Περιήγηση: Βέλγιο

Διεθνή
Γερμανία-Βέλγιο-Ολλανδία: Πάνω από 120 νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες

Ο απο­λο­γι­σμός από τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες στην Ευρώ­πη ξεπέ­ρα­σε σήμε­ρα τους 120 νεκρούς, οι περισ­σό­τε­ροι εκ των οποί­ων στη Γερμανία,…

Διεθνή
Βέλγιο: Γιατροί και νοσηλευτές γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη στην ρωθυπουργό (ΒΙΝΤΕΟ)

«Ψυχρή» υπο­δο­χή επι­φύ­λα­ξε το νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό ενός νοσο­κο­μεί­ου στις Βρυ­ξέλ­λες στην πρω­θυ­πουρ­γό της χώρας Σοφί Βιλ­μές, γυρί­ζο­ντας τις πλά­τες τους…

Διεθνή
Το δύσκολο εγχείρημα του ημερήσιου απολογισμού των θανάτων του Covid-19 στον κόσμο

Τόπος θανά­του, τρό­πος εντο­πι­σμού των αιτί­ων του θανά­του, δια­φο­ρε­τι­κοί χρό­νοι κατα­γρα­φής: ποι­κί­λοι παρά­γο­ντες επη­ρε­ά­ζουν τους υπο­λο­γι­σμούς και τον αριθ­μό των…

Διεθνή
Βέλγιο: Είκοσι τρεις μετανάστες εντοπίστηκαν μέσα σε φορτηγό ψυγείο στο λιμάνι Ζεεμπρούγκ

Είκο­σι τρεις μετα­νά­στες που φέρε­ται να προ­έρ­χο­νται από την Ερυ­θραία και επι­δί­ω­καν να φτά­σουν στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο εντο­πί­στη­καν σήμε­ρα το…