Περιήγηση: Απολύσεις

Κοινωνία
Ανοίγει το δρόμο για απολύσεις εγκύων εργαζόμενων γυναικών το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το δρό­μο να απο­λύ­ουν οι επι­χει­ρή­σεις ακό­μα και έγκυ­ες εργα­ζό­με­νες γυναί­κες ανοί­γει από­φα­ση του Δικα­στη­ρί­ου της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης (ΔΕΕ). Πρό­κει­ται για ευθεία…