Περιήγηση: Δήμος Αθηναίων

Επικαιρότητα
Κ. Μπακογιάννης: «Τροχονόμος» μεγαλοξενοδόχων και μεγαλεμπόρων, λαγός της κυβερνητικής καταστολής

Μία ακό­μα αντι­λαϊ­κή παρέμ­βα­ση από τον δήμαρ­χο Αθή­νας Κ. Μπα­κο­γιάν­νη. Με επι­στο­λή του προς τους υπουρ­γούς Εσω­τε­ρι­κών, Μάκη Βορί­δη και…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση» Αθήνας: Στηρίζει τους μουσικούς και χορωδούς του Δήμου που δεν ενέδωσαν στις πιέσεις Μπακογιάννη

«Τη θαρ­ρα­λέα στά­ση» των μου­σι­κών και χορω­δών του Δήμου Αθη­ναί­ων, χαι­ρε­τί­ζει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας. Όπως τονί­ζει «η προ­σπά­θεια της…

Επικαιρότητα
Για την συκοφαντία ότι το ΚΚΕ «εμπόδισε» την Συμφωνική του Δήμου Αθηναίων να παίξει τον ουκρανικό εθνικό ύμνο

Όταν κάτι δεν αρέ­σει, το ρίχνου­με στον γνω­στό αντι­κομ­μου­νι­σμό… Τις τελευ­ταί­ες ώρες κυκλο­φο­ρεί ως «είδη­ση» από ιστο­σε­λί­δες ότι το ΚΚΕ…

Κοινωνία
«Λαϊκή Συσπείρωση» Αθήνας: Παίζονται χοντρά επιχειρηματικά και πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των φίλων του ΠΑΟ

Τις τρεις «λεό­ντειες» συμ­βά­σεις που εξα­σφα­λί­ζουν τα συμ­φέ­ρο­ντα επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων κατα­ψή­φι­σε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας, ύψους 255 εκα­τομ­μυ­ρί­ων, για τη…

Κοινωνία
Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας: Υπερψηφίστηκε ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τους συμβασιούχους COVID

Στην υπερ­ψή­φι­ση της πρό­τα­σης ψηφί­σμα­τος που κατέ­θε­σε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας με άλλες παρα­τά­ξεις της αντι­πο­λί­τευ­σης και στη συνέ­χεια ‑αφού…

Επικαιρότητα
Αμετανόητη και θρασύς η Αλεξία Έβερτ συνεχίζει να προκαλεί!

Αμε­τα­νό­η­τη και προ­κλη­τι­κή εμφα­νί­στη­κε η πρώ­ην αντι­δή­μαρ­χος της διοί­κη­σης Μπα­κο­γιάν­νη στο Δήμο Αθη­ναί­ων Αλε­ξία Έβερτ στο πρό­σφα­το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο που…