Περιήγηση: Ελαφρυντικά

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Πιο κοντά στην ανακοίνωση της τιμωρίας οι καταδικασθέντες- Σήμερα η πρόταση επί των ποινών

Αντι­μέ­τω­πη με τις ανώ­τα­τες προ­βλε­πό­με­νες ποι­νές είναι πλέ­ον η διευ­θυ­ντι­κή ομά­δα και μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που δεν έλα­βαν ελαφρυντικό…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ξερνά το βρωμόστομα του Πλεύρη: «Ο κ. Κουτσούμπας, πρόεδρος του μεγαλυτέρου εγκληματικού κόμματος»

Χολε­ρι­κός και ακα­τα­πό­νη­τος αντι­κομ­μου­νι­στής ο φασί­στας  Κ. Πλεύ­ρης, συνή­γο­ρος του ναζί Λαγού, σε κάθε απο­στρο­φή του λόγου του δεί­χνει την…

Επικαιρότητα
Κώστας Παπαδάκης: Προσχηματική η αίτηση εξαίρεσης του δικαστηρίου

Σχο­λιά­ζο­ντας την από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου επί των ελα­φρυ­ντι­κών, ο δικη­γό­ρος των Αιγυ­πτί­ων ψαρά­δων, Κώστας Παπα­δά­κης, υπο­γράμ­μι­σε ότι «η από­φα­ση του…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Κανένα ελαφρυντικό στην ηγετική ομάδα — Σε ποιους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά

Χωρίς ελα­φρυ­ντι­κά η διευ­θυ­ντι­κή ομά­δα της Χρυ­σής Αυγής. Το δικα­στή­ριο δεν ανα­γνώ­ρι­σε κανέ­να ελα­φρυ­ντι­κό στα επτά ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της Χρυ­σής Αυγής,…

Επικαιρότητα
Συγκέντρωση τη Δευτέρα στο Εφετείο — Να επιβληθούν οι ανώτατες ποινές στους ναζί

«Να επι­βλη­θούν οι ανώ­τε­ρες ποι­νές στους εγκλη­μα­τί­ες της Χρυ­σής Αυγής», απαι­τούν συν­δι­κά­τα και ομο­σπον­δί­ες που καλούν σε συγκέ­ντρω­ση τη Δευτέρα…