Περιήγηση: Απολύσεις

Επικαιρότητα
Τι σημαίνει καπιταλισμός: Απολύει 11.000 εργαζόμενους η μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram

Ο πολυ­ε­κα­τομ­μυ­ριού­χος μεγα­λο­μέ­το­χος του Facebook, Μαρκ Ζού­κερ­μπεργκ ανα­κοί­νω­σε χθες Τετάρ­τη στους εργα­ζό­με­νους του ιστό­το­που κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ότι η Meta, η…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δικαστήρια Θεσσαλονίκης: Συγκέντρωση για τις παράνομες απολύσεις στη «Μαλαματίνα»

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στα δικα­στή­ρια της Θεσ­σα­λο­νί­κης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι εργα­ζό­με­νοι ύστε­ρα από κάλε­σμα του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στη «Μαλα­μα­τί­να» καθώς σήμε­ρα εκδικάζονται…

Κοινωνία
Απορρίφθηκε το αίτημα για προσωρινή διαταγή ακύρωσης απολύσεων συνδικαλιστών της Μαλαματίνας

Το Πρω­το­δι­κείο Θεσ­σα­λο­νί­κης απέρ­ρι­ψε σήμε­ρα το αίτη­μα των δύο συν­δι­κα­λι­στών της «Μαλα­μα­τί­νας» που είχαν κατα­θέ­σει για έκδο­ση προ­σω­ρι­νής δια­τα­γής υπέρ…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ, συνδικάτα και φορείς: «Δε θα περάσουν οι απολύσεις στη Μαλαματίνα»!

«Δεν θα περά­σουν οι απο­λύ­σεις στη Μαλα­μα­τί­να» απαί­τη­σαν δεκά­δες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις με την παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας τους έξω από το υπουργείο…

Επικαιρότητα
Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης: Μπαράζ απολύσεων καταγγέλλει η Προοδευτική Κίνηση Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Το μπα­ράζ απο­λύ­σε­ων από ξενο­δό­χους της Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει η Προ­ο­δευ­τι­κή Κίνη­ση Ξενο­δο­χο­ϋ­παλ­λή­λων. Καλεί τους εργα­ζό­με­νους να πάρουν την κατά­στα­ση στα…