Περιήγηση: Ευρωκοινοβούλιο

Επικαιρότητα
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του ΚΚΕ: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κατε­πεί­γου­σα επι­στο­λή στην πρό­ε­δρο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, απέ­στει­λε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, καταγ­γέλ­λο­ντας το τραγικό…

Πολιτική
Ευρωκοινοβούλιο: Την άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη και της Μαρίας Σπυράκη αποφάσισε η Ολομέλεια

Υπέρ της άρσης της ασυ­λί­ας του Αλέ­ξη Γεωρ­γού­λη ψήφι­σε πριν από λίγο η ολο­μέ­λεια του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στις Βρυ­ξέλ­λες. Σε…

Επικαιρότητα
Υπόθεση Γεωργούλη: Υπέρ της άρσης της ασυλίας η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου

Υπέρ της άρσης της ασυ­λί­ας του ευρω­βου­λευ­τή Αλέ­ξη Γεωρ­γού­λη, που εκλέ­χτη­κε με τον ΣΥΡΙΖΑ, τάχθη­κε ομό­φω­να η Επι­τρο­πή Νομι­κών Υποθέσεων…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ευρωκοινοβούλιο: Ντελίριο αντικομμουνισμού κατά της Κούβας — Παρέμβαση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ

Ντε­λί­ριο αντι­κομ­μου­νι­σμού με ψέμα­τα και συκο­φα­ντί­ες από στε­λέ­χη της ΕΕ και ΜΚΟ σε βάρος της Κού­βας και του λαού της,…

Πολιτική
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Ανακοίνωση για το πόρισμα της PEGA για τα κατασκοπευτικά λογισμικά παρακολούθησης

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ για το πόρι­σμα της εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου για τα κατα­σκο­πευ­τι­κά λογι­σμι­κά παρα­κο­λού­θη­σης (PEGA),…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ Ευρωκοινοβούλιο: «Νίπτει τας χείρας της» η Κομισιόν για την καταστροφή μνημείων που τιμούν την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών

«Αναρ­μό­δια» δηλώ­νει η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή για τους βαν­δα­λι­σμούς σε μνη­μεία που τιμούν την Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών σε όλη την…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Οι λαοί να δικάσουν και να καταδικάσουν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Σε ανα­κοί­νω­σή της σχε­τι­κά με το ψήφι­σμα για «σύστα­ση ειδι­κού δικα­στη­ρί­ου για τη Ρωσία», η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ αναφέρει:…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΣ: Στα αντιλαϊκά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση της ΝΔ είχε καλύτερο «χορηγό» τον ΣΥΡΙΖΑ

Στα αντι­λαϊ­κά μέτρα που πήρε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είχε καλύ­τε­ρο «χορη­γό» τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνι­σε ο Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου Αλα­βά­νος, ευρωβουλευτής…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Καταγγέλλει τις νέες αυξήσεις στις αμοιβές επιτρόπων και ευρωβουλευτών

Σχε­τι­κά με δημο­σιεύ­μα­τα που ανα­φέ­ρουν νέες αυξή­σεις των αμοι­βών και μάλι­στα κατά χιλιά­δες ευρώ, της Προ­έ­δρου της Κομι­σιόν, των λοιπών…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβούλιο: Κατεπείγουσα διαδικασία άρσης της ασυλίας δύο ευρωβουλευτών

Κατε­πεί­γου­σα δια­δι­κα­σία για την άρση της ασυ­λί­ας δύο βου­λευ­τών του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου έχει κινή­σει η Πρό­ε­δρος Μέτσο­λα, μετά από αίτημα…