Περιήγηση: κινητοποιήσεις

Παιδεία
Featured Video Play Icon
Μιχ. Φαναρτζής: Οι εκβιασμοί και η τρομοκρατία δεν θα περάσουν στο φοιτητικό κίνημα

Την πολι­τι­κή εκβια­σμών, αυταρ­χι­σμού και τρο­μο­κρα­τί­ας της κυβέρ­νη­σης σε βάρος των φοι­τη­τών που αγω­νί­ζο­νται κατά της ίδρυ­σης ιδιω­τι­κών Πανε­πι­στη­μί­ων, με…

Διεθνή
Συνολικά 3,5 εκατομμύρια διαδηλωτές μετείχαν στη σημερινή κινητοποίηση στη Γαλλία

Συνο­λι­κά 3,5 εκα­τομ­μύ­ρια δια­δη­λω­τές μετεί­χαν στη σημε­ρι­νή κινη­το­ποί­η­ση στη Γαλ­λία σύμ­φω­να με το συν­δι­κά­το CGT, 1,08 εκα­τομ­μύ­ριο σύμ­φω­να με το…

Διεθνή
ΓΑΛΛΙΑ: Στο “πόδι” οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα, ηχηρή απάντηση στην αντιλαϊκή επίθεση

Με τη δύνα­μη της ταξι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, οι εργα­ζό­με­νοι της Γαλ­λί­ας συνε­χί­ζουν και εντεί­νουν τις μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις που συγκλο­νί­ζουν εδώ και…

Διεθνή
Γαλλία: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι απέναντι στην αντιασφαλιστική επίθεση της κυβέρνησης

Με κλι­μά­κω­ση των απερ­γιών και των δια­δη­λώ­σε­ων σε ολό­κλη­ρη την Γαλ­λία απα­ντούν οι εργα­ζό­με­νοι στην αντια­σφα­λι­στι­κή επί­θε­ση και το νέο…

Διεθνή
Featured Video Play Icon
ΕΥΡΩΠΗ: Απεργιακές κινητοποιήσεις σε πολλές χώρες (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Ουσια­στι­κές αυξή­σεις μισθών απέ­να­ντι στην τερά­στια ακρί­βεια, Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις με δικαιώ­μα­τα απέ­να­ντι στην κλι­μά­κω­ση της αντερ­γα­τι­κής επί­θε­σης από κυβερ­νή­σεις και…