Περιήγηση: Ευρωκοινοβούλιο

Διεθνή
Αθλιο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου ξεπλένει τις ευθύνες του Ισραήλ για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού

Ένα ακό­μα άθλιο ψήφι­σμα προ­κλη­τι­κής στή­ρι­ξης του κρά­τους-κατα­κτη­τή, του Ισρα­ήλ που σφα­γιά­ζει τον Παλαι­στι­νια­κό λαό, ενέ­κρι­νε το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο και καταψήφισε…

Πολιτική
Η ΕΟ του ΚΚΕ καταψήφισε και καταγγέλλει την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την “ευρωπαϊκή ιστορική συνείδηση”

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε και καταγ­γέλ­λει την έκθε­ση του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου για την «ευρω­παϊ­κή ιστο­ρι­κή συνεί­δη­ση», η οποία, όπως…

Προτεινόμενο
Διαμαρτυρία υγειονομικών στο Ευρωκοινοβούλιο ενάντια στις φρικαλεότητες του Ισραήλ στη Γάζα

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο στις Βρυ­ξέλ­λες ενά­ντια στις φρι­κα­λε­ό­τη­τες του Ισρα­ήλ που δολο­φο­νεί παι­διά, αμά­χους, υγειο­νο­μι­κούς στα νοσο­κο­μεία της Γάζας,…

Διεθνή
Ναγκόρνο Καραμπάχ: Αποχωρούν οι ρωσικές δυνάμεις

Όλο και περισ­σό­τε­ροι «παί­κτες» ανα­λαμ­βά­νουν ενερ­γό ρόλο στον Νότιο Καύ­κα­σο ‑σταυ­ρο­δρό­μι όπου συνα­ντιού­νται αγω­γοί, δρό­μοι μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μά­των και αντι­κρουό­με­να συμ­φέ­ρο­ντα- μετά και…

Επικαιρότητα
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του ΚΚΕ: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κατε­πεί­γου­σα επι­στο­λή στην πρό­ε­δρο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, απέ­στει­λε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, καταγ­γέλ­λο­ντας το τραγικό…

Πολιτική
Ευρωκοινοβούλιο: Την άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη και της Μαρίας Σπυράκη αποφάσισε η Ολομέλεια

Υπέρ της άρσης της ασυ­λί­ας του Αλέ­ξη Γεωρ­γού­λη ψήφι­σε πριν από λίγο η ολο­μέ­λεια του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στις Βρυ­ξέλ­λες. Σε…

Επικαιρότητα
Υπόθεση Γεωργούλη: Υπέρ της άρσης της ασυλίας η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου

Υπέρ της άρσης της ασυ­λί­ας του ευρω­βου­λευ­τή Αλέ­ξη Γεωρ­γού­λη, που εκλέ­χτη­κε με τον ΣΥΡΙΖΑ, τάχθη­κε ομό­φω­να η Επι­τρο­πή Νομι­κών Υποθέσεων…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ευρωκοινοβούλιο: Ντελίριο αντικομμουνισμού κατά της Κούβας — Παρέμβαση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ

Ντε­λί­ριο αντι­κομ­μου­νι­σμού με ψέμα­τα και συκο­φα­ντί­ες από στε­λέ­χη της ΕΕ και ΜΚΟ σε βάρος της Κού­βας και του λαού της,…

Πολιτική
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Ανακοίνωση για το πόρισμα της PEGA για τα κατασκοπευτικά λογισμικά παρακολούθησης

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ για το πόρι­σμα της εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου για τα κατα­σκο­πευ­τι­κά λογι­σμι­κά παρα­κο­λού­θη­σης (PEGA),…