Περιήγηση: Εξεταστική Επιτροπή

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις (LIVE)

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στη Βου­λή για τη σύστα­ση εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής για…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Γ. Δελής (ΚΚΕ): Εξεταστική για παρακολούθηση Ανδρουλάκη, δημοσιογράφων και ΚΕ του ΚΚΕ (AUDIO)

Έχου­με ζητή­σει εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή για την παρα­κο­λού­θη­ση του Νίκου Ανδρου­λά­κη, δημο­σιο­γρά­φων και του τηλε­φω­νι­κού κέντρου της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε…

Πολιτική
Εξεταστική: Το ΚΚΕ δηλώνει ότι θα επιχειρήσει να αναδείξει το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο των υποκλοπών

Σε διευ­κρι­νι­στι­κή ανα­κοί­νω­σή του, το γρα­φείο Τύπου της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ σημειώ­νει ότι, «όπως τονί­σα­με από την πρώ­τη στιγμή,…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Ναι στη δημιουργία εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις Ανδρουλάκη, δημοσιογράφων και της ΚΕ του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ στη­ρί­ζει τη σύστα­ση εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής για τις παρα­κο­λου­θή­σεις του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρου­λά­κη, δημο­σιο­γρά­φων και του τηλεφωνικού…

Πολιτική
Δημ. Κουτσούμπας: Όλοι σας θέλετε μηχανισμούς χειραγώγησης και εξωραϊσμού της αντιλαϊκής πολιτικής, ο λαός να σας πάρει αμπάριζα (VIDEO)

Το σκη­νι­κό κοκο­ρο­μα­χί­ας που στή­νουν ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ με διά­φο­ρες αφορ­μές, προ­κει­μέ­νου να κρύ­ψουν τη σύγκλι­σή τους στην αντι­λαϊ­κή πολιτική,…

Πολιτική
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την Εξεταστική Επιτροπή για «λίστες Πέτσα» και την κρατική χρηματοδότηση των ΜΜΕ

Το ΚΚΕ «ψηφί­ζει την πρό­τα­ση για τη σύστα­ση εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής σχε­τι­κά “με τη διε­ρεύ­νη­ση ζητη­μά­των χει­ρα­γώ­γη­σης της κοι­νής γνώ­μης και…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ για «Ερρίκος Ντυνάν»: Βαρύτατες ευθύνες για ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση γιατί μετέτρεψαν την υγεία σε πανάκριβο εμπόρευμα

Δια­χρο­νι­κές πολι­τι­κές ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και των υπουρ­γών που είχαν ευθύ­νη για τον τομέα της…