Περιήγηση: Βανδαλισμός

Διεθνή
Βερολίνο: Βανδάλισαν το Μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη

Η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Γερ­μα­νί­ας του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τη βεβή­λω­ση του μεγα­λειώ­δους μνη­μεί­ου του Σοβιε­τι­κού Στρα­τιώ­τη-Απε­λευ­θε­ρω­τή στο Τρέ­πτο­ου­ερ Παρκ του Βερολίνου.…

Κοινωνία
Φασιστοειδή βανδάλισαν την προτομή του ΕΑΜίτη δημάρχου Μυτιλήνης Απόστολου Αποστόλου

Την προ­το­μή του ιστο­ρι­κού, αρι­στε­ρού δημάρ­χου της Μυτι­λή­νης, του «Δασκά­λου» Από­στο­λου Απο­στό­λου, βαν­δά­λι­σαν με μπο­γιές άγνω­στοι, χθες Δευ­τέ­ρα το πρωί,…