Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

KNE: Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό βαδίζοντας στον δρόμο της ανατροπής

«Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό, βαδίζοντας στον δρόμο της ανατροπής»
τονίζεται στο φυλλάδιο της ΚΝΕ για την 28η Οκτωβρίου και τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ.

ΚΝΕ Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής

Ανα­λυ­τι­κά:

Η 28η Οκτω­βρί­ου του 1940, η μέρα που η φασι­στι­κή Ιτα­λία επι­τέ­θη­κε στη χώρα μας, καθώς και η μετέ­πει­τα πάλη του λαού και της νεο­λαί­ας ενά­ντια στη φασι­στι­κή ‑τρι­πλή- κατο­χή, μέσα από τις γραμ­μές των ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ και του ΚΚΕ, απο­τε­λεί πηγή έμπνευ­σης, αλλά και διδαγ­μά­των, ιδιαί­τε­ρα σήμε­ρα, που η ιστο­ρία ξανα­γρά­φε­ται με προ­με­τω­πί­δα τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, που οι αντι­θέ­σεις και τα αδιέ­ξο­δα στο παγκό­σμιο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα εγκυ­μο­νούν τερά­στιους κιν­δύ­νους για τους λαούς, ακό­μα και γενι­κευ­μέ­νων πολε­μι­κών συγκρούσεων.

Αντάρτης κλέφτης παλικάρι ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΛΑΟΣ...

Η ιστο­ρία διδά­σκει ότι και το 1940 και τα κατο­πι­νά χρό­νια, από τη μια μεριά υπήρ­χε η πλειο­ψη­φία του λαού, που αγω­νί­στη­κε μέσα από τις γραμ­μές των ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, υπήρ­χε το ΚΚΕ, που ήταν ο βασι­κός εμπνευ­στής, καθο­δη­γη­τής και αιμο­δό­της της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης, που έδω­σε σε αυτόν τον αγώ­να τα καλύ­τε­ρα παι­διά του και από την άλλη υπήρ­χε η αστι­κή τάξη, οι βιο­μή­χα­νοι, οι τρα­πε­ζί­τες, οι μεγα­λέ­μπο­ροι και οι πολι­τι­κές τους δυνά­μεις, οι οποί­ες άλλες συνερ­γά­στη­καν ανοι­χτά με τις δυνά­μεις κατο­χής, οι γνω­στοί δωσί­λο­γοι, άλλες εγκα­τέ­λει­ψαν τη χώρα αρπά­ζο­ντας τα κρα­τι­κά απο­θέ­μα­τα σε χρυ­σό και εγκα­τα­στά­θη­καν μαζί με το Παλά­τι στη Μ. Ανα­το­λή κι άλλες, λιγο­στές, οργά­νω­σαν αντι­στα­σια­κές ομά­δες, με την καθο­δή­γη­ση των Βρε­τα­νών, έχο­ντας τα μάτια τους στραμ­μέ­να στην «επό­με­νη μέρα», πώς θα δια­τη­ρή­σουν την εξου­σία τους και θα υπο­μο­νεύ­σουν τον δίκαιο αγώ­να του λαού.Όρκος ΕΛΑΣίτη Ταγματασφαλίτη

Κράτησέ το Το στοι­χείο της “εθνι­κής ενό­τη­τας” που, με αφορ­μή την 28η Οκτω­βρί­ου τονί­ζει η κυβέρ­νη­ση και τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος στο­χεύ­ει στη χει­ρα­γώ­γη­ση του λαού, στον εγκλω­βι­σμό του στους κάθε φορά “εθνι­κούς στό­χους” του κεφα­λαί­ου, όπως είναι σήμε­ρα η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη, που στη­ρί­ζε­ται στα ερεί­πια των εργα­τι­κών-λαϊ­κών δικαιω­μά­των, η γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση, που μπλέ­κει τη χώρα στα πολε­μο­κά­πη­λα σχέ­δια των ΝΑΤΟ-ΕΕ. “Εθνι­κή ενό­τη­τα” δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει σε μια ταξι­κή, άδι­κη κοι­νω­νία, σε μια κοι­νω­νία που υπάρ­χουν κατα­πιε­στές και κατα­πιε­ζό­με­νοι, πλού­σιοι και φτω­χοί, είτε σε και­ρό ειρή­νης είτε σε και­ρό πολέ­μου. Αυτό το συμπέ­ρα­σμα προ­κύ­πτει και από τη δεκα­ε­τία του 1940, οπό­τε το ΚΚΕ και το ΕΑΜ εγκλω­βί­στη­καν σε απα­ρά­δε­κτες υπο­χω­ρή­σεις και κυβερ­νή­σεις δήθεν “εθνι­κής σωτη­ρί­ας” που οδή­γη­σαν τον λαό σε νέες τρα­γω­δί­ες, ενώ το ζητού­με­νο ήταν η σύν­δε­ση του εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώ­να με την εργα­τι­κή εξουσία.Το έπος του ΕΑΜ με αίμα είναι γραμμένο το δίκιο του λαού δε ζει υποταγμένο

