Περιήγηση: Διονύσιος Σολωμός

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 9 Φεβρουαρίου

1824 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο συμ­φω­νη­τι­κό ανά­με­σα σε Αγγλους κεφα­λαιού­χους και τους εκπρο­σώ­πους της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης Ιωάν­νη Ορλάν­δο και Ανδρέα Λουριώτη…