Περιήγηση: Βερολίνο

Διεθνή
Ένας νεκρός και τριάντα τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο πλήθος ΣΤΟ Βερολίνο

Ένας άνθρω­πος σκο­τώ­θη­κε όταν όχη­μα έπε­σε σήμε­ρα πάνω σε πλή­θος στο κέντρο του Βερο­λί­νου, ενώ άλλοι του­λά­χι­στον 30 τραυ­μα­τί­στη­καν, δήλωσε…

Διεθνή
Βερολίνο: Βανδάλισαν το Μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη

Η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Γερ­μα­νί­ας του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τη βεβή­λω­ση του μεγα­λειώ­δους μνη­μεί­ου του Σοβιε­τι­κού Στρα­τιώ­τη-Απε­λευ­θε­ρω­τή στο Τρέ­πτο­ου­ερ Παρκ του Βερολίνου.…

Διεθνή
Γερμανία: Οι χριστιανοδημοκράτες ζητούν να καταστραφεί το ιστορικό μνημείο του Ερνστ Τέλμαν στο Βερολίνο

Σε μια προ­κλη­τι­κή από­πει­ρα να συν­δέ­σει τον κομ­μου­νι­σμό με την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, η τοπι­κή παρά­τα­ξη της «Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κής…

Διεθνή
Βερολίνο: Διαδηλώσεις από ακροδεξιούς και αρνητές της πανδημίας

Μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις από αρνη­τές της παν­δη­μί­ας, κυρί­ως παρα­κι­νού­με­νους από ακρο­δε­ξιές οργα­νώ­σεις, διορ­γα­νώ­θη­καν σήμε­ρα στο Βερο­λί­νο. Όπως ανα­φέ­ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με συνθήματα…