Περιήγηση: ΑΠΘ

Πολιτική
ΚΚΕ:«Η νέα εισβολή των ΜΑΤ στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ επιβεβαιώνει το αδιέξοδο της κυβέρνησης»

«Η νέα εισβο­λή των δυνά­με­ων κατα­στο­λής των ΜΑΤ που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Νομι­κή Σχο­λή του ΑΠΘ, επι­βε­βαιώ­νει το αδιέ­ξο­δο της κυβέρνησης»…

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Σε κλίμα συγκίνησης τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τους αδικοχαμένους φοιτητές στα Τέμπη

Με μια συγκι­νη­τι­κή εκδή­λω­ση σε κλί­μα θλί­ψης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του μνη­μεί­ου των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων για τους 13…

Κοινωνία
ΑΠΘ: Νέος πρύτανης εξελέγη ο καθηγητής Δ. Κωβαίος

Νέος πρύ­τα­νης του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης ανα­δεί­χθη­κε σήμε­ρα μετά από ψηφο­φο­ρία ο μέχρι τώρα αντι­πρύ­τα­νης Ακα­δη­μαϊ­κών Υπο­θέ­σε­ων και Φοι­τη­τι­κής Μέριμνας,…

Κοινωνία
ΑΠΘ: Κατέρρευσε τμήμα του μαρμάρινου υποστέγου στο κυλικείο της Κτηνιατρικής!!! (ΦΩΤΟ)

Σε κινη­το­ποί­η­ση στον πρό­ε­δρο του Τμή­μα­τος καλούν οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή» στον Φοι­τη­τι­κό Σύλ­λο­γο της Κτη­νια­τρι­κής του ΑΠΘ, την…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
#τεμπη_εγκλημα: Γιγαντοπανό του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο ΑΠΘ με σύνθημα «Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί»

Γιγα­ντο­πα­νό στην Πολυ­τε­χνι­κή Σχο­λή του ΑΠΘ, με ανα­φο­ρά στην τρα­γω­δία των Τεμπών, ανάρ­τη­σαν οι Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ…