Περιήγηση: Διόδια

Κοινωνία
Εκλογές 2023: Χωρίς καταβολή διοδίων οι διελεύσεις σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας

Ελεύ­θε­ρη, χωρίς κατα­βο­λή διο­δί­ων θα είναι η διέ­λευ­ση των πολι­τών σε όλους τους αυτο­κι­νη­τό­δρο­μους της χώρας προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θεί η…

Επικαιρότητα
Διόδια: Έρχονται αυξήσεις από την Πρωτοχρονιά σε Ολυμπία Οδό και Αυτοκινητόδρομο Μορέα

Αυξή­σεις σε ορι­σμέ­νους σταθ­μούς διο­δί­ων ανα­κοί­νω­σε η εται­ρεία Αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος Μορέ­ας για την δια­δρο­μή Κόριν­θος-Τρί­πο­λη-Καλα­μά­τα­/Σπάρ­τη, από τα μεσά­νυ­χτα της Παρα­σκευ­ής 31 Δεκεμ­βρί­ου 2021…

Πολιτική
ΒΟΑΚ με «διόδια, όπως έχουν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι», εξήγγειλε ο Μητσοτάκης στην Κρήτη

Μετά από καθυ­στέ­ρη­ση δεκα­ε­τιών ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης ανα­κοί­νω­σε τον σχε­δια­σμό για τη δημιουρ­γία του νέου Βόρειου Οδι­κού Άξο­να της…

Ανακοινώσεις
Διόδια στο Λαγκαδά: Κοινή ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε Λαγκαδά και Ωραιόκαστρο

Κοι­νή ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σαν η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Λαγκα­δά» και «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Ωραιο­κά­στρου, για την κατα­σκευή και λει­τουρ­γία των διο­δί­ων στο Λαγκαδά.…