 2021 που ζήτη­σε η κυβέρ­νη­ση του Ντό­ναλντ Τραμπ.

Από το 1996 έως το 2021, το Κογκρέ­σο διέ­θε­σε περί­που 404 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για προ­γράμ­μα­τα «δημο­κρα­τί­ας» Αυτά τα κεφά­λαια έχουν εκτε­λε­στεί μέσω του Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, της Υπη­ρε­σί­ας Διε­θνούς Ανά­πτυ­ξης των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών (USAID) και του National Endowment for Democracy (NED).

Με τον νόμο «Ελευ­θε­ρί­ας και Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης με την Κού­βα», γνω­στό ως νόμο Helms Burton του 1996, να προ­κα­λέ­σει την αλλα­γή του κου­βα­νι­κού πολι­τι­κού και οικο­νο­μι­κού συστή­μα­τος, ο απο­κλει­σμός διε­θνο­ποι­ή­θη­κε και κωδι­κο­ποί­η­σε τα ανα­τρε­πτι­κά προ­γράμ­μα­τα κατά του νησιού και του λαού του, καθιε­ρώ­νο­ντας την υπο­χρέ­ω­ση χορή­γη­σης χρη­μα­το­δό­τη­σης για την εκτέ­λε­σή τους.

Το έγγρα­φο δηλώ­νει ανοι­χτά δύο θεμε­λιώ­δεις συνι­στώ­σες στρα­τη­γι­κής για αντι­συμ­βα­τι­κό πόλε­μο: τον οικο­νο­μι­κό πόλε­μο και τον ιδε­ο­λο­γι­κό πόλε­μο. Έκτο­τε, κάθε κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ -είτε Ρεπου­μπλι­κα­νι­κή είτε Δημο­κρα­τι­κή- έχει χρη­σι­μο­ποι­ή­σει αυτά τα κεφά­λαια, τα οποία κατά μέσο όρο κινού­νται μετα­ξύ 10 και 20 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ετη­σί­ως. Τα προ­γράμ­μα­τα λει­τουρ­γούν σύμ­φω­να με το Άρθρο 109 του νόμου Helms-Burton, το οποίο «εξου­σιο­δο­τεί τον Πρό­ε­δρο να παρέ­χει βοή­θεια και άλλου είδους υπο­στή­ρι­ξη σε άτο­μα και ΜηΚυΟ υπέρ των προ­σπα­θειών «εκδη­μο­κρα­τι­σμού της Κούβας».

Σε ό,τι ανα­φέ­ρε­ται στην ενό­τη­τα 109, προ­στί­θε­ται η ενό­τη­τα 115 όπου «οι ενέρ­γειες πλη­ρο­φο­ριών κατά της Κού­βας κηρύσ­σο­νται νόμι­μες, για την εκπλή­ρω­ση των σκο­πών του απο­κλει­σμού». Επο­μέ­νως, στα εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια που επεν­δύ­θη­καν για ανα­τρο­πή δεν περι­λαμ­βά­νο­νται τα έξο­δα της CIA κατά της Κού­βας, η οποία επί­σης εκτι­μά­ται ότι είναι εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια.

Ομοί­ως, από το 1984 έως το 2021, το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ διέ­θε­σε περί­που 945 εκα­τομ­μύ­ρια $ για τις παρά­νο­μες εκπο­μπές του Radio & TV Martí.
Επο­μέ­νως, αν το προ­σθέ­σου­με στα 404 εκα­τομ­μύ­ρια που επεν­δύ­θη­καν στα προ­γράμ­μα­τα «δημο­κρα­τί­ας», μπο­ρού­με να βεβαιω­θού­με ότι τα τελευ­ταία 35 χρό­νια ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός της κυβέρ­νη­σης των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών κατά της Κού­βας σε όρους Πολι­τι­κής και Ιδε­ο­λο­γι­κής Ανα­τρο­πής ανέρ­χε­ται σε 1,349 δις$ και αν πάρου­με υπό­ψη πως τα στοι­χεία της CIA είναι μυστι­κά, ε… τότε οι δαπά­νη  για την κατα­στρο­φή της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης ανέρ­χε­ται σε πολ­λά δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια.

Ιστορική προέλευση της απόπειρας ανατροπής κατά της Κούβας;

Για περισ­σό­τε­ρο από δύο αιώ­νες, διαρ­κώς, οι Μεγά­λες Αντίλ­λες έχουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί από ομά­δες ισχύ­ος των ΗΠΑ ως «μπά­λα δοκι­μής» για τα ηγε­μο­νι­κά, επε­κτα­τι­κά και ανα­τρε­πτι­κά τους σχέ­δια. Σημα­ντι­κό προη­γού­με­νο απο­τε­λεί η γεω­πο­λι­τι­κή σκέ­ψη των κύριων εκφρα­στών των ομά­δων εξου­σί­ας, ξεχω­ρί­ζο­ντας ανά­με­σά τους, τους πρώ­τους ηγε­μό­νες γνω­στούς ως «Ιδρυ­τές Πατέρες».

Ένας από τους προ­δρό­μους αυτής της θέσης ήταν ο Thomas Jefferson, ο οποί­ος είχε γρά­ψει τη Δια­κή­ρυ­ξη της Ανε­ξαρ­τη­σί­ας και ήταν ο τρί­τος Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος. Ανα­γνω­ρί­ζε­ται ως ο πρώ­τος ηγε­μό­νας που επι­νό­η­σε την προ­σάρ­τη­ση της Κού­βας στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, η μαρ­τυ­ρία του οποί­ου είναι αρκε­τά αποκαλυπτική:

«Αν και με κάποια δυσκο­λία (η Ισπα­νία), θα συναι­νέ­σει επί­σης στην προ­σθή­κη της Κού­βας στην Ένω­σή μας, ώστε να μην βοη­θή­σου­με το Μεξι­κό και τις άλλες επαρ­χί­ες. Αυτή θα ήταν μια καλή τιμή. Τότε θα είχα στη­θεί μια στή­λη στο πιο απο­μα­κρυ­σμέ­νο μέρος στα νότια του νησιού που θα έφε­ρε την επι­γρα­φή ne plus ultra (όχι περαι­τέ­ρω), σαν να έδει­χνε ότι θα υπήρ­χε το όριο, όπου δεν θα μπο­ρού­σε να περά­σει, τα απο­κτή­μα­τά μας προς αυτή την κατεύ­θυν­ση […] Είμαι πεπει­σμέ­νος ότι ποτέ δεν υπήρ­ξε Σύνταγ­μα τόσο καλά υπο­λο­γι­σμέ­νο όσο το δικό μας για να φέρει σε αρμο­νία μια εκτε­τα­μέ­νη αυτο­κρα­το­ρία με την αρχή της αυτοδιοίκησης».

Αυτή η προ­βο­λή δια­τη­ρή­θη­κε στα­θε­ρά με την πάρο­δο του χρό­νου και εφάρ­μο­σαν διά­φο­ρους τύπους για να κατα­λά­βουν την Κού­βα — από την αγο­ρά του νησιού από την Ισπα­νία που προ­σφέ­ρει εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια μέχρι τη στρα­τιω­τι­κή επέμβαση.

Το 1898 κατά­φε­ραν να υλο­ποι­ή­σουν με τη βία τις φιλο­δο­ξί­ες τους για το Αρχι­πέ­λα­γος, που στη συνέ­χεια υπο­βλή­θη­καν για 60 χρό­νια στην αυτο­κρα­το­ρι­κή κυριαρ­χία που προ­σπά­θη­σε να αμε­ρι­κα­νο­ποι­ή­σει την κου­βα­νι­κή κοινωνία.

