Περιήγηση: ΕΟΔΥ

Επικαιρότητα
ΕΟΔΥ: Μεγάλη αναζωπύρωση της πανδημίας δείχνουν οι επιδημιολογικοί δείκτες

Μεγά­λη ανα­ζω­πύ­ρω­ση της παν­δη­μί­ας δεί­χνουν ακό­μη και οι ελλι­πείς επι­δη­μιο­λο­γι­κοί δεί­κτες του ΕΟΔΥ, με τους ειδι­κούς να εκπέ­μπουν σήμα κινδύνου…

Προτεινόμενο
ΕΟΔΥ: Τέσσερα νέα «πιθανά κρούσματα» οξείας ηπατίτιδα άγνωστης αιτίας

Τέσ­σε­ρα νέα περι­στα­τι­κά παι­διών, τα οποία πλη­ρούν τα κρι­τή­ρια του «πιθα­νού κρού­σμα­τος» οξεί­ας ηπα­τί­τι­δας άγνω­στης αιτιο­λο­γί­ας σύμ­φω­να με τον ορισμό…

Προτεινόμενο
ΕΟΔΥ: Ιάσιμη η λέπρα

Καθη­συ­χα­στι­κός εμφα­νί­ζε­ται ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Δημό­σιας Υγεί­ας, σε ανα­κοί­νω­σή του σχε­τι­κά με περι­στα­τι­κό της νόσου του Hansen. Όπως σημειώ­νει ο…