Περιήγηση: Αμερικανονατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα

Επικαιρότητα
Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις: «Ναι» από ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, περισσότερα ανταλλάγματα θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Υπερ­ψη­φί­ζουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ την ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία για τις Βάσεις, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώ­νει δεν δια­φω­νεί με την ουσία της…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ν. Παπαναστάσης (ΚΚΕ): Τα όπλα που έστειλε η Ελλάδα ενίσχυσαν φασιστοειδή στην Ουκρανία (VIDEO)

Τα όπλα που έστει­λε η Ελλά­δα ενί­σχυ­σαν φασι­στοει­δή στην Ουκρα­νία, σημεί­ω­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Νίκος Παπα­να­στά­σης, ανα­φε­ρό­με­νος στη συμμετοχή…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα στην Ουκρανία! Εδώ και τώρα να κλείσουν οι βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Τους μεγά­λους κιν­δύ­νους που έχει δημιουρ­γή­σει για τον ελλη­νι­κό λαό η εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και η μετατροπή…

Επικαιρότητα
Παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ την Δευτέρα 21/2: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς

Η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις διορ­γα­νώ­νει παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, τη Δευ­τέ­ρα 21 Φλε­βά­ρη, στις…

Πολιτική
Ρεσιτάλ Θ. Παφίλη στη Βουλή: «Τι νόμιζε ο ΣΥΡΙΖΑ; Ότι οι Αμερικάνοι θέλουν την Αλεξανδρούπολη για να φτιάξουν περιστερώνα;»

Τις τερά­στιες ευθύ­νες του ΣΥΡΙΖΑ, που ως κυβέρ­νη­ση έδω­σε «γη και ύδωρ» σε ΗΠΑ-ΝΑΤΟ με το άνοιγ­μα νέων στρα­τιω­τι­κών βάσεων,…

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση ΕΕΔΥΕ για Ουκρανία: Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ!

Την ανά­γκη απε­μπλο­κής της Ελλά­δας από τους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, ανα­δει­κνύ­ει η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη…

Επικαιρότητα
Σούδα και Αλεξανδρούπολη: Ορμητήρια πολέμου σε περίπτωση σύρραξης ΝΑΤΟ-Ρωσίας

Την περί­πτω­ση η Ελλά­δα να αξιο­ποι­η­θεί ως ορμη­τή­ριο πολέ­μου σε ενδε­χό­με­νη στρα­τιω­τι­κή σύρ­ρα­ξη μετα­ξύ ΝΑΤΟ και Ρωσί­ας επι­βε­βαιώ­νουν αξιω­μα­τού­χοι της…