– φτώχεια – καπιταλισμός και τότε και τώρα ίδιος ο εχθρόςΤα δια­χρο­νι­κά συμπε­ρά­σμα­τα της δεκα­ε­τί­ας του 1940 απο­κτούν μεγα­λύ­τε­ρη σημα­σία σήμε­ρα, που οι αντα­γω­νι­σμοί ανά­με­σα στις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Κίνα, τη Ρωσία και των συμ­μα­χιών τους είναι σε εξέ­λι­ξη, εγκυ­μο­νώ­ντας κιν­δύ­νους πολε­μι­κών συγκρού­σε­ων. Η πρό­σφα­τη συμ­φω­νία AUKUS ανά­με­σα σε ΗΠΑ-Ην.Βασίλειο και Αυστρα­λία, που προ­κά­λε­σε την αντί­δρα­ση της Γαλ­λί­ας, οι συμ­φω­νί­ες της Ελλά­δας με Γαλ­λία και ΗΠΑ, η κούρ­σα εξο­πλι­σμών για τις ΝΑΤΟϊ­κές ανά­γκες κ.λπ. είναι εξε­λί­ξεις που πυρο­δο­τούν παρα­πέ­ρα τις αντι­θέ­σεις, τις «θερ­μές εστίες».

Μέρος αυτών των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών είναι και οι αντι­θέ­σεις των αστι­κών τάξε­ων Ελλά­δας-Τουρ­κί­ας, αλλά και η προ­σπά­θεια να προ­ω­θη­θούν επι­κίν­δυ­νες διευ­θε­τή­σεις για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, με όχη­μα την συνεκ­με­τάλ­λευ­ση και με στό­χο την δια­τή­ρη­ση της ΝΑΤΟϊ­κής συνοχής.

Το σίγου­ρο είναι πως η χρό­νια εμπλο­κή της χώρας μας στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες και σχε­δια­σμούς, η παρου­σία ξένων στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων απ’ άκρη σ’ άκρη σ’ όλη την Ελλά­δα, όχι μόνο δεν προ­στα­τεύ­ουν τη χώρα και το λαό, όπως ισχυ­ρί­ζο­νται όλες δια­χρο­νι­κά οι κυβερ­νή­σεις, αλλά προ­σθέ­τουν νέους κιν­δύ­νους πολε­μι­κής εμπλοκής.

Ήξερες; ότι…

Και τότε, ο Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος ήταν απο­τέ­λε­σμα των μεγά­λων αντι­θέ­σε­ων που συγκλό­νι­ζαν το παγκό­σμιο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα. Έγι­νε για το ξανα­μοί­ρα­σμα του κόσμου, των αγο­ρών, των πρώ­των υλών κ.λπ., λίγα χρό­νια μετά την καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μι­κή κρί­ση του 1929. Όλα τα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη αντα­γω­νί­ζο­νταν για τα συμ­φέ­ρο­ντα των δικών τους μονο­πω­λί­ων, οδη­γώ­ντας τους λαούς στη μεγα­λύ­τε­ρη ανθρω­πο­σφα­γή στην ιστο­ρία. Η ηττη­μέ­νη του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, Γερ­μα­νία, ήθε­λε τη ρεβάνς από την Αγγλία και τη Γαλ­λία, ενώ οι “αδι­κη­μέ­νες” της προη­γού­με­νης μοι­ρα­σιάς, Ιτα­λία και Ιαπω­νία, ζητού­σαν το “κάτι παρα­πά­νω”. Ταυ­τό­χρο­να, είχαν στό­χο ‑ανε­ξάρ­τη­τα από το “στρα­τό­πε­δο” στο οποίο βρέ­θη­καν στον πόλε­μο- την ανα­τρο­πή της εργα­τι­κής εξου­σί­ας στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, τη διά­λυ­ση της μονα­δι­κής κοι­νω­νί­ας στον κόσμο χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο. Γι’ αυτό και οι κυβερ­νή­σεις Αγγλί­ας, Γαλ­λί­ας και ΗΠΑ “έσπρω­χναν” με κάθε τρό­πο τους ναζι­στές και τους συμ­μά­χους τους (Ιτα­λία, Ιαπω­νία) ενα­ντί­ον της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, ενι­σχύ­ο­ντάς τους μέσω των επεν­δύ­σε­ων των μονο­πω­λί­ων τους (βλ. Ford, General Motors, General Electric, Standard Oil, IBM), αλλά και με συμ­φω­νί­ες, όπως αυτή του Μονά­χου (1938) με την οποία παρέ­δω­σαν την Τσε­χο­σλο­βα­κία στον Χίτλερ.

