Περιήγηση: Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

Επικαιρότητα
55 χρόνια από τη δολοφονία του Τσε: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων παρουσία της Αλέιδα Γκεβάρα Μαρτς

Στην Ελλά­δα βρί­σκε­ται από την Πέμ­πτη η Δρ. Αλέι­δα Γκε­βά­ρα, κόρη του εμβλη­μα­τι­κού κομ­μου­νι­στή επα­να­στά­τη Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα, προ­κει­μέ­νου να…