Περιήγηση: Βάνα Παπαευαγγέλου

Προτεινόμενο
Με εκπτώσεις στα υγειονομικά πρωτόκολλα αντιμετωπίζει την έκρηξη κρουσμάτων η κυβέρνηση

Με την επί­κλη­ση της «ατο­μι­κής ευθύ­νης» και με ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρες εκπτώ­σεις στα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα αντι­με­τω­πί­ζει η κυβέρ­νη­ση την εκτί­να­ξη των…

Προτεινόμενο
Β. Παπαευαγγέλου: Το σκεπτικό της απόφασης για τη χορήγηση τρίτης δόσης του εμβολίου για τον covid-19

Προ­χω­ρά η δια­δι­κα­σία προ­τε­ραιο­ποί­η­σης των ομά­δων υψη­λού κιν­δύ­νου για νόση­ση από covid-19 που θα λάβουν την ανα­μνη­στι­κή δόση εμβο­λί­ου. Έχουν…

Επικαιρότητα
Β. Παπαευαγγέλου: Άρχισαν να μολύνονται και οι ανεμβολίαστοι άνω των 40 ετών — 44% πιο μεταδοτική η μετάλλαξη Δέλτα

Παρά την προ­σω­ρι­νή ύφε­ση των κρου­σμά­των που κατα­γρά­φε­ται την τελευ­ταία εβδο­μά­δα, συνε­χί­ζε­ται η αυξη­τι­κή τάση του επι­δη­μι­κού κύμα­τος του κορονοϊού…

Επικαιρότητα
Ενημέρωση για την πανδημία: Ανησυχητική η κατάσταση παρά την αισιόδοξη εικόνα που πλασάρει η κυβέρνηση

Μέτρα που διευ­κο­λύ­νουν την έλευ­ση του­ρι­στών συζη­τή­θη­καν σήμε­ρα στην Επι­τρο­πή των Λοι­μω­ξιο­λό­γων, προ­κει­μέ­νου να υπη­ρε­τή­σουν τον «εθνι­κό στό­χο» του κεφαλαίου…

Επικαιρότητα
Όχι της επιτροπής σε εμπορικά κέντρα και κέντρα αισθητικής — «Εύθραυστη» συρρίκνωση της πανδημίας στην Αττική

Επα­νεκ­κί­νη­ση του λια­νε­μπο­ρί­ου από τη Δευ­τέ­ρα 19/4 στην Κοζά­νη και υπό όρους επα­να­λει­τουρ­γία των σχο­λών οδή­γη­σης ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολιτικής…

Επικαιρότητα
Γκ. Μαγιορκίνης: Κουρασμένο το σύστημα Υγείας, δε θα αντέξει σε τρίτοκύμα

Στα­δια­κή μεί­ω­ση των κρου­σμά­των στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της χώρας κατα­γρά­φουν οι επι­στή­μο­νες, με εξαί­ρε­ση κάποιες περιο­χές όπου «μπο­ρού­με να πούμε…