Περιήγηση: Βερολίνο

Διεθνή
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά απαγορεύουν την Κόκκινη Σημαία στο Βερολίνο την 9η Μάη

Για τρί­τη συνε­χό­με­νη χρο­νιά επα­να­λαμ­βά­νε­ται η απα­ρά­δε­κτη και προ­κλη­τι­κή από­φα­ση των αστυ­νο­μι­κών αρχών του Βερο­λί­νου, με την οποία κάτω από…

Ατέχνως
Βερολίνο: Χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης — Δράσεις αλληλεγγύης σε Δανία — Ολλανδία

Για ένα ακό­μη Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο συνε­χί­ζο­νται στο Βερο­λί­νο και σε άλλες μεγά­λες γερ­μα­νι­κές πόλεις φιλο­πα­λαι­στι­νια­κές δια­δη­λώ­σεις. Στο κέντρο της γερ­μα­νι­κής πρωτεύουσας…

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ενεργοποίησε τον μηχανισμό «αντιμετώπισης κρίσεων» με φόντο τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Διερ­γα­σί­ες και σχε­δια­σμούς για την «αντι­με­τώ­πι­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας» και των «μετα­να­στευ­τι­κών ροών» ενι­σχύ­ουν οι εξε­λί­ξεις στη Μέση Ανα­το­λή, μετά και από…

Διεθνή
Ένας νεκρός και τριάντα τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο πλήθος ΣΤΟ Βερολίνο

Ένας άνθρω­πος σκο­τώ­θη­κε όταν όχη­μα έπε­σε σήμε­ρα πάνω σε πλή­θος στο κέντρο του Βερο­λί­νου, ενώ άλλοι του­λά­χι­στον 30 τραυ­μα­τί­στη­καν, δήλωσε…

Διεθνή
Βερολίνο: Βανδάλισαν το Μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη

Η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Γερ­μα­νί­ας του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τη βεβή­λω­ση του μεγα­λειώ­δους μνη­μεί­ου του Σοβιε­τι­κού Στρα­τιώ­τη-Απε­λευ­θε­ρω­τή στο Τρέ­πτο­ου­ερ Παρκ του Βερολίνου.…

Διεθνή
Γερμανία: Οι χριστιανοδημοκράτες ζητούν να καταστραφεί το ιστορικό μνημείο του Ερνστ Τέλμαν στο Βερολίνο

Σε μια προ­κλη­τι­κή από­πει­ρα να συν­δέ­σει τον κομ­μου­νι­σμό με την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, η τοπι­κή παρά­τα­ξη της «Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κής…