Περιήγηση: Άσυλο

Κοινωνία
Το κύμα διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης έφερε αποτέλεσμα: Μένει στην Ελλάδα ο Σαϊντού Καμαρά

Παρα­μέ­νει στην Ελλά­δα ο αρι­στού­χος πρό­σφυ­γας μαθη­τής Σαϊ­ντού Καμα­ρά αφού το αίτη­μά του έγι­νε δεκτό από τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια Αρχή Προσφύγων…

Κοινωνία
Ύπατη Αρμοστεία: Ενάντια στο διεθνές δίκαιο η αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου

Ενά­ντια στο διε­θνές δίκαιο η ανα­στο­λή υπο­βο­λής αιτή­σε­ων ασύ­λου και οι επα­να­προ­ω­θή­σεις  που ανα­κοί­νω­σε  ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση σύμ­φω­να με την Υπατη…

Επικαιρότητα
Γ. Δελής: Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος της αστυνομικής εισβολής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο (VIDEO)

«Δεν είναι τυχαί­ος ο χρό­νος» που εκδη­λώ­θη­καν τα γεγο­νό­τα στο Οικο­νο­μι­κό Πανε­πι­στή­μιο, τόνι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιάν­νης Δελής, επισημαίνοντας…

Ανακοινώσεις
ΚΝΕ: Νέα προσπάθεια παραβίασης του ασύλου στην ΑΣΟΕΕ και παρεμπόδισης της παρέμβασης μελών της ΚΝΕ από τα ΜΑΤ

Τη νέα προ­σπά­θεια παρα­βί­α­σης του ασύ­λου στην ΑΣΟΕΕ και παρε­μπό­δι­σης της παρέμ­βα­σης μελών της ΚΝΕ από τα ΜΑΤ, καταγ­γέλ­λει το…

Πολιτική
Κυβέρνηση: Καταστολή, στρατόπεδα κλειστού τύπου και συνοπτικές διαδικασίες για το άσυλο

Έντα­ση της κατα­στο­λής, στρα­τό­πε­δα κλει­στού τύπου, δια­τή­ρη­ση των hot spots στα νησιά και συνο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες για το άσυ­λο, απο­φά­σι­σε το…

Επικαιρότητα
Αγνοούνται δύο από τους οκτώ τούρκους αξιωματικούς αναφέρει δημοσίευμα των βρετανικών «Times»

Πολ­λά ερω­τη­μα­τι­κά προ­κα­λεί δημο­σί­ευ­μα της βρε­τα­νι­κής εφη­με­ρί­δας «The Times» στο οποίο ανα­φέ­ρε­ται ότι αγνο­εί­ται η τύχη δύο από τους οκτώ Τούρκους…