Ο θρί­αμ­βος της Επα­νά­στα­σης το 1959 και ο επα­κό­λου­θος σοσια­λι­στι­κός χαρα­κτή­ρας της απο­τέ­λε­σαν σοβα­ρό πλήγ­μα για τη γεω­πο­λι­τι­κή των ΗΠΑ, καθώς η ηγε­μο­νία επί της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής και της Καραϊ­βι­κής επη­ρε­ά­στη­κε για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία, θεω­ρού­με­νη περι­φρο­νη­τι­κά ως η «πίσω αυλή» της.
Από κει και πέρα τα ανα­τρε­πτι­κά προ­γράμ­μα­τα απέ­κτη­σαν άλλο χαρα­κτή­ρα, που περιε­λάμ­βα­νε τρο­μο­κρα­τι­κές ενέρ­γειες, όπως σχέ­δια επι­θέ­σε­ων και βίαιες ενέρ­γειες σε κου­βα­νι­κές πόλεις. Εκα­τομ­μύ­ρια και εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια έχουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για την επα­νε­ποι­κι­σμό της Κούβας.

Ιστο­ρι­κά στοι­χεία το επι­βε­βαιώ­νουν: από­πει­ρες αγο­ράς και προ­σάρ­τη­σης · ένο­πλη επέμ­βα­ση και στρα­τιω­τι­κή κατο­χή · επι­βο­λή προ­σαρ­τή­μα­τος στο Σύνταγ­μα · σφε­τε­ρι­σμός της επι­κρά­τειάς της και εγκα­τά­στα­ση μόνι­μης στρα­τιω­τι­κής βάσης · εγκα­θί­δρυ­ση δικτα­το­ρι­κών καθε­στώ­των · διε­ξα­γω­γή ενερ­γειών δολιο­φθο­ράς · εισα­γω­γή παρα­σί­των και ασθε­νειών · οργά­νω­ση επι­θέ­σε­ων κατά των κύριων ηγε­τών της · πολ­λα­πλές τρο­μο­κρα­τι­κές ενέρ­γειες με ισο­ζύ­γιο χιλιά­δων θανά­των και ανα­πή­ρων · διε­θνής και περι­φε­ρεια­κή πολι­τι­κή απο­μό­νω­ση · οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κός απο­κλει­σμός · διά­λυ­ση διπλω­μα­τι­κών σχέ­σε­ων · δημιουρ­γία και υπο­στή­ρι­ξη ένο­πλων συμ­μο­ριών · παρά­νο­μες ραδιο­φω­νι­κές και τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές · εκτέ­λε­ση ανα­τρε­πτι­κών προ­γραμ­μά­των που χρη­μα­το­δο­τού­νται με δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, τα οποία επεν­δύ­ο­νται σήμε­ρα σε δια­δι­κτυα­κά κοι­νω­νι­κά δίκτυα για να σπεί­ρουν μίσος και διχα­σμό μετα­ξύ των Κουβανών.

Μπορεί η υποτιθέμενη πορεία της 15ης Νοεμβρίου να αποτιμηθεί ως μεμονωμένο γεγονός;

Υπάρ­χουν στοι­χεία που καταγ­γέλ­λο­νται από την Κού­βα για τη συνε­νο­χή της κυβέρ­νη­σης των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών στην προ­ε­τοι­μα­σία και τη χρη­μα­το­δό­τη­ση των υπο­στη­ρι­κτών της πορεί­ας, ως μέρος των προ­γραμ­μά­των «δημο­κρα­τί­ας» τους. Επι­μέ­νουν ορι­σμέ­νοι παρά­γο­ντες που υπο­δη­λώ­νουν την οργά­νω­σή του και τη βεβαιό­τη­τα ότι θα είναι ένα ακό­μη ανα­τρε­πτι­κό έργο που προ­ο­ρί­ζε­ται για απο­τυ­χία, μετα­ξύ των οποίων:

