Περιήγηση: Κατάρρευση γέφυρας

Διεθνή
Γένοβα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης — 43 οι νεκροί από την κατάρρευση της γέφυρας

Η επι­χεί­ρη­ση εντο­πι­σμού των αγνο­ού­με­νων στη Γένο­βα, μετά την κατάρ­ρευ­ση της γέφυ­ρας Μορά­ντι, ολο­κλη­ρώ­θη­κε κατά τη διάρ­κεια της νύχτας, αφού…

Σκίτσα
Γέφυρα ανθρωπιάς…

Ο καλ­λι­τέ­χνης Caricaturella εμπνεύ­στη­κε από το θλι­βε­ρό δυστύ­χη­μα της κατάρ­ρευ­σης της γέφυ­ρας στη Γέφυ­ρα και δημιούρ­γη­σε αυτό το εκπλη­κτι­κό σκίτσο.…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ιταλία: Ραγδαία μείωση των επενδύσεων στα έργα υποδομών μετά την ιδιωτικοποίηση των εθνικών δικτύων (Γράφημα και Χάρτης)

Τα εθνι­κά δίκτυα της Ιτα­λί­ας ιδιω­τι­κο­ποι­ή­θη­καν το 1999, την ίδια χρο­νιά που η χώρα μπή­κε και στην Ευρω­ζώ­νη. Το 2007…