Η ιστορική αλήθεια δεν αλλάζει όσα εκατομμύρια κι αν ξοδέψουν η ΕΕ ... για θεωρίες των δύο άκρων

στον φασισμό καμία αυταπάτη πάντα ο λαός θα μοιάζει με αντάρτη

Η ιστο­ρία, αλλά και η σύγ­χρο­νη εμπει­ρία διδά­σκουν ότι ο φασι­σμός είναι γέν­νη­μα-θρέμ­μα του σάπιου καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος. Συν­δέ­ε­ται με πολ­λα­πλά νήμα­τα με τα μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και με μηχα­νι­σμούς του κρά­τους, αξιο­ποιεί­ται ιδιαί­τε­ρα σε περιό­δους κρί­σε­ων, όξυν­σης των προ­βλη­μά­των, έντα­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών κ.λπ. για διά­φο­ρες στο­χεύ­σεις και κυρί­ως για να παί­ξει ρόλο “εμπρο­σθο­φυ­λα­κής” ενά­ντια στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, ενά­ντια στους κομ­μου­νι­στές. Αυτό απο­δει­κνύ­ει η δια­μόρ­φω­ση και η κυριαρ­χία του ναζι­σμού στην περι­βό­η­τη «δημο­κρα­τία της Βαϊ­μά­ρης» στη Γερ­μα­νία του μεσο­πο­λέ­μου, η δικτα­το­ρία Μετα­ξά στην Ελλά­δα το 1936 κ.λπ.

Απο­δει­κνύ­ε­ται ότι για να αντι­με­τω­πι­στεί απο­τε­λε­σμα­τι­κά ο φασι­σμός χρειά­ζε­ται οργα­νω­μέ­νος και μαζι­κός αγώ­νας του λαού και της νέας γενιάς, που θα στο­χεύ­ει όχι μόνο τον ίδιο τον φασι­σμό, την ανα­γκαία από­κρου­ση και απο­μό­νω­σή του παντού, σε κάθε χώρο δου­λειάς και εκπαί­δευ­σης, σε κάθε γει­το­νιά, αλλά συνο­λι­κά τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, τη ρίζα του κακού, τη δικτα­το­ρία του κεφα­λαί­ου σε όλες τις μορ­φές της.

Ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός στην πιο ωμή και καταπιεστική του μορφή Μπρεχτ

Με το ΚΚΕ βαδίζουμε εμπρός τον λαό θα σώσει μόνο ο λαός

Οι εξε­λί­ξεις καθι­στούν επί­και­ρο το ιστο­ρι­κό δίδαγ­μα από την πάλη της δεκα­ε­τί­ας του 1940, ότι ο λαός μόνο μπο­ρεί να σώσει τον λαό, όταν βαδί­σει απο­φα­σι­στι­κά στον δρό­μο της ανα­τρο­πής, για να πάρει ο ίδιος στα χέρια του την εξουσία!

Διδα­σκό­μα­στε και εμπνε­ό­μα­στε από τον ηρω­ι­κό αγώ­να του λαού μας για τη λευ­τε­ριά και μια καλύ­τε­ρη ζωή. Μαθαί­νου­με την αλή­θεια και πρω­το­στα­τού­με στη διά­δο­σή της, κόντρα στα ψέμα­τα, τη δια­στρέ­βλω­ση και τον αντικομμουνισμό.

Η ιστο­ρία του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου απο­δει­κνύ­ει πως όταν ένας λαός απο­φα­σί­σει να πάρει τη ζωή στα χέρια του, τότε μπο­ρεί να κάνει το αδύ­να­το δυνα­τό, μπο­ρεί να νική­σει αυτόν που στα μάτια του φαί­νε­ται ανίκητος.

ΚΝΕ

Οργα­νώ­σου στην ΚΝΕ! Γίνε κι εσύ κομ­μά­τι του κόκ­κι­νου νήμα­τος που συν­δέ­ει τους επα­να­στά­τες του σήμε­ρα με τους επα­να­στά­τες του χτες. Γίνε κι εσύ μέρος της ιστο­ρί­ας… Για την κοι­νω­νία της πραγ­μα­τι­κής ελευ­θε­ρί­ας, της ζωής με δικαιώ­μα­τα, τον σοσιαλισμό!Γαρύφαλλο

Το φυλλάδιο εδώ

KNE Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό βαδίζοντας στον δρόμο της ανατροπής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο