Περιήγηση: Αριστοτελία Πελώνη

Κοινωνία
Αρ. Πελώνη: Έρχεται υποχρεωτικός εμβολιασμός — Από βδομάδα οι ανακοινώσεις

«Η κυβέρ­νη­ση θα ανα­κοι­νώ­σει την επό­με­νη εβδο­μά­δα τις απο­φά­σεις της σχε­τι­κά με την υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα του εμβο­λια­σμού για συγκε­κρι­μέ­νες κατη­γο­ρί­ες εργαζομένων,…

Πολιτική
Αρ. Πελώνη για Λ. Μενδώνη: Ατυχής επικοινωνιακός χειρισμός της υπόθεσης Λιγνάδη – Δεν συνιστά λόγο αποπομπής

Η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού, Λίνα Μεν­δώ­νη, χαί­ρει της εμπι­στο­σύ­νης της κυβέρ­νη­σης, δήλω­σε η ανα­πλη­ρώ­τρια κυβερ­νη­τι­κή εκπρό­σω­πος, Αρι­στο­τε­λία Πελώ­νη, ενώ έκα­νε γνωστό…

Επικαιρότητα
Κορονοϊός: Νέα μέτρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση — Ακυρώνεται η ΔΕΘ

Νέα μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας του κορω­νοϊ­ού ανα­κοί­νω­σε η ανα­πλη­ρώ­τρια κυβερ­νη­τι­κή εκπρό­σω­πος Αρι­στο­τε­λεία Πελώ­νη. Μετα­ξύ άλλων, η κ. Πελώ­νη ανακοίνωσε…

Επικαιρότητα
Αρ. Πελώνη: Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι φήμες για καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας

«Δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οι φήμες για καθο­λι­κή απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας» τόνι­σε κατά τη διάρ­κεια της δια­δι­κτυα­κής — λόγω συνθηκών -…