1. Κηρύσ­σε­ται παρά­νο­μο από τις κου­βα­νι­κές αρχές για­τί παρα­βιά­ζει αρκε­τά άρθρα του Συντάγ­μα­τος της Δημοκρατίας.
2. Κατό­πιν επι­μο­νής των πολι­τι­κών φορέ­ων να το εκτε­λέ­σουν, εκδί­δε­ται προει­δο­ποί­η­ση από την Εισαγ­γε­λία όπου προει­δο­ποιεί για τις νομι­κές συνέ­πειες για τους υπο­στη­ρι­κτές της.
3. Υπάρ­χει σύν­δε­ση μετα­ξύ των υπο­στη­ρι­κτών και της αντι­κου­βα­νι­κής ακρο­δε­ξιάς που εδρεύ­ει στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, με στό­χο τη δημιουρ­γία ταρα­χών, όπως και στις 11 Ιουλίου.
4. Θέλουν να το ανα­πτύ­ξουν όταν η χώρα ελέγ­χει την παν­δη­μία COVID-19, απο­φα­σί­σει να ανοί­ξει τα διε­θνή της σύνο­ρα και τα παι­διά θα ξεκι­νή­σουν τη σχο­λι­κή χρονιά.
5. Η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ απεί­λη­σε ανοι­χτά ότι θα επι­βά­λει κυρώ­σεις στην Κού­βα εάν οι αρχές της ενερ­γή­σουν κατά των υπο­στη­ρι­κτών αυτής της πορεί­ας, γεγο­νός που δεί­χνει τη συνε­νο­χή της στην οργά­νω­ση και τη χρηματοδότηση.

Αλλά πέρα από αυτούς τους παρά­γο­ντες, πρέ­πει να ληφθεί υπό­ψη ότι η εμμο­νή των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών να ιδρύ­σουν το ne plus ultra και να αποι­κί­σουν ξανά την Κού­βα αντέ­χει στο χρόνο.

Η ουσία της διμε­ρούς σύγκρου­σης μετα­ξύ των δύο χωρών παρα­μέ­νει αμε­τά­βλη­τη: να ανα­κτή­σει την κυριαρ­χία στο νησί και να μετα­μορ­φώ­σει το πολι­τι­κό, οικο­νο­μι­κό και κοι­νω­νι­κό του σύστη­μα, ενά­ντια στην κυρί­αρ­χη βού­λη­ση του κου­βα­νι­κού λαού να υπε­ρα­σπι­στεί την ανε­ξαρ­τη­σία του και να δια­τη­ρή­σει τον σοσια­λι­σμό.

Πηγές:

[1] Δεί­τε τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία που δημο­σιεύ­ο­νται από έρευ­νες του Βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κού Κογκρέ­σου στο: Mark Sullivan: «Κού­βα — Η.Π.Α. 116ο Κογκρέ­σο, 29-Μαρτ-2019 και Κού­βα- Η.Π.Α. Policy in the 116th Congress |Through the Trump Administration, 22-Ιαν-2021
[2] Βλέ­πε απο­σπά­σμα­τα από την επι­στο­λή που έστει­λε ο Thomas Jefferson στον διά­δο­χό του James Madison το 1809, όπως ανα­φέ­ρε­ται στο βιβλίο του 1974 — «ενά­ντια στην προ­σάρ­τη­ση» José Antonio Saco σελ 325

🇨🇺  Κούβα: Τώρα και πάντα αγώνας για το σοσιαλισμό ενάντια στους Γιάνκηδες ιμπεριαλιστές

Ατέχνως Atexnos work

🚧 Εξαι­τί­ας τεχνι­κών ζητη­μά­των, καθώς και εργα­σιών για την ανα­βάθ­μι­ση της ιστο­σε­λί­δας, ενδε­χο­μέ­νως να υπάρ­χουν κατά περιό­δους προ­βλή­μα­τα στην προ­σβα­σι­μό­τη­τα του atexnos.gr για τις επό­με­νες 2–3 ημέ­ρες. Εργα­ζό­μα­στε ώστε να κατα­στεί η ιστο­σε­λί­δα περισ­σό­τε­ρο λει­τουρ­γι­κή και πολύ σύντο­μα θα επα­νέλ­θου­με με μεγα­λύ­τε­ρη δυνα­μι­κή στις καθη­με­ρι­νές αναρ­τή­σεις, άρθρα, σχό­λια, κλπ. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο