Περιήγηση: Αλληλεγγύη στην Κούβα

Διεθνή
ΗΠΑ: Μαχητική κινητοποίηση αλληλεγγύης στην Κούβα από εργατικά συνδικάτα στον Λευκό Οίκο

Μια μαχη­τι­κή κινη­το­ποί­η­ση έξω από τον Λευ­κό Οίκο, στην πρω­τεύ­ου­σα των ΗΠΑ, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα και συν­δι­κα­λι­στές από όλη την χώρα, απαι­τώ­ντας την άρση του δολοφονικού…

Επικαιρότητα
Καμπάνια αλληλεγγύης στον Κουβανικό λαό από τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο Θεσσαλονίκης

Καμπά­νια αλλη­λεγ­γύ­ης στον Κου­βα­νι­κό λαό ξεκί­νη­σε ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης, συγκε­ντρώ­νο­ντας χρή­μα­τα και υγειο­νο­μι­κό υλι­κό που έχει…

Επικαιρότητα
Αλληλεγγύη στην Κούβα: Με επιτυχία η εκδήλωση για την συμπλήρωση 69 χρόνων από την επίθεση στο στρατώνα Μονκάδα

Εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στον κου­βα­νι­κό λαό, με θέμα «Κού­βα — 69 χρό­νια μετά την 26η Ιου­λί­ου 1953. Από την επί­θε­ση στη Μονκάδα…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ: Απάντηση στις απαράδεκτες δηλώσεις στήριξης υπονομευτικών ενεργειών σε βάρος του κουβανικού λαού

Απά­ντη­ση έδω­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις σε βάρος της Κού­βας των επι­κε­φα­λής της Επι­τρο­πής Ανθρω­πί­νων Δικαιωμάτων…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: «Κατάπτυστο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κούβα»

Το πρό­σφα­το απα­ρά­δε­κτο ψήφι­σμα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου ενά­ντια στην Κού­βα καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­σή του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλίας…

Επικαιρότητα
“Για να μιλήσεις για ανθρώπινα δικαιώματα, απλά, πρέπει να σταματήσεις να είσαι καπιταλιστής”

Δ. Κου­τσού­μπας — έκτα­κτη τηλε­διά­σκε­ψη των κομ­μου­νι­στι­κών και εργα­τι­κών κομ­μά­των Κάτω τα χέρια από την Κού­βα Αλλη­λεγ­γύη στην Κού­βα, σε…

Επικαιρότητα
Διαμαρτυρία στην αμερικανική πρεσβεία ενάντια στα σχέδια αποσταθεροποίησης της Κούβας

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία των ΗΠΑ, πραγ­μα­το­ποί­η­σε σήμε­ρα ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης ενά­ντια στα σχέ­δια απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης της Κούβας…